Rozhodnutí: S0114/2017/KS-11973/2017/840/DVá

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CEFC Shanghai International Group Limited / pana I. J. a pana J. T. / J&T FINANCE GROUP SE
Účastníci
  1. CEFC Shanghai International Group Limited
  2. pan I. J.
  3. pan J. T.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 26. 4. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 334 KB

 

Č. j.:ÚOHS- S0114/2017/KS-11973/2017/840/DVá

 

            Brno 10. 4. 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0114/2017/KS, zahájeném dne 17. 3. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společnosti CEFC Shanghai International Group Limited, se sídlem Čínská lidová republika, Shanghai Pilot Free Trade Zone, 27 New Jinqiao Road, zastoupené Advokátní kanceláří Pokorný, Wagner & Partneři, s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, IČO 24225029, pana I. J., a pana J. T., zastoupených Advokátní kanceláří Relevans s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Dvořákovo nábrežie 8/A, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů CEFC Shanghai International Group Limited, se sídlem Čínská lidová republika, Shanghai Pilot Free Trade Zone, 27 New Jinqiao Road, pana I. J. a pana J. T., na straně jedné, a J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČO: 27592502, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Akcionářské dohody, uzavřené dne 29. 3. 2016 mezi společnostmi CEFC Shanghai International Group Limited a CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd., se sídlem Čínská lidová republika, Phase 1 Yangpu Free Trade Port, Building 7, na straně jedné, a panem I. J., a panem J.T., na straně druhé, v jejímž konečném důsledku má společnost CEFC Shanghai International Group Limited, pan I.J. a pan J. T. nabýt možnost společně kontrolovat společnost J&T FINANCE GROUP SE se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

 

Odůvodnění

 

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s dokumentem identifikovaným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost CEFC Shanghai International Group Limited, se sídlem Čínská lidová republika, Shanghai Pilot Free Trade Zone, 27 New Jinqiao Road (dále jen „CEFC SIGL“), společně s fyzickými osobami, panem I. J. (dále jen „IJ“), a panem J. T. (dále jen „JT“), nabýt možnost společně kontrolovat společnost J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, IČO: 27592502 (dále jen „JTFG“).

2.             V období předcházejícím realizaci posuzovaného spojení soutěžitelů je společnost JTFG kontrolována společně fyzickými osobami IJ a JT (dále společně též „Akcionáři FO“), když podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti JTFG činí u každého z nich 45,05 %, tj. společně Akcionáři FO drží 90,1% podíl. Zbývající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti JTFG ve výši 9,9 % drží společnost CEFC SIGL a její dceřiná společnost CEFC Hainan International Holdings Co., Ltd., se sídlem Čínská lidová republika, Phase 1 Yangpu Free Trade Port, Building 7 (společně dále jen „Skupina CEFC“).

3.             Ve výroku tohoto rozhodnutí identifikovaná Akcionářská dohoda zavazuje její strany ke společnému postupu tak, aby byl naplněn cíl této dohody, tj. dosažení společné kontroly nad společností JTFG. Takovému stavu však předchází splnění odkládací podmínky, kterou je, mj. rovněž získání povolení spojení soutěžitelů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

4.             Akcionářská dohoda upravuje budoucí znění stanov společnosti JTFG takovým způsobem, že dojde ke změnám ve struktuře a rozhodování orgánů společnosti JTFG. Akcionáři společnosti, tj. Skupina CEFC a Akcionáři FO, na základě provedených změn mají nabýt možnost vykonávat nad společností JTFG společnou kontrolu. K tomu Úřad uvádí, že jednou z odkládacích podmínek vypořádání Akcionářské dohody je rovněž změna akcionářské struktury společnosti JTFG,[1] resp. změna v poměru podílů jednotlivých akcionářů, tato však nemá vliv na rozhodování orgánů společnosti, jak je upraveno Akcionářskou dohodou.

5.             Podle znění budoucích stanov (viz čl. 11 odst. 1 budoucích stanov) bude valná hromada společnosti JTFG usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu této společnosti. Valná hromada společnosti JTFG následně bude rozhodovat většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obecně závazné právní předpisy nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou (viz čl. 12 odst. 1 budoucích stanov).

6.             Valná hromada společnosti JTFG bude rozhodovat mj. o složení dalších orgánů této společnosti. K výše uvedeným změnám ve struktuře a rozhodování orgánů společnosti JTFG má dojít např. prostřednictvím způsobu nominace jednotlivých členů sedmičlenného představenstva společnosti JTFG ze strany akcionářů této společnosti s tím, že […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] členové představenstva ([…OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]) mají být zvoleni podle návrhu Akcionářů FO a zbývající […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] členové ([…OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]) mají být zvoleni na základě návrhu Skupiny CEFC. Současně platí, že (podle čl. VI.2.3 Akcionářské dohody) […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti JTFG, které zastupuje společnost vždy dvěma členy představenstva, […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]. Představenstvo o záležitostech společnosti JTFG týkajících se činnosti a obchodního vedení společnosti rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]. Akcionáři FO tak […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] nabývají v konečném důsledku pro rozhodování představenstva právo veta. 

7.             Obdobně v případě dozorčí rady společnosti JTFG (viz čl. VI.3 Akcionářské dohody) platí, že […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] členové ([…OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]) z pětičlenné dozorčí rady mají být valnou hromadou společnosti JTFG zvoleni na základě návrhu Akcionářů FO, zatímco […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] členové ([…OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]) dozorčí rady mají být zvoleni dle návrhu Skupiny CEFC. Dozorčí rada následně rozhoduje prostou většinou přítomných členů, […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]. Členové dozorčí rady nominovaní ze strany jednotlivých akcionářů společnosti JTFG, jak Skupiny CEFC tak Akcionářů FO, při rozhodování musejí dospět ke společným závěrům.

8.             Společná kontrola nad společností JTFG má tedy být zajištěna tak, že k rozhodnutím orgánů této společnosti (valné hromady, dozorčí rady, představenstva) týkajících se například volby a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, schválení účetní závěrky nebo rozhodnutí o rozdělení zisku či úhradě ztráty, přijímání rozvojové strategie a obchodního plánu či změn podnikatelské činnosti je třeba souhlasu všech akcionářů společnosti JTFG, resp. je třeba souhlasu zástupců nominovaných všemi akcionáři do orgánů této společnosti.

9.             Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele kontrolovat.[2]

10.         Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

11.         Skupina CEFC působí celosvětově zejména v oblasti financí, energetiky a průmyslu, dále rovněž v oblasti cestovního ruchu, e-commerce a zdravotnictví. Na území České republiky je Skupina CEFC činná zejména v oblasti provozování hotelů (prostřednictvím společností Le Palais – Praha s.r.o. a KARMELITSKÁ HOTEL s.r.o.), provozování fotbalového klubu (SK Slavia Praha – fotbal a.s.), správy a pronájmu nemovitostí (Příkopy Property Development, a.s. a Development Florentinum s.r.o.), v oblasti hutnictví, metalurgie a strojírenství (ŽĎAS, a.s. a jejích dceřiných společností) či v oblasti pivovarnictví (Pivovary Lobkowicz Group, a.s. a jejích dceřiných společností). Skupina CEFC není na území České republiky aktivní ve stejných oblastech jako nabývaná společnost JTFG.

12.         Fyzické osoby IJ a JT před realizací posuzované transakce společně kontrolují společnost JTFG a jejím prostřednictvím i jí přímo či nepřímo kontrolované společnosti. Současně pan IJ a pan JT mimo jiné působí, prostřednictvím společností, které společně kontrolují, i v oblasti pronájmu nemovitostí (mj. prostřednictvím společnosti […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]) a obchodování s pohledávkami ([…OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]).

13.         Společnost JTFG a její dceřiné společnosti je činná zejména na území České republiky, Slovenské republiky a Ruské federace v oblasti finančních investic, investičního bankovnictví, správy aktiv, kolektivního investování a souvisejících služeb, když poskytuje služby pro soukromé osoby, podnikovou a veřejnou sféru v rámci retailového i korporátního bankovnictví, tj. v oblastech vkladů a úvěrů, platebních karet, platebního styku, obchodování s cennými papíry, správy aktiv privátních osob a institucí nebo správy aktiv privátních osob a institucí prostřednictvím fondů kolektivního investování (např. prostřednictvím společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., J&T BANKA, a.s., ATLANTIK finanční trhy, a.s. nebo Poštová banka, a.s.).  

14.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

Obdrží:

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & Partneři, s.r.o.

Klimentská 1216/46

110 00 Praha 1

ID DS: ca3ahzr

a

Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Dvořákovo nábrežie 8/A

811 02 Bratislava

Slovenská republika

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Podíl Skupiny CEFC na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti JTFG před realizací Akcionářské dohody aktuálně činí 9,9 %, přičemž jednotlivé strany posuzované transakce rovněž uzavřely několik smluv, které Skupině CEFC umožňují navýšit svůj podíl na společnosti JTFG až do výše 50 %.

[2] Fyzické osoby IJ a JT vykonávají kontrolu nad některými dalšími soutěžiteli, jež nejsou součástí podnikatelského uskupení v čele se společností JTFG, viz níže odst. 12 tohoto rozhodnutí.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz