číslo jednací: VZ/S112/01

Instance I.
Věc dodavatel parního sterilizátoru pro centrální sterilizaci NsP Prachatice
Účastníci
 1. Nemocnice s poliklinikou Prachatice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. b) - zamítnuto
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 22. 8. 2001
Dokumenty file icon dokument ke stažení 78 KB

Č. j. S 112/01-151/3130/01-Hm V Brně dne 30. července 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 31. 5. 2001 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., o návrhu uchazeče obchodní společnosti BMT a. s., Cejl 48/50, PSČ 656 60 Brno, za niž jedná JUDr. Jaroslav Kopeček, předseda představenstva, ze dne 30. 5. 2001 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - Nemocnice s poliklinikou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20 Prachatice, zastoupené Ing. Bohumilem Ondřichem, ředitelem - ze dne 23. 5. 2001 o námitkách proti jeho rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "na dodavatele parního sterilizátoru pro centrální sterilizaci NsP Prachatice" zadávanou výzvou ze dne 3. 4. 2001 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb a zákona č. 39/2001 Sb., rozhodl podle § 59 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., takto:

Návrh uchazeče obchodní společnosti BMT a. s., Brno, ze dne 30. 5. 2001 se zamítá a rozhodnutí zadavatele Nemocnice s poliklinikou Prachatice ze dne 7. 5. 2001 o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce "na dodavatele parního sterilizátoru pro centrální sterilizaci NsP Prachatice" se potvrzuje, neboť bylo učiněno v souladu s cit. zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Odůvodnění

Zadavatel - Nemocnice s poliklinikou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20 Prachatice, zastoupená Ing. Bohumilem Ondřichem, ředitelem (dále jen "zadavatel") - podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. (dále jen "zákon"), zaslal šesti zájemcům výzvu ze dne 3. 4. 2001 k podání nabídky ve veřejné zakázce "na dodavatele parního sterilizátoru pro centrální sterilizaci NsP Prachatice".

Z předložené dokumentace vyplývá, že nabídky podali čtyři uchazeči.

Jako nejvhodnější byla zadavatelem vybrána nabídka uchazeče Ing. Jiřího Stehlíka, nar. 9. 9. 1947, Jungmannova 5, PSČ 110 00 Praha 1. Výběr nejvhodnější nabídky zadavatel oznámil uchazečům dopisy ze dne 7. 5. 2001. Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podal námitky uchazeč BMT a. s., Cejl 48/50, PSČ 656 60 Brno, za niž jedná JUDr. Jaroslav Kopeček, předseda představenstva (dále jen "BMT"), dopisem ze dne 15. 5. 2001. Zadavatel námitkám nevyhověl, což uchazeči v zákonné lhůtě oznámil dopisem ze dne 23. 5. 2001, který byl uchazeči doručen dne 24. 5. 2001. Uchazeč BMT následně zaslal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu") návrh ze dne 30. 5. 2001 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele orgánem dohledu.

Dnem 31. 5. 2001, kdy orgán dohledu návrh uchazeče BMT obdržel, bylo podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu.

Účastníky řízení podle § 58 posledně cit. znění zákona o zadávání veřejných zakázek jsou:

 1. Zadavatel,

 1. uchazeč Ing. Jiří Stehlík, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější,

 1. uchazeč BMT, jehož nabídka se umístila druhá v pořadí,

 1. uchazeč Mediset-Chironax s. r. o., B. Němcové 54, PSČ 370 01, České Budějovice, za niž jedná pan Jiří Křesala, jednatel, jejíž nabídka se umístila třetí v pořadí.

Ve svém návrhu uchazeč BMT upozorňuje na nesoulad mezi názvem veřejné zakázky ("na dodavatele parního sterilizátoru pro centrální sterilizaci NsP Prachatice") a vymezením jejího předmětu plnění v bodu 1) výzvy:

 1. Prokládací přístroj pro sterilizaci parou a formaldehydem (kombinovaný) - obsah 600 l.

 2. Prokládací přístroj pro sterilizaci parou - obsah 600 l.

Požadavek zadavatele na dodávku kombinovaného sterilizačního přístroje přitom uchazeč považuje za porušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Uchazeč rovněž poukazuje na skutečnost, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, které obdržel od zadavatele, neobsahovalo náležitosti podle § 39 odst. 2 zákona, a navrhuje, aby orgán dohledu uložil zadavateli provést nový výběr.

Zahájení správního řízení oznámil orgán dohledu jeho účastníkům dopisem č. j. S 112/01-151/2409/01-Hm ze dne 13. 6. 2001, ve kterém účastníkům správního řízení poskytl lhůtu vyjádřit se ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí, jakož i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě k návrhu na doplnění šetření.

Platebním výměrem č. j. S 112/01-151/2545/01-Hm ze dne 20. 6. 2001 byl uchazeči BMT vyměřen správní poplatek ve výši 15 972,- Kč, který uchazeč uhradil dne 26. 6. 2001.

K zahájení správního řízení se vyjádřil uchazeč BMT dopisem ze dne 15. 6. 2001, v němž orgánu dohledu sdělil, že rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky obdržel dne 9. 5. 2001 a rozhodnutí zadavatele o námitkách dne 24. 5. 2001.

Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 15. 6. 2001 orgánu dohledu sdělil data své korespondence s uchazečem BMT, kterou vedl doporučeně.

Uchazeč Ing. Jiří Stehlík se k zahájení správního řízení vyjádřil dopisy ze dne 18. 6 2001 a ze dne 28. 6. 2001, ve kterých vyjadřuje svůj nesouhlas s návrhem uchazeče BMT, že dodávka kombinovaného sterilizátoru by byla porušením vyhlášky č. 440/200 Sb., přičemž uvádí, že v této věci požádal o stanovisko Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Po přezkoumání a zhodnocení všech podkladů konstatuje orgán dohledu následující rozhodné skutečnosti.

Otázka, zda požadavek zadavatele na dodávku kombinovaného sterilizátoru je či není v souladu s vyhláškou č. 440/2000 Sb., není v tomto správním řízení rozhodná. Orgán dohledu přezkoumává postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky pouze z hlediska zachování pravidel určených zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž není oprávněn posuzovat důvody, které zadavatele k zadání veřejné zakázky vedly, nebo přezkoumávat, zda se zadáním veřejné zakázky nedopustí případného porušení povinností stanovených jinými právními předpisy (§ 52 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb.).

Skutečnost, že název veřejné zakázky neodpovídal přesně vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, neměla vliv na podání nabídek uchazečů, neboť všichni uchazeči nabídli plnění veřejné zakázky podle bodu 1) výzvy.

Předmětná veřejná zakázka byla zadána výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona. Při zvoleném způsobu zadání není zadavatel povinen postupovat podle § 39 zákona, o kterém se zmiňuje uchazeč BMT ve svém návrhu a který upravuje náležitosti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky u veřejných zakázek zadávaných formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona. U veřejných zakázek zadávaných výzvou podle § 49 odst. 1 zákona je však zadavatel povinen dodržet ustanovení § 49 odst. 10 zákona, podle kterého rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel oznámí všem uchazečům ve lhůtě, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, a zároveň uchazeče poučí o možnosti podat námitky. Oznámení o výběru nevhodnější nabídky musí být přitom učiněno písemně (§ 68 odst. 1 zákona) a musí být odesláno doporučeně s doručenkou nebo doručeno osobně proti podpisu uchazeči (§ 68 odst. 2 zákona). Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7. 5. 2001 neobsahovalo poučení o možnosti podat námitky a bylo doručeno pouze doporučeně bez doručenky. Vzhledem k tomu, že uchazečům bylo oznámení doručeno a že uchazeč BMT včas využil svého práva podat proti rozhodnutí zadavatele námitky, orgán dohledu konstatuje, že pochybení zadavatele neovlivnilo průběh zadávání veřejné zakázky.

Podle § 57 odst. 5 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., je orgán dohledu při přezkoumání rozhodnutí zadavatele oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí v celém rozsahu a není přitom vázán návrhem uchazeče. Při přezkumu rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky není orgán dohledu oprávněn přezkoumávat hodnocení nabídek v kvalitativních kritériích. Lze však provést kontrolu hodnocení nabídek u kritérií objektivně vyjádřitelných (např. výše nabídkové ceny, délka záruční lhůty). Po přezkoumání postupu zadavatele při výběru nejvhodnější nabídky orgán dohledu zjistil následující skutečnosti.

Zadavatel ve výzvě uvedl, že nabídky budou hodnoceny podle jednotlivých kritérií hodnocení, kterým stanovil následující váhu:

 1. reference a vlastní zkušenosti - 0,35,

 2. nabídková cena - 0,30,

 3. pozáruční opravy, včetně ceny náhradních dílů - 0,13,

 4. záruční doba - 0,1,

 5. termín dodání - 0,07,

 6. ekologická šetrnost výrobku -0,05.

Při hodnocení nabídek přiděloval zadavatel nabídkám v jednotlivých kritériích nejvíce 4 body. Hodnocení nabídek v kritériu "nabídková cena" provedl zadavatel takto:

uchazeč

nabídková cena

počet bodů

body x váha kritéria

celkový počet bodů uchazeče

Jiří Stehlík

4 411 400,-

3,2

0,96

3,34

Mediset-Chironax

3 031 806,-

2,9

0,87

2,41

Shaerer

5 313 840,-

1,0

0,30

1,76

BMT

3 031 861,-

2,9

0,87

2,51

Je zřejmé, že hodnocení nabídek v kritériu "nabídková cena" neodráží přesně výše jednotlivých nabídkových cen, neboť nejlépe byla hodnocena nabídka obsahující až třetí nejnižší cenu.

Orgán dohledu provedl kontrolní přepočet hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny jejich srovnáním podle matematického vzorce:

x : y . z

kde x označuje nejnižší nabídkovou cenu, y nabídkovou cenu hodnocenou a z maximální počet bodů, kterého lze v rámci daného kritéria dosáhnout, tzn. 4.

V případě proporcionálního hodnocení nabídkových cen podle uvedeného vzorce by nabídky obdržely následující počet bodů:

uchazeč

nabídková cena

počet bodů

body x váha kritéria

Jiří Stehlík

4 411 400,-

2,75

0,82

Mediset-Chironax

3 031 806,-

4

1,2

Shaerer

5 313 840,-

2,28

0,68

BMT

3 031 861,-

4

1,2

Ze srovnání obou uvedených tabulek je zřejmé, že kdyby nabídkové ceny uchazečů byly hodnoceny proporcionálně, nezměnilo by se pořadí nabídek oproti hodnocení nabídek zadavatelem. V hodnocení nabídek podle ostatních kritérií hodnocení neshledal orgán dohledu nedostatky.

Po posouzení všech výše uvedených skutečností orgán dohledu dospěl k závěru, že zjištěná pochybení zadavatele neovlivnila výběr nejvhodnější nabídky, a proto lze rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky považovat za rozhodnutí učiněné v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu orgán dohledu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží účastníci řízení:

Nemocnice s poliklinikou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20 Prachatice, zast. Ing. Bohumilem Ondřichem

Ing. Jiří Stehlík, nar. 9. 9. 1947, Jungmannova 5, PSČ 110 00 Praha 1

BMT a. s., Cejl 48/50, PSČ 656 60 Brno, zast. JUDr. Jaroslavem Kopečkem

Mediset-Chironax s. r. o., B. Němcové 54, PSČ 370 01, České Budějovice, zast. panem Jiřím Křesalou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en