číslo jednací: S0711/2016/KS-47546/2016/840/LBř

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Elektrárna Tisová, a.s. / ČEZ Teplárenská, a.s.
Účastníci
  1. Elektrárna Tisová, a.s.
  2. ČEZ Teplárenská, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 1. 12. 2016
Dokumenty file icon dokument ke stažení 328 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S0711/2016/KS-47546/2016/840/LBř

 

            Brno 30. 11. 2016

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0711/2016/KS, zahájeném dne 11. 11. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, IČ: 26348349, zastoupeného JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem, se sídlem Karlovy Vary, Polská 61/4,na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o koupi 100 % akcií společnosti Elektrárna Tisová, a.s.“, uzavřené dne 20. 10. 2016 mezi společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, jako prodávajícím, a společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, IČ: 26348349, jako kupujícím, a „Smlouvy o koupi části závodu“, která má být uzavřena mezi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, IČ: 27309941, jako prodávajícím, a společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Březová, Tisová 2, IČ: 29160189, jako kupujícím, v jejichž důsledku má společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. nabýt přímo akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Elektrárna Tisová, a.s., a nepřímo, prostřednictvím společnosti Elektrárna Tisová, a.s., část soutěžitele ČEZ Teplárenská, a.s., kterou je část jeho závodu představující organizovaný soubor jmění, který zahrnuje horkovod Habartov, kterým je realizováno zásobování obcí Citice, Bukovany a města Habartov tepelnou energií, a tím i získat možnost kontrolovat společnost Elektrárna Tisová, a.s., resp. identifikovanou část soutěžitele ČEZ Teplárenská, a.s., se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

 POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž důsledku má společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, IČ: 26348349 (dále jen „SU“), nabýt (i) akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Březová, Tisová 2, IČ: 29160189 (dále jen „ET“), a (ii) část soutěžitele, společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, IČ: 27309941 (dále jen „ČEZ Teplárenská“), kterou je část jejího závodu představující organizovaný soubor jmění, který zahrnuje horkovod Habartov, kterým je realizováno zásobování obcí Citice, Bukovany a města Habartov tepelnou energií (dále jen „Nabývaná část závodu“ či „Horkovod Habartov“). V důsledku toho má společnost SU získat možnost výlučně kontrolovat jiného soutěžitele, kterým je společnost ET, a část jiného soutěžitele, kterou je Nabývaná část závodu.[1]

2.             Na akvizici akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ET a akvizici Nabývané části závodu ze strany společnosti SU je třeba ve smyslu § 14 odst. 5 zákona[2] nahlížet jako na jedno spojení soutěžitelů, neboť jsou splněny podmínky aplikace tohoto ustanovení. Zaprvé, k oběma transakcím má dojít v průběhu dvou let. Zatímco v případě první transakce smluvní strany předpokládají realizaci převodu 100% akciového podílu ve společnosti ET na společnost SU v průběhu ledna 2017, pak k druhé transakci, tj. k nabytí vlastnického práva k Nabývané části závodu ze strany společnosti ET, [ … obchodní tajemství … ].[3] Zadruhé, k oběma transakcím má dojít mezi týmiž soutěžiteli. Na straně prodávajícího vystupuje vždy tentýž soutěžitel – podnikatelská skupina, v jejímž čele stojí společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649 (dále jen „ČEZ“). V první transakci se jedná přímo o společnost ČEZ, v druhé transakci pak jde o společnost ČEZ Teplárenská, která je výlučně kontrolovaná společností ČEZ. Na straně kupujícího vystupuje v obou transakcích tentýž soutěžitel – podnikatelská skupina kontrolovaná společností SU. V první transakci je kupujícím přímo společnost SU, v druhé transakci pak bude kupujícím společnost ET, která v době realizace druhé transakce bude výlučně kontrolovaná ze strany společnosti SU.

3.             Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

4.             Společnost SU [ … obchodní tajemství … ] působí v České republice buď sama, nebo prostřednictvím jí kontrolovaných subjektů především v oblasti těžby a dodávek hnědého energetického uhlí, oblasti výroby a velkoobchodu s elektrickou energií, oblasti obchodování s elektrickou energií, oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie, oblasti poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy, oblasti výroby tepelné energie a centralizovaného zásobování tepelnou energií na území měst Karlovy Vary, Nová Role, Chodov, Nejdek, Nové Sedlo, Horní Slavkov a Krajková či oblasti prodeje vedlejších energetických produktů vznikajících při spalování hnědého energetického uhlí.

5.             Nabývaná společnost ET, která je před spojením výlučně kontrolovaná ze strany společnosti ČEZ,působí na území České republiky v oblasti výroby a velkoobchodu s elektrickou energií, dále na poptávkové straně trhu hnědého energetického uhlí, v oblasti výroby tepelné energie, když vyrábí tepelnou energii pro lokality města Sokolov, obce Citice, města Habartov, obce Bukovany, města Královské Poříčí, města Svatava, obce Březová a obce Dolní Rychnov, přičemž distribuce (rozvod) vyrobené tepelné energie je realizovaná společnosti ČEZ Teplárenská. Společnost ET je činná rovněž v oblasti dodávek vedlejších energetických produktů, které vznikají při spalování hnědého energetického uhlí.

6.             Nabývaná část závodu, tj. Horkovod Habartov, působí v oblasti centralizovaného zásobování tepelnou energií na území obcí Citice a Bukovany a města Habartov.  Nabývaná část závodu provozuje rozvodnou (horkovodní) soustavu, jejímž prostřednictvím zajišťuje dodávky tepelné energie vyrobené v hnědouhelné elektrárně společnosti ET pro konečné odběratele a pro licencované provozovatele navazujících sekundárních rozvodů tepelné energie ve výše uvedených třech lokalitách.      

7.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

Právní moc: 1. 12. 2016

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Pavel Tomek, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Pavel Tomek

Polská 61/4

360 01 Karlovy Vary

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

 [1]Podle § 12 odst. 2 zákona se za spojení soutěžitelů považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.  

[2]Podle § 14 odst. 5 zákona došlo-li v průběhu 2 let mezi týmiž soutěžiteli ke dvěma a více spojením, posuzují se taková spojení společně jako spojení jedno.  

[3]K tomu je třeba doplnit, [ … obchodní tajemství … ] bude mít společnost ET k Nabývané části závodu (Horkovodu Habartov) užívací právo na základě pachtovní smlouvy mezi společností ČEZ Teplárenská, jako propachtovatelem, a společností ET, jako pachtýřem. Nabytí tohoto užívacího práva k Horkovodu Habartov společností ET na dobu necelých dvou let však není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, neboť nesplňuje znak dlouhodobosti transakce.  

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz