číslo jednací: S164/2015/KS-46422/2015/840/JMě

Instance I.
Věc Nedovolené spojení soutěžitelů ARMEX Oil s.r.o. / TRANSCARGO s.r.o.
Účastníci
  1. ARMEX Oil, s.r.o.
  2. TRANSCARGO s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 18. 7. 2016
Související rozhodnutí S164/2015/KS-46422/2015/840/JMě
R21/2016/HS-29577/2016/310/TPa
Dokumenty file icon dokument ke stažení 547 KB

Č. j.: ÚOHS-S164/2015/KS-46422/2015/840/JMě

 

Brno 29. 12. 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S164/2015/KS, zahájeném dne 16. 3. 2015 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění, s účastníkem řízení, společností ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem Děčín, Děčín VI-Letná, Mánesova 2022/13, IČO 25403460, zastoupeným Mgr. Helenou Peychlovou, advokátkou, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Na Příkopě 1047/17, ve věci možného porušení § 18 odst. 1 téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

ROZHODNUTÍ:

 

 

Účastník řízení, společnost ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem Děčín, Děčín VI-Letná, Mánesova 2022/13, IČO 25403460, který na základě „Smlouvy o převodu obchodního podílu“ a „Rámcové Smlouvy o transakci“, obou uzavřených dne 31. 5. 2013 mezi společnostmi CIDEM Hranice, a.s., se sídlem Hranice, Hranice I-Město, Skalní 1088, IČO 14617081, ČSAD Havířov a.s., se sídlem Havířov – Podlesí, Těšínská 1297/2b, IČO 45192081, ČSAD Frýdek – Místek a.s., se sídlem Frýdek – Místek, Politických obětí 2238, IČO 45192073, a ČSAD Karviná a.s., se sídlem Karviná – Nové Město, Bohumínská 1876/2, IČO 45192090, jako převodci, a společností ARMEX Oil, s.r.o., jako nabyvatelem, nabyl 100% obchodní podíl na společnosti TRANSCARGO s.r.o., se sídlem Kroměříž, Malý val 1580/17, IČO 65141261, a tím i získal možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, výlučně kontrolovat,

tím, že

1.      navrhl v souladu s čl. 2.1. písm. b) a čl. 5.1. písm. b) Rámcové smlouvy o transakci“ pro rozhodování valné hromady společnosti TRANSCARGO s.r.o., konané již dne 30. 5. 2013, nové osoby na pozici tří jednatelů této společnosti, kdy valná hromada konaná dne 30. 5. 2013 odvolala stávající jednatele společnosti TRANSCARGO s.r.o., kterými byli Ing. Roman Vývoda, bytem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 1445, Ing. Václav Brabec, bytem Havířov - Město, Komunardů 983/4, a Ing. Barbora Weissová, bytem Havířov - Bludovice, Rohová 1108/10, a jmenovala tři nové jednatele, navržené společností ARMEX Oil, s.r.o., jimiž byli Ing. Antonín Hlavsa, bytem Bynovec 139, Hynek Sagan, bytem Děčín, Děčín VI-Letná, Mánesova 2022/13, a Petr Vojtásek, bytem Kroměříž, Kovářská 10/16,

 

2.      schválil dne 19. 7. 2013 rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti TRANSCARGO s.r.o. její roční účetní závěrku za rok 2012,

 

3.      převedl „Smlouvou o převodu obchodního podílu“, uzavřenou dne 29. 8. 2013 mezi společností ARMEX Oil, s.r.o., jako převodcem, a Petrem Vojtáskem, jako nabyvatelem, obchodní podíl představující 25% podíl na základním kapitálu společnosti TRANSCARGO s.r.o. panu Petru Vojtáskovi, a

 

4.      dne 30. 6. 2014 na valné hromadě společnosti TRANSCARGO s.r.o. konané za účasti obou společníků této společnosti

                                i.            schválil roční účetní závěrku společnosti TRANSCARGO s.r.o. za rok 2013, 

                              ii.            rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti TRANSCARGO s.r.o.,

                            iii.            rozhodl o podřízení se společnosti TRANSCARGO s.r.o. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, a

                             iv.            rozhodl o změně společenské smlouvy společnosti TRANSCARGO s.r.o.,

 

uskutečňoval v období ode dne 30. 5. 2013 do dne 18. 2. 2015 spojení soutěžitelů, společností ARMEX Oil, s.r.o. a TRANSCARGO s.r.o., a to před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým se předmětné spojení soutěžitelů povoluje,

čímž v uvedeném období porušil zákaz stanovený v § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a tím se dopustil správního deliktu podle § 22a odst. 1 písm. d) téhož zákona.

 

 

Podle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníkovi řízení, společnosti ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem Děčín, Děčín VI-Letná, Mánesova 2022/13, IČO 25403460, za správní delikt dle § 22a odst. 1 písm. d) téhož zákona, popsaný ve výroku č. I tohoto rozhodnutí ukládá pokutave výši 7 549 000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkovi řízení, společnosti ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem Děčín, Děčín VI-Letná, Mánesova 2022/13, IČO 25403460, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. Zahájení a průběh šetření

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zahájil dne 30. 1. 2015 na návrh společnosti ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem Děčín, Děčín VI-Letná, Mánesova 2022/13, IČO 25403460 (dále jen „ARMEX Oil“ nebo „účastník řízení“), správní řízení sp. zn. ÚOHS-S65/2015/KS, ve věci povolení spojení soutěžitelů, společností ARMEX Oil, s.r.o. a TRANSCARGO s.r.o., se sídlem Kroměříž, Malý val 1580/17, IČO 65141261 (dále jen „TRANSCARGO“), ke kterému došlo podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ke spojení soutěžitelů došlo na základě „Rámcové smlouvy o transakci“ (dále jen „Rámcová smlouva“), uzavřené dne 31. 5. 2013 mezi společnostmi CIDEM Hranice, a.s., se sídlem Hranice, Hranice I-Město, Skalní 1088, IČO 14617081, ČSAD Havířov a.s., se sídlem Havířov – Podlesí, Těšínská 1297/2b, IČO 45192081, ČSAD Frýdek – Místek a.s., se sídlem Frýdek – Místek, Politických obětí 2238, IČO 45192073, a ČSAD Karviná a.s., se sídlem Karviná – Nové Město, Bohumínská 1876/2, IČO 45192090 (společně dále také jen „původní společníci“), jako převodci, a společností ARMEX Oil, jako nabyvatelem, za účasti společnosti TRANSCARGO, a „Smlouvy o převodu obchodního podílu“ (dále jen „Smlouva o převodu OP“), uzavřené dne 31. 5. 2013 mezi původními společníky, jako převodci, a společností ARMEX Oil, jako nabyvatelem. V důsledku uvedených smluv nabyla společnost ARMEX Oil 100% obchodní podíl ve společnosti TRANSCARGO, a tím i možnost vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad touto společností. Předmětné spojení soutěžitelů bylo povoleno rozhodnutím Úřadu č. j. ÚOHS-S65/2015/KS-4829/2015/840/MWi ze dne 18. 2. 2015 (dále jen „Rozhodnutí“), které nabylo právní moci dne 19. 2. 2015.

2.             Z informací a podkladů předložených v průběhu přednotifikačních kontaktů[1] vedených mezi Úřadem a společností ARMEX Oil a v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S65/2015/KS Úřad zjistil následující skutečnosti.

3.             Na základě výše uvedené Rámcové smlouvy a Smlouvy o převodu OP, které byly uzavřeny dne 31. 5. 2013, získala společnost ARMEX Oil ve smyslu § 12 odst. 3 zákona možnost vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad společností TRANSCARGO, a to s účinností ke dni 1. 6. 2013, neboť k témuž dni došlo k převodu celého obchodního podílu na společnosti TRANSGARGO na účastníka řízení.

4.             S účinností ke dni 1. 6. 2013 rovněž došlo na návrh společnosti ARMEX Oil ke jmenování nových jednatelů společnosti TRANSCARGO. Dne 30. 5. 2013 se konala valná hromada společnosti TRANSCARGO, v jejímž průběhu bylo usnesením č. III rozhodnuto o odvolání stávajících jednatelů společnosti TRANSCARGO, kterými byli Ing. Roman Vývoda, bytem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 1445 (dále jen „R. V.“), Ing. Václav Brabec, bytem Havířov - Město, Komunardů 983/4 (dále jen „V. B.“), a Ing. Barbora Weissová, bytem Havířov - Bludovice, Rohová 1108/10 (dále jen „B. W.“), a usnesením č. IV rozhodnuto o následném jmenování jednatelů nových, navržených společností ARMEX Oil, jimiž byli Ing. Antonín Hlavsa, bytem Bynovec 139 (dále jen „A. H.“), Hynek Sagan, bytem Děčín, Děčín VI-Letná, Mánesova 2022/13 (dále jen „H. S.“), a Petr Vojtásek, bytem Kroměříž, Kovářská 10/16 (dále jen „P. V.“).[2]

5.             Rovněž bylo zjištěno, že společnost ARMEX Oil rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti TRANSCARGO konané dne 19. 7. 2013 schválila roční účetní závěrku této společnosti za rok 2012.

6.             Dále společnost ARMEX Oil prodala s účinností ke dni 29. 8. 2013 na základě „Smlouvy o převodu obchodního podílu“, uzavřené téhož dne mezi společností ARMEX Oil, jako převodcem, a P. V., jako nabyvatelem, 25% obchodní podíl na společnosti TRANSCARGO panu P. V. (dále jen „Smlouva o převodu 25% obchodního podílu“).

7.             Na jednání valné hromady společnosti TRANSCARCO, která se konala dne 30. 6. 2014 za účasti obou jejích společníků, pak společnost ARMEX Oil rozhodla o schválení roční účetní závěrky společnosti TRANSCARGO za rok 2013, o zvýšení základního kapitálu společnosti TRANSCARGO, o podřízení této společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOD“), a o změně její společenské smlouvy.

8.             Na základě zjištěných skutečností Úřad dne 16. 3. 2015 zahájil[3] se společností ARMEX Oil, jako účastníkem řízení, správní řízení sp. zn. ÚOHS-S164/2015/KS ve věci možného porušení § 18 odst. 1 zákona (dále jen „Správní řízení“). Možné porušení § 18 odst. 1 uvedeného zákona spatřoval Úřad v tom, že účastník řízení uskutečňoval spojení soutěžitelů ARMEX Oil/TRANSCARGO před podáním návrhu na zahájení řízení podle § 15 odst. 1 téhož zákona a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje.

9.             V průběhu Správního řízení se Úřad obrátil[4] na účastníka řízení s výzvou, zda má zájem využít tzv. proceduru narovnání.[5] Účastník řízení projevil zájem vstoupit do procedury narovnání.[6] Úřad proto zahájil proceduru narovnání a nařídil ústní jednání s účastníkem řízení, jehož předmětem bylo projednání způsobu narovnání.[7] Účastníkovi řízení byly při následném ústním jednání sděleny podstatné skutkové okolnosti šetřeného deliktu a k nim se vážící důkazy a právní hodnocení těchto skutkových okolností a důkazů; dále při tomto ústním jednání Úřad sdělil účastníkovi řízení předpokládanou výši pokuty, kterou mu hodlá uložit za spáchaný delikt, a účastník řízení byl vyzván ke sdělení, zda má i nadále zájem pokračovat v proceduře narovnání.[8]

10.         Dne 17. 7. 2015 obdržel Úřad od účastníka řízení sdělení, jímž tento vyjádřil zájem pokračovat v proceduře narovnání, současně však vyjádřil své stanovisko k výši pokuty, jež byla dle názoru účastníka řízení Úřadem stanovena v rozporu s § 22b odst. 2 zákona, v rozporu se „Zásadami postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut“ (dále jen „Zásady“),[9] v rozporu s dosavadní rozhodovací praxí Úřadu při ukládání pokut, jakož i s navazující judikaturou v oblasti deliktního práva správního, a konečně v rozporu s legitimním očekáváním účastníka řízení.[10] Další námitky proti výši pokuty pak byly obsaženy v následujícím podání účastníka řízení ze dne 27. 7. 2015.[11]

11.         Úřad v souladu s ustálenou rozhodovací praxí[12] seznámil účastníka řízení s výhradami k uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí o jeho povolení.[13]

12.         V bodech 61. až 63. výše uvedeného Sdělení výhrad Úřad vyzval účastníka řízení, aby v případě, že má i nadále zájem o využití procedury narovnání, předložil žádost o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 ve spojení s § 22ba odst. 6 zákona (formální žádost o narovnání, resp. žádost o snížení pokuty).

13.         Dne 22. 9. 2015 obdržel Úřad sdělení účastníka řízení ke Sdělení výhrad, v němž účastník řízení Úřadu sdělil, že nepožádá o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 zákona, a to z důvodů, jež jsou uvedeny v odst. 10 tohoto rozhodnutí.

14.         Dne 1. 10. 2015 zaslal Úřad účastníku řízení pod č. j.: ÚOHS-S164/2015/KS-31204/2015/840/JMě „Oznámení o ukončení procedury směřující k urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona (procedura narovnání)“, jež bylo účastníkovi řízení doručeno dne 2. 10. 2015,[14] v němž účastníkovi řízení sdělil, že vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení neprojevil ve stanovené lhůtě zájem podat v rámci procedury narovnání finální návrh, Úřad proceduru narovnání ukončuje.

II. Skutková zjištění

15.         Při posuzování předmětného jednání společnosti ARMEX Oil ve vztahu ke společnosti TRANSCARGO vycházel Úřad zejména ze skutečností zjištěných Úřadem ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S65/2015/KS, vedeném Úřadem ve věci povolení spojení soutěžitelů ARMEX Oil a TRANSCARGO, v jehož důsledku bylo společnosti ARMEX Oil povoleno nabytí 100% obchodního podílu ve společnosti TRANSCARGO, a tím i možnosti vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad touto společností, dále ze skutečností zjištěných v rámci přednotifikačních kontaktů mezi Úřadem a společností ARMEX Oil (sp. zn. ÚOHS-D32/2015/KS), které uvedenému správnímu řízení předcházely, a dále ze skutečností zjištěných Úřadem v rámci tohoto Správního řízení, a to především z Rámcové smlouvy, Smlouvy o převodu OP, Smlouvy o převodu 25% obchodního podílu, zápisů z valných hromad společnosti TRANSCARGO z let 2013 a 2014, z finančních údajů a účetních závěrek společností TRANSCARGO a ARMEX Oil za roky 2012, 2013 a 2014 a z výpisů z obchodního rejstříku dotčených společností. Dále Úřad přihlédl ke svým předchozím rozhodnutím vydaným v souvislosti s porušováním zákazu uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, jakož i k předmětným rozhodnutím Evropské komise, resp. dalších evropských orgánů, do jejichž kompetence spadá rozhodování otázek soutěžního práva. Úřad přitom učinil následující skutková zjištění.

16.         Rámcová smlouva, stejně jako Smlouva o převodu OP, v jejichž důsledku nabyla společnost ARMEX Oil 100% obchodní podíl ve společnosti TRANSCARGO, a tím i možnost vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad touto společností, byly uzavřeny dne 31. 5. 2013, přičemž účinnost převodu nastala dne 1. 6. 2013 (viz čl. III. Smlouvy o převodu OP). Převod obchodního podílu byl zapsán do obchodního rejstříku ke dni 12. 6. 2013.

17.         Rámcová smlouva stanovila smluvní podmínky „Transakce“ (dle definice pojmů jde o kroky popsané v bodě 2.1.  Rámcové smlouvy). Rámcová  smlouva vymezovala v bodě 2.1., že  a) převodci[15] převedou (za kupní cenu) své obchodní podíly na nabyvatele, a b) dojde k odvolání tří stávajících jednatelů společnosti TRANSCARGO a jmenování nových tří jednatelů navržených nabyvatelem (tj. společností ARMEX Oil). Rámcová smlouva dále v  článku 5.1. uvádí, cit. - „Smluvní strany se dále dohodly, že v rámci Transakce Převodce rozhodl: a) o odvolání stávajících jednatelů“ (a jmenovitě jsou uvedeni  původní jednatelé společnosti TRANSCARGO R. V., V. B. a B. W.), a „b) o jmenování nových jednatelů navržených nabyvatelem“ (jmenovitě jsou uvedeni A. H., H. S. a P. V.). K tomu Úřad uvádí, že osoby A. H. a H. S. jsou současně od roku 1999 dlouhodobými jednateli společnosti ARMEX Oil.[16] Za zmínku stojí, že Rámcová smlouva tyto kroky formuluje jako již učiněné či rozhodnuté (viz text „…v rámci Transakce Převodce rozhodl…“), ač v čl. 5.2. Rámcové smlouvy je stanoveno, že a) účinnost změn dle  čl. 5.1. písm. je rozhodnutím Převodců, jako společníků, učiněným na valné hromadě společnosti TRANSCARGO určena na den podpisu Rámcové smlouvy; b) účinnost změn dle  čl. 5.1. písmene je rozhodnutím Převodců, jako společníků, učiněným na valné hromadě společnosti TRANSCARGO určena na den převodu, což je dle definic datum 1. 6. 2013. O odvolání původních jednatelů a jmenování nových jednatelů společnosti TRANSCARGO, navržených účastníkem řízení a jmenovitě i uvedených v čl. 5.1. písm. b) Rámcové smlouvy, tedy rozhodli původní společníci, avšak již na valné hromadě společnosti TRANSCARGO konané dne 30. 5. 2013, tj. přede dnem podpisu Rámcové Smlouvy i přede dnem převodu tj. 1. 6. 2013.[17] Za podstatné v této souvislosti Úřad považuje, že noví členové statutárního orgánu společnosti TRANSCARGO byli navrženi společností ARMEX Oil. Tato změna byla v obchodním rejstříku zapsána dne 12. 6. 2013, přičemž vznik funkce výše uvedených nově jmenovaných jednatelů je datován k 1. 6. 2013. Uvedené osoby zůstávají až do dne vydání tohoto rozhodnutí stále jednateli společnosti TRANSCARGO.

18.         S ohledem na skutečnost, že dle znění společenské smlouvy společnosti TRANSCARGO platného v době mezi 1. 6. 2013 a 18. 2. 2015[18] přísluší jednatelům obchodní vedení společnosti, veškeré úkony výše zmiňovaných jednatelů nominovaných ze strany účastníka řízení představovaly rovněž uskutečňování předmětného spojení soutěžitelů.   

19.         Dne 19. 7. 2013 rozhodla společnost ARMEX Oil, jakožto jediný společník společnosti TRANSCARGO v rámci výkonu působnosti valné hromady, zejména o schválení její účetní závěrky za rok 2012. Společnost ARMEX Oil současně na této valné hromadě rozhodla o schválení projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 14. 6. 2013, v důsledku kterého došlo k přechodu části obchodního jmění společnosti TRANSCARGO, specifikované v projektu, na společnost FC REAL Havířov a.s., se sídlem Havířov – Podlesí, Těšínská 1297/2b, IČO 27780937,[19] přičemž ze společnosti TRANSCARGO byly na společnost FC REAL Havířov a.s. převedeny dvě zaměstnankyně, kancelářské vybavení, tři autobusy a některé pohledávky a závazky. Vlastníky společnosti FC REAL Havířov a.s. se stali původní společníci společnosti TRANSCARGO. Vzhledem ke skutečnosti, že k přípravě projektu však došlo již během měsíce dubna roku 2013 a k této změně došlo na základě záměru původních společníků společnosti TRANSCARGO, není toto jednání (příprava a schválení projektu rozdělení formou odštěpení sloučením) považováno Úřadem za porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona.

20.         Dále společnost ARMEX Oil na základě Smlouvy o převodu 25% obchodního podílu odprodala s účinností ke dni 29. 8. 2013 tento obchodní podíl na společnosti TRANSCARGO panu P. V., přičemž do obchodního rejstříku byla tato změna zanesena dne 6. 9. 2013.

21.         Rovněž tak společnost ARMEX Oil na valné hromadě společnosti TRANSCARGO konané dne 30. 6. 2014[20] za účasti obou jejích společníků (tj. společnosti ARMEX Oil a P. V.) rozhodla o schválení účetní závěrky společnosti TRANSCARGO za rok 2013, o schválení zvýšení jejího základního kapitálu, o podřízení této společnosti ZOD a o změně její společenské smlouvy.

22.         Pokud jde o výkon hlasovacích práv společníků na valné hromadě společnosti TRANSCARGO, tak dle znění její společenské smlouvy platného v době od 30. 5. 2013 do 18. 2. 2015[21] byla valná hromada usnášeníschopná za přítomnosti společníků majících alespoň 51 % všech hlasů, přičemž valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků (případně v některých případech většinou dvoutřetinovou). Vzhledem ke skutečnosti, že společnost ARMEX Oil disponovala i po odprodeji 25% obchodního podílu 75% většinou na hlasovacích právech na společnosti TRANSCARGO a s ohledem na neexistenci zvláštních ustanovení či dohod zaručujících zvláštní práva při hlasování minoritnímu společníkovi, vykonávala a stále vykonává výlučnou kontrolu nad společností TRANSCARGO její majoritní společník – společnost ARMEX Oil.

III. Charakteristika účastníka řízení a společnosti TRANSCARGO

23.         Společnost ARMEX Oil se zabývá především velkoobchodní distribucí motorové nafty a benzínu, dále maloobchodní distribucí těchto pohonných hmot v rámci provozování 13 čerpacích stanic pohonných hmot a doplňkově též obchodem a službami spojenými s velkoobchodní a maloobchodní distribucí pohonných hmot. Tato společnost je společně kontrolována společnostmi ARMEX HOLDING, a.s. a GLOBAL HOLDING, a.s.

24.         Jediným akcionářem společnosti ARMEX HOLDING, a.s. je společnost ARMEX Group, s.r.o., která je výlučně kontrolovaná fyzickou osobou, panem A. H. Obě tyto společnosti, tedy jak společnost ARMEX HOLDING, a.s., tak společnost ARMEX Group, s.r.o., se zabývají zejména pronájmem nemovitostí. Součástí podnikatelské skupiny, do níž náleží společnost ARMEX Oil jsou dále společnosti zabývající se zejména obchodní činností v oblasti dodávek elektřiny a zemního plynu (ARMEX ENERGY, a.s.), v oblasti inženýrské činnosti a realizace developerských projektů (ARMEX INVEST, s.r.o.) a v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje zboží v oboru voda, topení, plyn a instalatérské sítě (ARMEX Instalatér Centrum s.r.o.).

25.         Společnost GLOBAL HOLDING, a.s. je obchodní společností, zaměřující se na finanční investice a investice do nemovitostí, nepřímo kontrolovanou panem Ing. Alešem Klaudym (dále jen A. K.), prostřednictvím společnosti Poradenství pro podniky - Aleš Klaudy, spol. s r.o. Pan A. K. je činný zejména jako daňový poradce, insolvenční správce a likvidátor. Společnost Poradenství pro podniky - Aleš Klaudy, spol. s r.o. se zabývá především daňovým poradenstvím, činností účetních poradců, vedením účetnictví a vedením daňové evidence. Pan A. K. dále přímo či nepřímo kontroluje společnosti A. Klaudy a spol. v.o.s. a Aleš Klaudy, spol. s r.o., zabývající se poradenskou činností.

26.         V roce 2012, který byl rozhodný pro posouzení naplnění podmínek pro vznik notifikační povinnosti plynoucí ze zkoumaného spojení soutěžitelů, dosáhla podnikatelská skupina, do níž náleží společnost ARMEX Oil, v České republice čistého obratu ve smyslu § 13 zákona cca …[obchodní tajemství]… Kč. V roce 2014, který je rokem rozhodným pro zjištění obratu (hodnoty prodejů) pro účely stanovení výše pokuty, činil obrat společnosti ARMEX Oil na trzích velkoobchodního prodeje pohonných hmot (tj. automobilových benzínů a motorové nafty) cca …[obchodní tajemství]… Kč.

27.         Společnost TRANSCARGO je činná zejména v oblasti velkoobchodní distribuce motorové nafty a benzínu, dále pak doplňkově v oblasti obchodu a služeb spojených s velkoobchodní distribucí pohonných hmot. V roce 2012, který byl rozhodný pro posouzení naplnění podmínek pro vznik notifikační povinnosti plynoucí ze zkoumaného spojení soutěžitelů, dosáhla společnost TRANSCARGO v České republice čistého obratu ve smyslu § 13 zákona cca …[obchodní tajemství]… Kč. V roce 2014, který je rokem rozhodným pro zjištění obratu (hodnoty prodejů) pro účely stanovení výše pokuty, činil obrat společnosti TRANSCARGO na trzích velkoobchodního prodeje pohonných hmot (tj. automobilových benzínů a motorové nafty) cca …[obchodní tajemství]… Kč.

IV. Vymezení dotčeného trhu

28.         Při vymezování dotčeného trhu, resp. relevantního trhu v dané věci, jenž je alespoň potenciálně dotčen předmětným protisoutěžním jednáním účastníka řízení Úřad vzal za podstatnou skutečnost, že spojující se soutěžitelé působí na témže trhu velkoobchodního prodeje pohonných hmot (tj. automobilových benzínů a motorové nafty).[22]  

29.         Na tomto trhu proto zjišťoval pro účely stanovení pokuty ve smyslu Zásad hodnoty prodejů spojujících se soutěžitelů (tj. podnikatelské skupiny, jejíž součástí je společnost ARMEX Oil, a společnosti TRANSCARGO).[23] 

V. Právní posouzení

V.1 Zákonná východiska

30.         Dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona před podáním návrhu na povolení spojení podle § 15 odst. 1 zákona a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, nesmí být spojení soutěžitelů uskutečňováno. Pro naplnění skutkové podstaty porušení § 18 odst. 1 zákona je nerozhodné, v jaké formě dle § 12 ke spojení soutěžitelů v jeho nejrůznějších variantách došlo (v posuzovaném případě dle § 12 odst. 3 zákona). Podstatné je nabytí možnosti výkonu rozhodujícího vlivu nad činností jiného soutěžitele dle zákona a jeho uskutečňování před podáním návrhu na jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů.[24]Uskutečňování spojení soutěžitelů v rozporu s § 18 odst. 1 zákona je správním deliktem dle § 22a odst. 1 písm. d) zákona, za který je Úřad oprávněn uložit pokutu.

V.2 Trvání protisoutěžního jednání a rozhodná právní úprava

31.         Úřad vymezil počátek protisoutěžního jednání spočívajícího v uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, dnem 30. 5. 2013, tj. dnem, kdy na návrh společnosti ARMEX Oil (zakotveným přímo v čl. 5.1. písm. b) Rámcové smlouvy) došlo rozhodnutím valné hromady společnosti TRANSCARGO, konané dne 30. 5. 2013, k odvolání stávajících jednatelů společnosti TRANSCARGO a jmenování jednatelů nových.  

32.         K ukončení protiprávního jednání došlo dne 18. 2. 2015, tj. dnem před nabytím právní moci Rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů ARMEX Oil a TRANSCARGO ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S65/2015/KS, jež bylo zahájeno na návrh účastníka řízení. Dnem právní moci Rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů (19. 2. 2015) již byla společnost ARMEX Oil oprávněna vykonávat kontrolu nad společností TRANSCARGO.

33.         Ve vztahu k ukončení porušování zákazu uskutečňování spojení je třeba zdůraznit obecný princip vyplývající z § 18 odst. 1 zákona, a to, že došlo-li k uskutečňování spojení, tj. k jeho konzumaci faktickým výkonem rozhodujícího vlivu na činnost jiného soutěžitele, pak ukončení porušování uvedeného zákazu nastane pouze tehdy, pokud Úřad pravomocným rozhodnutím spojení povolí, případně pravomocně povolí výjimku ze zákazu uskutečňování spojení před nabytím právní moci rozhodnutí, jímž se spojení povoluje, nebo pokud dojde ze strany soutěžitele uskutečňujícího spojení soutěžitelů před právní mocí rozhodnutí Úřadu o jeho povolení k dobrovolnému ukončení tohoto jednání. Uvedený obecný princip týkající se ukončení doby trvání předmětného deliktu uplatňuje také Evropská komise.[25]

34.         Dle trestněprávních principů se protiprávní jednání posuzuje dle právní normy platné v době jeho spáchání (jeho dokonání), není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. K tomu Úřad uvádí, že v době ukončení protiprávního jednání účastníka řízení (18. 2. 2015) byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění jeho poslední novely provedené zákonem č. 360/2012 Sb. V průběhu Správního řízení až do vydání tohoto rozhodnutí nenabyla účinnosti žádná další novela zákona. Hmotněprávní odpovědnost účastníka řízení za jeho jednání je tedy posuzována podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (pro který je v rozhodnutí založena zkratka „zákon“). 

35.         Pokud jde o určení, podle kterých procesních pravidel Úřad postupuje v tomto Správním řízení, vedeném ve věci možného uskutečnění spojení před podáním návrhu na povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí o povolení spojení, Úřad uvádí následující. Správní řízení bylo zahájeno dne 16. 3. 2015 rovněž za účinnosti zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění jeho poslední novely provedené zákonem č. 360/2012 Sb. Jelikož v průběhu Správního řízení nebyl zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže novelizován, Úřad proto v tomto řízení postupuje (kromě zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů) podle procesních pravidel stanovených rovněž zákonem.   

V.3 Povinnost podat návrh na povolení spojení

36.         K posouzení, zda byla v předmětném případě dána povinnost podat návrh na povolení spojení (notifikovat je), Úřad uvádí následující. K získání 100% obchodního podílu na společnosti TRANSCARGO ze strany účastníka řízení došlo s účinností ode dne 1. 6. 2013 na základě výše uvedených smluvních dokumentů.

37.         Podle § 12 odst. 3 zákona se za spojení soutěžitelů rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména a) nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo b) smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.

38.         Kontrolou ve smyslu § 12 odst. 4 zákona je třeba pro účely tohoto zákona rozumět možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě a) vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.

39.         S ohledem na výše uvedené tak transakce spočívající v nabytí 100% obchodního podílu na společnosti TRANSCARGO ze strany účastníka řízení představovala spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona.

40.         Podle § 13 zákona takové spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. Na základě těchto ustanovení byly pro posouzení vzniku notifikační povinnosti u posuzovaného spojení soutěžitelů rozhodné obraty dosažené spojujícími se soutěžiteli za rok 2012.

41.         K tomu Úřad uvádí, že předmětné spojení soutěžitelů splňovalo obratová kritéria podle § 13 písm. a) zákona, neboť celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za rok 2012, tedy poslední účetní období předcházející skutečnosti zakládající spojení, na trhu České republiky byl vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně každý ze spojujících se soutěžitelů dosáhl za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč. Tím byla dána povinnost spojení soutěžitelů notifikovat dle příslušných ustanovení zákona.  

42.         Podle § 15 odst. 2 zákona je v případech podle § 12 odst. 3 povinen podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, přičemž ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 písm. a) zákona lze návrh na povolení spojení podat i před uzavřením smlouvy zakládající spojení nebo před získáním kontroly nad jiným soutěžitelem jiným způsobem.

43.         V daném případě byla tedy povinna podat návrh na povolení spojení soutěžitelů společnost ARMEX Oil, jež na základě předmětné transakce získala možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností TRANSCARGO. Účastník řízení spojení notifikoval Úřadu až dne 30. 1. 2015

V.4 Výkon kontroly

44.         Obecně platí, že uskutečňování spojení je založeno na možnosti výkonu rozhodujícího vlivu na chování jiného soutěžitele. V dosavadní rozhodovací praxi Úřadu bylo za uskutečňování spojení považováno jednání, které mělo nebo mohlo mít přímý nebo nepřímý vliv na vystupování kontrolovaného soutěžitele v konkurenčních a jiných soutěžních vztazích k ostatním účastníkům trhu, tj. takové jednání, které přímo nebo nepřímo určuje či ovlivňuje postavení a jednání soutěžitele na trhu.

45.         Nejčastěji dochází k výkonu kontroly nad jiným soutěžitelem (k uskutečňování spojení) ve smyslu zákona výkonem hlasovacích práv spojených s držením účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, pokud toto hlasování má vliv na obchodní chování jiného soutěžitele,[26] na odvolání a jmenování členů představenstva a dozorčí rady[27] či rozhodování o rozdělení zisku.[28] Úřad má za to, že spojení je uskutečněno až v okamžiku skutečného výkonu rozhodovacích a hlasovacích práv spojených s převedenými obchodními podíly, a tento výklad Úřad konstantně ve své rozhodovací praxi aplikuje. V jednom ze svých předchozích rozhodnutí[29] Úřad konstatoval, že, cit.: „smyslem § 18 odst. 1 zákona je zabránění jakéhokoli výkonu hlasovacích práv před právní mocí rozhodnutí o povolení spojení, bez ohledu na to, zda jsou přijatá rozhodnutí chápána jako „vnitřní” opatření (ovlivňující soutěžní chování nepřímo), anebo zda směřují vně kontrolovaného soutěžitele a k ovlivnění soutěžního chování tak dochází bezprostředně. Bez ohledu na důvody, každý takový výkon hlasovacích práv, resp. v jeho důsledku přijaté rozhodnutí valné hromady, je totiž, i přes svůj „vnitropodnikový” charakter, přinejmenším ovlivňováním soutěžního chování. Takové jednání je totiž vnímáno třetími subjekty, které v návaznosti na tento postup odpovídajícím způsobem reagují“. 

46.         Uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona prostřednictvím výkonu práv spojených s vlastnictvím obchodního podílu však nemusí být jediným způsobem, jímž dochází k ovlivňování soutěžního chování jiného soutěžitele.[30]

47.         V posuzovaném případě Úřad jako počátek ovlivňování soutěžního chování společnosti TRANSCARGO kvalifikoval jmenování nových jednatelů společnosti TRANSCARGO nominovaných ze strany společnost ARMEX Oil, k němuž došlo na základě dohody smluvních stran obsažené v bodu 5.1. Rámcové smlouvy, dle níž původní společníci rozhodli na valné hromadě konané dne 30. 5. 2013 o odvolání stávajících jednatelů společnosti TRANSCARGO a o jmenování jednatelů nových. Tito noví jednatelé byli tedy do svých funkcí fakticky jmenováni na základě nominace ze strany společnosti ARMEX Oil.

48.         Veškeré následné kroky, jež tito nově jmenovaní jednatelé společnosti TRANSCARGO při obchodním vedení této společnosti činili, představovaly rovněž uskutečňování spojení soutěžitelů v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona.

49.         Dalšími projevy uskutečňování spojení soutěžitelů v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona pak představoval mj. odprodej 25% obchodního podílu na společnosti TRANSCARGO realizovaný jejím jediným společníkem, společností ARMEX Oil, panu P. V. s účinností ke dni 29. 8. 2013 a dále také rozhodnutí společnosti ARMEX Oil, jakožto jediného společníka společnosti TRANSCARGO v rámci výkonu působnosti valné hromady, zejména o schválení účetní závěrky za rok 2012 (na valné hromadě konané dne 19. 7. 2013), či rozhodnutí společnosti ARMEX Oil o schválení účetní závěrky společnosti TRANSCARGO za rok 2013, o schválení zvýšení základního kapitálu společnosti TRANSCARGO, o podřízení společnosti TRANSCARGO ZOD a o změně společenské smlouvy společnosti TRANSCARGO učiněné na valné hromadě konané dne 30. 6. 2014 za účasti obou společníků společnosti TRANSCARGO (tj. společnosti ARMEX Oil a P. V.).

50.         Z výše uvedených skutečností je tedy patrné, že v uskutečňování spojení pak účastník řízení pokračoval až do 18. 2. 2015, a to vzhledem k tomu, že účastníkovi řízení nebyla udělena individuální výjimka ze zákazu implementace spojení ve smyslu § 18 odst. 3 zákona. Účastník řízení o její udělení Úřad ani nepožádal.

V.5 Posouzení deliktního jednání účastníka řízení z hlediska zákona

51.         Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nabytí kontroly nad společností TRANSCARGO ze strany společnosti ARMEX Oil představovalo spojení soutěžitelů, které mělo být Úřadu notifikováno. Zároveň byl ale účastník řízení povinen zdržet se uskutečňování spojení soutěžitelů až do právní moci rozhodnutí o jeho povolení ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona, neboť Úřadu nepodal ani návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení dle § 18 odst. 3 zákona. Předmětné spojení bylo implementováno dříve - účastník řízení začal uskutečňovat výkon kontroly nad společností TRANSCARGO již od 30. 5. 2013.

52.         Výše popsanými úkony výkonu kontroly nad společností TRANSCARGO porušil účastník řízení zákaz uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje. Úřad toto jednání hodnotí jako trvající správní delikt, kdy je vyvolán protiprávní stav, a ten je následně udržován.[31] 

53.         K délce trvání porušení zákona Úřad uzavírá, že protiprávní jednání účastníka řízení trvalo ode dne 30. 5. 2013 do dne 18. 2. 2015 včetně. Délka trvání porušení zákona činí 1 rok, 8 měsíců a 19 dní.

54.         K deliktu uskutečňování spojení před podáním návrhu a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, lze uvést, že jeho závažnost je v obecné rovině dána skutečností, že jeho uskutečňováním dochází k narušení základního principu systému kontroly spojování soutěžitelů, který je kontrolou ex ante. Nekontrolované spojování soutěžitelů pak může potenciálně přinášet narušení účinné soutěže, a poškozovat tím i spotřebitele.

55.         Ohledně naplnění materiální stránky deliktu tak lze uzavřít, že předmětný delikt je v obecné rovině nepochybně způsobilý narušit objekt veřejného zájmu, jímž je ochrana férové hospodářské soutěže.

56.         K posuzovanému konkrétnímu případu porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona je však třeba současně uvést, že předmětné spojení nevedlo na trzích velkoobchodního prodeje pohonných hmot (automobilových benzínů a motorové nafty) k podstatnému narušení hospodářské soutěže. Proto Úřad uvedené spojení soutěžitelů Rozhodnutím povolil, a to navíc ve zjednodušeném řízení o povolení spojení ve smyslu ustanovení § 16a a násl. zákona.

V.6 Zproštění odpovědnosti za delikt podle § 22b odst. 1 zákona

57.         Úřad při hodnocení odpovědnosti účastníka řízení za předmětný správní delikt rovněž posoudil, zda jsou splněny předpoklady pro zproštění odpovědnosti účastníka řízení za spáchaný správní delikt podle § 22b odst. 1 zákona.[32] Účastník řízení uskutečňoval spojení před podáním návrhu na povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, tedy porušoval svou právní povinnost uloženou mu § 18 odst. 1 zákona. Úřad konstatuje, že neexistovala žádná objektivní skutečnost, která by účastníka řízení nutila porušovat jeho právní povinnost a uskutečňovat tak spojení soutěžitelů v rozporu se zákonem a v důsledku které účastník řízení nemohl porušování zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat. Nejsou tak dány předpoklady pro zproštění odpovědnosti účastníka řízení za uvedený správní delikt a ustanovení § 22b odst. 1 zákona se tedy na jednání účastníka řízení neuplatní.

58.         Současně Úřad uvádí, že nedošlo k zániku odpovědnosti účastníka řízení za delikt ve smyslu § 22b odst. 3 zákona,[33] neboť Úřad zahájil řízení ve lhůtě v tomto ustanovení vymezené.

V.7 Shrnutí

59.         Úřad dospěl k závěru, že soutěžitel ARMEX Oil v období ode dne 30. 5. 2013 do dne 18. 2. 2015 včetně uskutečňoval spojení soutěžitelů ARMEX Oil a TRANSCARGO, tj. dříve, než takové spojení Úřadu notifikoval a než nabylo právní moci rozhodnutí o povolení spojení; tím porušil zákaz uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, obsažený v § 18 odst. 1 zákona, a spáchal správní delikt podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona. Přitom uvedené jednání společnosti ARMEX Oil bylo zákonem zakázáno po celou dobu trvání tohoto jednání, neboť celé období trvání protiprávního jednání spadalo do účinnosti aktuálně platného znění zákona, který takové jednání v § 18 odst. 1 zakazuje.

VI. Odůvodnění výše pokuty 

60.         Podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona se právnická osoba, jako soutěžitel, dopustí správního deliktu tím, že uskutečňuje spojení v rozporu s § 18 odst. 1 téhož zákona.  Podle § 22a odst. 2 zákona se za uvedený správní delikt uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby nebo orgánu veřejné správy v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu (§ 22b odst. 2 zákona).

61.         Horní hranice pokuty, kterou lze na základě zákona uložit, je stanovena alternativně. Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti a žádného obratu tudíž nedosahují.[34]

62.         Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů[35] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných povinností, jaké svědčí účastníku řízení, zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře rušitele, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by však byl pro něj likvidačním. Uložená pokuta by tak měla plnit jak funkci represivní, tak preventivní.

63.         Za účelem zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti svého rozhodování při ukládání pokut za porušení hmotněprávních povinností stanovených zákonem o ochraně hospodářské soutěže vydal Úřad Zásady, které jsou veřejně dostupné na jeho internetových stránkách.[36]

64.         Při ukládání pokuty Úřad postupuje v několika krocích. Nejprve stanoví základní částku pokuty, dále zohlední prostřednictvím koeficientu času dobu trvání protisoutěžního jednání a poté vyhodnotí polehčující a přitěžující okolnosti, jež mohou vést k úpravám (ke snížení nebo zvýšení) výše pokuty. Dále posoudí, zda uložená pokuta nepřesahuje zákonem stanovenou maximální hranici. Takto získanou částku pokuty pak Úřad posoudí ve vztahu k aktuálním majetkovým poměrům účastníka řízení (resp. skupiny, jejíž součástí je účastník řízení) v době vydání rozhodnutí tak, aby uložená pokuta nebyla pro něho likvidační.[37]

65.         Zásady[38] i dosavadní rozhodovací praxe Úřadu rozlišují tři základní kategorie protisoutěžního jednání z  hlediska jeho typové nebezpečnosti pro hospodářskou soutěž, a to kategorii velmi závažných deliktů (do které se řadí zejména tzv. hard core kartely), kategorii závažných deliktů a kategorii méně závažných deliktů. Správní delikt porušení § 18 odst. 1 zákona se řadí do kategorie závažných deliktů.

66.         Základní částka pokuty se pak stanoví jako podíl hodnoty prodejů (tzv. výchozí podíl) vynásobený koeficientem času. Pro kategorii závažných deliktů se tento výchozí podíl vymezuje zpravidla v rozpětí do 1 % hodnoty prodejů. Přitom Úřad hodnotí celou řadu okolností, specifických danému případu.[39]

VI.1 Hodnota prodejů pro stanovení základní částky pokuty

67.         Hodnotou prodejů je v souladu s bodem 18 Zásad obrat soutěžitele dosažený z prodeje zboží či služeb, jehož se protisoutěžní jednání přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezeném geografickém trhu (dále též „hodnota prodejů“). Tento princip odráží spravedlivost sankce a její přímý vztah k sankcionovanému jednání.     

68.         Pokud jde o delikt uskutečnění spojení spočívajícího v získání možnosti výlučně kontrolovat společnost TRANSCARGO ze strany účastníka řízení, společnosti ARMEX Oil, Úřad vycházel z obratů (hodnoty prodejů) společností ARMEX Oil a TRANSCARGO dosažených velkoobchodním prodejem pohonných hmot na území České republiky (konkrétně automobilových benzínů a motorové nafty), kterým se zabývali oba spojující se soutěžitelé, a to za poslední ukončené účetní období, v němž se účastník řízení dopustil protiprávního jednání.

69.         Posledním ukončeným účetním obdobím, v němž se účastník řízení zúčastnil protisoutěžního jednání, které je předmětem tohoto správního řízení, je přitom rok 2014. Společnost ARMEX Oil dosáhla v roce 2014 na území České republiky velkoobchodním prodejem pohonných hmot obrat …[obchodní tajemství]… Kč[40] a společnost TRANSCARGO …[obchodní tajemství]… Kč. Úřad tak pro vymezení základní částky pokuty vyšel z hodnoty prodejů ve výši …[obchodní tajemství]… Kč, jakožto součtu obratů spojením vzniklého subjektu ARMEX Oil/TRANSCARGO v oblasti velkoobchodního prodeje pohonných hmot, která byla předmětným spojením soutěžitelů dotčena.

VI.2 Stanovení výchozího podílu hodnoty prodejů pro základní částku pokuty

70.         Při rozhodování o vymezení podílu hodnoty prodejů v rámci možného rozpětí do 1 % za závažnost deliktu, vycházel Úřad z následujících úvah.

71.         Uskutečňování spojení před podáním návrhu a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, je typově závažný delikt. Jeho typová závažnost je dána tím, že předmětné porušení zákona narušuje základní princip systému kontroly spojování soutěžitelů, který je kontrolou ex ante. Nekontrolované spojování soutěžitelů může přinášet narušení účinné soutěže a poškozovat tím i spotřebitele; prostřednictvím spojení soutěžitelů pak lze dosahovat v konkrétních případech týchž negativních důsledků pro soutěž a pro spotřebitele, jaká přinášejí jiná zakázaná protisoutěžní jednání. Z tohoto důvodu je Úřadu svěřena výlučná pravomoc k posouzení slučitelnosti připravovaného spojení s pravidly soutěže na tuzemském trhu. Soutěžitelům pak zákon ukládá povinnost notifikovat Úřadu spojení, která splňují zákonem stanovená obratová kritéria.

72.         Vedle této typové závažnosti deliktu Úřad hodnotí také individuální či konkrétní závažnost deliktu, kdy je zohledněno především to, zda v rozporu se zákazem § 18 odst. 1 zákona uskutečněné spojení soutěžitelů vedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu, resp. ve spojením dotčené oblasti.  

73.         Při posouzení individuální či konkrétní závažnosti deliktu Úřad přihlíží k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu. Hodnocení individuální závažnosti deliktu se může lišit, např. může vést k závěru, že tentýž delikt spáchaný soutěžitelem bude vykazovat vyšší míru závažnosti, dopustil-li se ho soutěžitel s vysokým tržním podílem. Naproti tomu stejný delikt bude hodnocen jako méně závažný, pokud se ho dopustil soutěžitel s nízkým tržním podílem.

74.         Při posouzení individuální závažnosti se dále zohledňuje způsob spáchání deliktu, jakož i další okolnosti, za nichž byl delikt spáchán, specifické danému případu.

75.         Při stanovení výchozího podílu z hodnoty prodejů za závažnost v rámci možného rozpětí do 1 % z hodnoty prodejů v oblasti, v níž k předmětnému spojení soutěžitelů došlo, vzal Úřad v úvahu skutečnost, že uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů ARMEX Oil a TRANSCARGO nevedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže, nebyl zjištěn negativní dopad protiprávního jednání na soutěž a spotřebitele a spojení samotné bylo následně, navíc ve zjednodušeném řízení, povoleno. Úřad při posouzení konkrétní závažnosti deliktu přihlédl rovněž k tomu, že účastník řízení se porušení zákazu stanoveného v § 18 odst. 1 zákona dopustil neúmyslně, což vycházelo z jeho nezkušenosti v oblasti akvizic. Úřad současně zohlednil, že účastník řízení své jednání nijak netajil a spojení soutěžitelů uskutečnil transparentní formou převodu obchodní podílu ve společnosti TRANSCARGO, kde lze z veřejně přístupných listin v rámci obchodního rejstříku realizaci takovéto transakce zjistit. Úřad proto v případě jednání účastníka řízení nedovodil úmyslné porušení zákona, které by zvyšovalo závažnost protisoutěžního jednání.

76.         Úřad se vzhledem k těmto skutečnostem pohyboval při stanovení výchozího podílu z hodnoty prodejů za závažnost u spodní hranice možného rozpětí (do 1 %) dle Zásad, a základní částku pokuty za závažnost stanovil podílem …[obchodní tajemství]…[41] z hodnoty prodejů na spojením dotčeném trhu. Základní částka pokuty za závažnost tak činí …[obchodní tajemství]… Kč.[42]

VI.3 Délka trvání deliktu pro účely stanovení výše pokuty

77.         V dalším kroku Úřad zohlednil délku trvání zkoumaného deliktu, která zpravidla zvyšuje závažnost deliktu.[43] U deliktu se obecně delší doba jeho trvání promítá do závažnosti; s delší dobou trvání porušení se zvyšuje riziko negativních důsledků pro soutěž i spotřebitele.

78.         Délka porušování zákona pro účely stanovení pokuty je v případě správního deliktu, jehož se dopustil účastník řízení, počítána od 30. 5. 2013 do 18. 2. 2015, činí tedy cca 1 rok a 8 měsíců. Koeficient času je roven 1,15 a základní částka pokuty po zohlednění délky trvání deliktního jednání je tedy stanovena ve výši …[obchodní tajemství]… Kč.

VI.4 Úprava základní částky pokuty

79.         Po určení základní částky pokuty Úřad u každého případu posuzuje, zda pro daného soutěžitele existují přitěžující či polehčující okolnosti, které by byly důvodem ke zvýšení či snížení pokuty. Mezi přitěžující okolnosti se obecně řadí například, že se již dříve dopustil protisoutěžního jednání apod. Naopak za polehčující okolnosti lze např. považovat skutečnosti, že účastník řízení s Úřadem v průběhu řízení spolupracoval v míře výrazně nad rámec jeho zákonné povinnosti a že jeho spolupráce přispěla k objasnění deliktu či svou účast na protisoutěžním jednání ukončil ještě před zahájením správního řízení apod.

80.         Za polehčující Úřad v daném případě považoval okolnost, že účastník řízení s Úřadem v průběhu řízení spolupracoval, a to v míře nad rámec jeho zákonné povinnosti, a jeho spolupráce přispěla k rychlejšímu objasnění deliktu. Úřad navíc zohlednil skutečnost, že účastník řízení sám usiloval o zjednání nápravy, když současně se žádostí o přednotifikační jednání ve věci předmětného spojení soutěžitelů[44] sám oznámil Úřadu své podezření z možného porušení § 18 odst. 1 zákona. Tím také Úřad získal informace o předmětném spojení soutěžitelů pro prověření jeho případné protiprávní implementace v rámci své dozorové pravomoci dle § 20 odst. 1 zákona, které vyústilo v zahájení tohoto Správního řízení ve věci porušení povinností dle § 18 odst. 1 zákona.

81.         V daném případě Úřad neshledal žádné přitěžující okolnosti.

82.         Vzhledem k výše uvedeným polehčujícím okolnostem snížil Úřad základní částku pokuty o …[obchodní tajemství]…, a to na 7 549 011,- Kč.

VI.5 Stanovení výsledné výše pokuty

83.         Výsledná výše pokuty stanovená účastníkovi řízení tak činí po zaokrouhlení na celé tisíce dolů 7 549 000,-Kč (sedm milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých).

84.         Uloženou pokutu je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí, tj. ve lhůtě do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Celního úřadu Brno, číslo účtu 3754-17721621/0710, variabilní symbol – identifikační číslo účastníka řízení.

VI.6 Naplnění § 22a odst. 2 zákona

85.         Úřad dále zkoumal, zda stanovená výše pokuty naplňuje kritérium § 22a odst. 2 zákona, tj. nepřesahuje 10 % z čistého obratu soutěžitele (podnikatelské skupiny účastníka řízení) dosaženého jím za poslední ukončené účetní období (tj. za rok 2014). Spojující se soutěžitelé dosáhli v roce 2014 čistého obratu ve výši cca …[obchodní tajemství]… Kč.[45] Z uvedeného je zřejmé, že výše pokuty nepřesahuje 10 % z této částky. Úřad tak konstatuje, že uložená pokuta ve výši 7 549 000,- Kč představuje ve vztahu k obratu společností ARMEX Oil a TRANSCARGO za rok 2014 cca …[obchodní tajemství]…, a zdaleka tedy nedosahuje zákonem stanovené maximální možné hranice pro uložení pokuty za prokázaný delikt. Výše pokuty poměřovaná čistým obratem celé propojené skupiny by pak dosahovala nižšího podílu. Z uvedených důvodu nebylo nutno zjišťovat celkový čistý obrat soutěžitele jako propojené skupiny.

VI.7 Posouzení, zda pokuta není pro účastníka řízení likvidační

86.         Dále se Úřad zabýval otázkou, zda je účastník řízení s ohledem na svou aktuální celkovou majetkovou a finanční situaci schopen pokutu uhradit, resp. zda ukládaná pokuta nemůže být považována z tohoto důvodu za nepřiměřenou či likvidační. Při možném likvidačním charakteru pokuty Úřad přihlédl k finanční a majetkové situaci porušitele, tj. soutěžitele Armex Oil, včetně jím kontrolované společnosti TRANSCARGO. Úřad bral proto v úvahu údaje z účetních výkazů vypovídající o finanční a majetkové situaci zmiňovaných společností. Z Úřadem zjištěných podkladů a informací vyplývá, že v účetním roce 2014 čistý zisk (po zdanění) pouze účastníka řízení činil 92 397 000,- Kč. Aniž by bylo nutno přihlížet navíc k výši ekonomických ukazatelů dalších společností náležejících do podnikatelské skupiny účastníka řízení, je již z uvedeného zřejmé, že výše ukládané pokuty je přiměřená okolnostem případu a neznamená finanční ohrožení podnikání či existence účastníka řízení, nemá tedy likvidační charakter.

VI.8 Námitky účastníka řízení k výši pokuty a vyjádření Úřadu k námitkám

87.         Účastník řízení v průběhu správního řízení opakovaně Úřad žádal o přehodnocení výše ukládané pokuty (a to ve svých přípisech ze dne 17. 7. 2015,[46] 27. 7. 2015,[47] 22. 9. 2015[48] a 25. 11. 2015[49]), když uváděl, že zvažovaná výše pokuty je nepřiměřeně vysoká s ohledem na všechny okolnosti, ke kterým je třeba dle jeho názoru při stanovení výše pokuty přihlédnout. Účastník řízení vnímal zvažovanou výši pokuty jako nespravedlivou, když byla důsledkem údajně pouhého formálního opomenutí, jež nebylo způsobilé negativně ovlivnit hospodářskou soutěž.

88.         Sdělením ze dne 17. 7. 2015[50] účastník řízení sice projevil zájem pokračovat v proceduře narovnání, současně však vyjádřil své stanovisko k výši pokuty, jež byla dle názoru účastníka řízení Úřadem stanovena v rozporu s § 22b odst. 2 zákona, v rozporu se Zásadami, v rozporu s dosavadní rozhodovací praxí Úřadu při ukládání pokut, jakož i s navazující judikaturou v oblasti deliktního práva správního, a konečně v rozporu s legitimním očekáváním účastníka řízení.

89.         K jednotlivým výše uvedeným námitkám uvedl účastník řízení následující. S ohledem na ustanovení § 22b odst. 2 zákona se účastník řízení dovolával zohlednění všech konkrétních skutkových okolností případu, tj. zejména skutečnosti, že jednání účastníka řízení nemělo žádné negativní následky ani jakékoliv negativní dopady na soutěž nebo spotřebitele, a to především s ohledem na velikost tržních podílů spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, dále skutečnosti, že účastník řízení se protiprávního jednání dopustil neúmyslně a nevědomě a že účastník řízení následně na své protiprávní jednání sám upozornil, čímž sám vyvolal zahájení správního řízení, dále pak zjednal nápravu ve formě dodatečného povolení implementovaného spojení a v rámci předmětného správního řízení poskytoval Úřadu plnou součinnost, a konečně že účastník řízení působí v oboru, jenž je charakterizován mimořádně vysokým obratem a nízkými maržemi.

90.         Dále účastník řízení uvedl, že v důsledku uskutečňování předmětného spojení bez jeho předchozího povolení Úřadem nezískal žádnou výhodu ani žádný jiný prospěch. Dle názoru účastníka řízení rovněž konkrétní jednání, jímž předmětné spojení uskutečňoval, tj. (i) volba nových jednatelů, (ii) schválení roční účetní závěrky za rok 2012, (iii) převod 25% podílu na P. V., (iv) schválení účetní závěrky za rok 2013, (v) podřízení společnosti nové právní úpravě a (vi) navýšení základního kapitálu, nebylo způsobilé hospodářskou soutěž ohrozit, přičemž v případech uvedených pod body (ii) a (vi) se jednalo o plnění zákonných povinností.

91.         Účastník řízení dále rozporoval výši pokuty vzhledem k dosavadní rozhodovací praxi Úřadu s tím, že s ohledem na skutečnost, že dosud byla pokuta za porušení § 18 odst. 1 zákona uložena dle jeho názoru pouze ve čtyřech případech,[51] konstatoval, že porušování předmětného zákonného ustanovení nepředstavuje z hlediska fungování hospodářské soutěže v České republice závažný problém. Přestože případů porušení výše uvedeného zákonného ustanovení existuje dle účastníka řízení mnohem více, Úřad jim dle jeho názoru nevěnuje systematickou pozornost a neprovádí za tímto účelem systematickou analýzu informací v obchodním rejstříku. Z uvedených skutečností účastník řízení vyvodil, že Úřad ryze formálnímu porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona dosud přikládal jen velmi malou závažnost.

92.         Účastník řízení dále poukázal na skutečnost, že Úřad ve dvou z výše uváděných čtyř případů porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona[52] uložil pokutu pouze v symbolické výši, přičemž se nezabýval vztahem pokuty k obratu (hodnotě prodejů). V dalším případě[53] uložil Úřad pokutu ve výši 447 000,- Kč, tj. sice nikoliv již symbolickou, stále však v absolutní částce více než 15x nižší než v případě zvažované pokuty pro účastníka řízení (přičemž z hlediska poměru výše pokuty a obratu (hodnoty prodejů) činila pokuta 0,015 % hodnoty prodejů, tj. opět cca 7x méně než v případě účastníka řízení). Pouze v jednom případě[54] Úřad dle názoru účastníka řízení uložil pokutu vyšší než 500 000,- Kč, to však v případě, kdy se jednalo o dominantního soutěžitele, jehož dlouhotrvajícím úmyslným jednáním byl negativně dotčen relevantní trh.

93.         Účastník řízení dále zdůraznil, že se z jeho strany jednalo o ojedinělý exces daný nezkušeností a nevědomostí, že sám podal v dané věci návrh na povolení spojení a že bude do budoucna plnit své povinnosti dle § 18 odst. 1 zákona, a odstrašující funkce pokuty je tudíž v daném případě již nadbytečná.

94.         Současně účastník řízení uvedl, že dle jeho názoru nelze ukládanou pokutu mechanicky vztahovat k výši obratu (hodnoty prodejů), byť Úřad, resp. Zásady tímto způsobem horní hranici sazby pokuty vymezují, neboť při stanovení konkrétní pokuty musí Úřad zohlednit i další skutečnosti a na jejich základě stanovit pokutu tak, aby ji bylo možno považovat za spravedlivou a přiměřenou. V této souvislosti účastník řízení dále konstatoval, že Úřadem ve Sdělení výhrad předpokládaná výše pokuty přesahuje 10 % zisku, který účastník řízení vykázal za rok 2013 (resp. 8 % zisku, který účastník řízení vykázal za rok 2014), nebo že předpokládaná výše pokuty přesahuje reálně 20 % zisku, který účastník řízení vykázal za rok 2013 (resp. 16 % zisku, který účastník řízení vykázal za rok 2014), jenž je disponibilní k rozdělení společníkům, a konečně že předpokládaná výše pokuty by odpovídala přibližně 20 % z kupní ceny za nabytí 100% obchodních podílů ve společnosti TRANSCARGO, a tedy fakticky zdražení transakce o 20 %.

95.         Účastník řízení rovněž poukázal na zásadní změny na trhu velkoobchodní distribuce pohonných hmot, k nimž dochází v roce 2015 v důsledku Úřadem povoleného spojení soutěžitelů UNIPETROL, a.s. a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., neboť zajištění dodávek ze zahraničí je pro účastníka řízení spojeno s vysokými finančními a administrativními náklady a další zátěž ve formě pokuty v řádu milionů za formální porušení právního předpisu by v tomto směru byla pro účastníka řízení mimořádně tíživá a může negativně ovlivnit jeho postavení na relevantním trhu. Dle tvrzení účastníka řízení byl dále relevantní trh velkoobchodní distribuce pohonných hmot ex-refinery v roce 2015 negativně poznamenán rovněž výkyvy v cenách pohonných hmot, jež jsou spojeny s výrazným poklesem marží, přičemž další komplikaci představuje dlouhodobá nejistota ohledně osvobození biopaliv od spotřební daně.      

96.         S ohledem na výše uvedené argumenty shledal účastník řízení předpokládanou výši pokuty 7 549 000,- Kč, jež mu byla Úřadem sdělena ve Sdělení výhrad (resp. 6 039 000,- Kč, pokud by účastník řízení využil možnosti narovnání), jako nepřiměřenou (jak co do absolutní částky, tak co do poměru k relevantním ekonomickým ukazatelům účastníka řízení), a to vzhledem k velmi malé závažnosti porušení, okolnostem tohoto spáchání a součinnosti účastníka řízení. Účastník řízení považuje za nespravedlivé, aby mu za formální porušení jeho povinností bez jakýchkoliv negativních následků byla uložena takto bezpříkladně vysoká pokuta, a to navíc v situaci, kdy sám porušení oznámil, zjednal nápravu a poskytl maximální součinnost. Účastník řízení uvedl, že by pro něj byla akceptovatelná pokuta do výše 1 500 000 Kč (resp. ve svém posledním podání Účastník řízení akceptovatelnou výši pokuty snížil na 1 000 000 Kč).[55]

97.         V následujícím podání účastníka řízení ze dne 27. 7. 2015[56] uvedl účastník řízení další argumenty pro nižší sazbu pokuty spočívající zejména v porovnávání s výší pokut vzhledem k výši tržních podílů a zisků a závažností deliktního jednání v případech pokut, jež Úřad uložil v rámci správních řízení vedených rovněž pro porušení § 18 odst. 1 zákona pod sp. zn. ÚOHS-S029/2010/KS, BEST, a.s., a sp. zn. ÚOHS-S148/2011/KS, Karel HOLOUBEK – Trade Group a.s. Účastník řízení poukázal především na údajně závažné deliktní jednání, jehož se dopustili účastníci dvou výše uvedených řízení, a na výši jejich tržních podílů s tím, že má-li být zachována spravedlnost a rovnost správního trestání a nemá-li se Úřad zásadním, nepřípustně excesivním způsobem odchýlit od své dosavadní rozhodovací praxe, měl by udělit pokutu, která co do absolutní částky nebude zásadně vyšší než pokuta ve výše uvedených správních řízeních, když obě zmiňované společnosti dosahovaly v rozhodných letech obdobného zisku a vlastní kapitál měl účastník řízení dokonce 3x, resp. 2x nižší než uvedené společnosti. Účastník řízení zde tedy opíral svoji argumentaci mj. o skutečnost, že Úřad by měl při stanovení výše pokut vycházet zejm. z výše zisku dosažené účastníkem řízení a z výše jeho vlastního kapitálu.

98.         Ve své reakci na Sdělení výhrad ze dne 22. 9. 2015[57] účastník řízení Úřadu sdělil, že nepožádá o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 zákona, neboť navržená výše pokuty obsažená ve Sdělení výhrad je i po případném snížení o 20 % na 6 039 000,- Kč dle jeho názoru v rozporu s § 22ba odst. 2 zákona, se Zásadami a s dosavadní rozhodovací praxí Úřadu, jakož i s navazující judikaturou v oblasti deliktního práva správního, a v rozporu s legitimním očekáváním účastníka řízení, jak podrobně uvedl ve svých vyjádřeních ze 17. 7. 2015 a 24. 7. 2015, jež ve Sdělení výhrad nebyla zohledněna. Shodné argumenty účastníka řízení, jež byly uvedeny výše, byly rovněž obsaženy i v jeho reakci na Sdělení výhrad, jakož i v jeho posledním podání ze dne 25. 11. 2015.

99.         K výše uvedeným vyjádřením účastníka řízení k výši pokuty uložené Úřadem uvádí Úřad následující.

100.     Pokud jde o závažnost deliktu, způsob a okolnosti jeho spáchání a zohlednění jeho následků, vzal Úřad při posouzení konkrétní závažnosti deliktu a následném odůvodnění tohoto rozhodnutí v úvahu skutečnost, že uskutečnění spojení soutěžitelů ARMEX Oil a TRANSCARGO nemělo negativní dopad na hospodářskou soutěž na relevantním trhu a na spotřebitele (přičemž Úřad zohlednil zejména nízké tržní podíly na relevantních trzích dosahované spojujícími se soutěžiteli, když tyto byly důvodem pro posouzení předmětného spojení soutěžitelů ve zjednodušení proceduře) a nezvyšoval závažnost deliktního jednání za úmyslné porušení zákazu § 18 odst. 1 zákona ze strany účastníka řízení, neboť jeho jednání hodnotil jako důsledek jeho nezkušenosti v oblasti akvizic. Zohlednění těchto okolností vedlo Úřad k tomu, že v rámci rozpětí od 0 % do 1 % hodnoty prodejů stanoveného Zásadami pro typovou kategorii závažných deliktů (mezi něž porušení zákazu § 18 odst. 1 zákona patří) stanovil velice nízký procentní výchozí podíl zjištěné hodnoty prodejů (konkrétně pak podíl ve výši 0,1 %); tento se pohybuje při samotné spodní hranici uvedeného rozpětí. Obecně k tomu Úřad uvádí, že procentní výše podílu z hodnoty prodejů stanovená Úřadem v tomto případě nijak nevybočuje z procentní výše výchozího podílu, kterou Úřad ve své rozhodovací praxi v případech deliktů spočívajících v porušení zákazu § 18 odst. 1 zákona stanovuje.[58] Tato procentní výše Úřadem stanoveného výchozího podílu z hodnoty prodejů se již nyní pohybuje na tak nízké úrovni, že Úřad nespatřuje v tomto ohledu prostor pro její snižování a potažmo pro snižování ukládaných pokut, má-li uložená pokuta plnit svou preventivní i represivní funkci. Naopak, do budoucna Úřad předpokládá postupné zvyšování ukládaných pokut (viz k tomu blíže zejména body 11 a 12 Zásad).

101.     Pokud jde o dopad jednání účastníka řízení na zákonem chráněný zájem, jímž je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení, Úřad zde zdůrazňuje (viz k tomu blíže zejména kapitola „VI.2 Stanovení výchozího podílu hodnoty prodejů pro základní částku pokuty“ odůvodnění tohoto rozhodnutí), že typová závažnost deliktu uskutečňováním spojení před podáním návrhu a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, je dána tím, že tímto druhem deliktu je narušován základní princip, na kterém je systém kontroly spojování soutěžitelů v České republice postaven. Tímto základním principem je ex ante kontrola dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantním trhu, tj. taková kontrola, která je prováděna Úřadem před tím, než je dané spojení soutěžitelů Úřadem pravomocně povoleno a než je uskutečněno. Tato skutečnost musela být Úřadem posouzena při hodnocení typové závažnosti tohoto deliktu, když následně při posouzení konkrétního dopadu deliktu účastníka řízení bylo přihlédnuto mimo jiné k tomu, že předmětné spojení soutěžitelů nemělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

102.     Pokud jde o skutečnost, že účastník řízení své pochybení uznal, resp. uznal svou odpovědnost za spáchaný delikt, představuje dle Úřadu tato skutečnost jednu z podmínek pro narovnání (resp. pro snížení výsledné pokuty za delikt o 20 % ve smyslu ustanovení § 22ba odst. 2 zákona). Mimo naplnění podmínek pro narovnání Úřad tuto skutečnost nezohledňuje. Účastník řízení dne 22. 9. 2015 Úřadu sdělil,[59] že o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 zákona nepožádá, a procedura narovnání byla Úřadem dne 1. 10. 2015 ukončena.[60] Pokud jde o argument, že účastník řízení své protiprávní jednání napravil bezodkladně poté, kdy se o jeho existenci dozvěděl, a to konkrétně podáním návrhu na povolení spojení soutěžitelů, jež bylo uskutečněno v rozporu se zákazem § 18 odst. 1 zákona (přičemž následně bylo toto spojení Úřadem pravomocně povoleno), Úřad k tomu uvádí, že podáním návrhu na povolení tohoto spojení účastník řízení „pouze“ dodatečně splnil svou povinnost, kterou mu ukládá § 15 zákona. Navíc k ukončení předmětného deliktu došlo až pravomocným povolením předmětného spojení soutěžitelů ve správním řízení (přičemž řízení o povolení spojení může Úřad zahájit jedině na návrh, zde na návrh účastníka řízení). Včasné splnění této zákonné povinnosti účastníka řízení (ve spojení s následným pravomocným rozhodnutím Úřadu o povolení spojení) má vliv i na délku trvání zkoumaného deliktu, a tím i na výši pokuty. Délku trvání protisoutěžního jednání zohlednil Úřad dle Zásad odpovídajícím koeficientem času (jak to činí i v ostatních případech). Skutečnost, že účastník řízení podal bezodkladně návrh na zahájení řízení o povolení spojení tak byla Úřadem zohledněna transparentním postupem dle Zásad. Pokud jde o to, že účastník řízení po celou dobu řízení s Úřadem aktivně spolupracoval a sám dal „podnět“ k zahájení tohoto správního řízení, Úřad k této okolnosti přihlédl jako k polehčující, a zohlednil ji výrazným snížením základní částky pokuty o …[obchodní tajemství]… (viz kapitola „VI.4 Úprava základní částky pokuty“ odůvodnění tohoto rozhodnutí). V souladu se Zásadami je Úřad oprávněn za všechny zjištěné polehčující okolnosti snížit základní částku pokuty nejvýše o 50 %.[61] Toto maximální snížení Úřad využil k ocenění spolupráce účastníka řízení včetně toho, že sám Úřadu přinesl prvotní informaci o svém možném protisoutěžním jednání.  

103.     K namítané výši pokuty ve vztahu k zisku dosahovanému účastníkem řízení či jeho zisku disponibilnímu k rozdělení mezi vlastníky společnosti, Úřad poukazuje na skutečnost, že zisk je účetní veličina, která má relativní vypovídací hodnotu, pokud jde o srovnání míry pokut ukládaných Úřadem soutěžitelům za týž delikt. Skutečnost, zda soutěžitel vytváří zisk či nikoli, sama o sobě nevypovídá o tom, zda je mu uložena spravedlivá pokuta za rovných a transparentních podmínek. Podobně soutěžitel, který nevykazuje zisk, nemusí být neschopen uhradit pokutu. Pokuta ukládaná různým soutěžitelům je poměřována podílem z jejich  čistého obratu, přičemž je nutné posoudit, zda okolnosti rozhodné pro stanovení její výše byly v konkrétních případech obdobné. U uvedených důvodů Úřad proto nemůže nijak zohlednit namítaný podíl pokuty ve vztahu k výši zisku, vytvářenému účastníkem řízení, či jeho požadavek, aby Úřad při stanovování pokut vycházel ze zisku spojujících se soutěžitelů, nikoliv z hodnoty prodejů. 

104.     Pokud jde dále o námitku údajné nekonzistentnosti, netransparentnosti a nepředvídatelnosti rozhodování Úřadu v rámci sankčních správních řízení uplatňovanou účastníkem řízení a současně o požadavek, aby Úřad při stanovování pokut vycházel ze zisku spojujících se soutěžitelů, nikoliv z hodnoty prodejů, Úřad k tomu dále uvádí, že hodnota prodejů jakožto východisko pro stanovování výše pokut je v souladu s bodem 18 Zásad, přičemž právě tento princip odráží spravedlivost sankce a její přímý vztah k sankcionovanému jednání. Nastavení těchto pravidel, jež jsou veřejně dostupná na internetových stránkách Úřadu, tak naopak přispívá k transparentnosti celého systému ukládání sankcí za spáchání deliktů proti zákonu a poskytuje všem subjektům hospodářské soutěže záruku legitimního očekávání sankcí za porušení předmětných zákonných ustanovení.

105.     V této souvislosti lze rovněž reagovat na námitku účastníka řízení spočívající v tvrzení, že se Úřad dostatečně a systematicky nevěnuje monitorování situace nenahlášených spojení soutěžitelů. Úřad naopak v posledních šesti letech věnoval sledování nenahlášených spojení zvýšenou pozornost, o čemž svědčí skutečnost, že od roku 2010 bylo zahájeno již 5 správních řízení pro porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona.[62]

106.     Účastník řízení považuje dále výši stanovené pokuty za nespravedlivou s ohledem na porovnání s pokutami uloženými Úřadem v případě sankčních řízení, jež Úřad v minulosti vedl pro porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona. Jak již Úřad naznačil výše, je třeba v každém takovém případě zohlednit jak obecnou typovou závažnost předmětného deliktu, tak jeho závažnost individuální, vztaženou ke konkrétnímu případu porušení zákona a jeho možným následkům, tj. zejména k jeho skutečným dopadům na hospodářskou soutěž. V této souvislosti účastník řízení jmenoval zejména řízení pro porušení § 18 odst. 1 zákona, jež Úřad vedl pod sp. zn. ÚOHS-S029/2010/KS BEST, a.s., a sp. zn. ÚOHS-S148/2011/KS, Karel HOLOUBEK – Trade Group a.s. Účastník řízení zde poukázal především na údajně závažné deliktní jednání výše uvedených soutěžitelů, a v důsledku toho na nesrovnalost výše pokuty uložené Úřadem v daných případech a v případě účastníka řízení.

107.     Úřad k této námitce uvádí, že typově se v případu vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S029/2010/KS, BEST, a.s. jednalo, stejně jako v případě účastníka řízení, o spojení horizontální, naopak v případě správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S148/2011/KS, Karel HOLOUBEK – Trade Group a.s. nedocházelo k překryvu činností spojujících se soutěžitelů v oblasti horizontální ani vertikální. V obou jmenovaných případech nedošlo k faktickému narušení hospodářské soutěže a Úřad vydal dodatečně rovněž povolující rozhodnutí týkající se nenahlášených spojení soutěžitelů. Ani v jednom z účastníkem namítaných případů tedy nelze konstatovat, že jejich závažnost by byla větší a že by představovaly potenciálně větší nebezpečí pro hospodářskou soutěž než účastníkem původně nenahlášené spojení soutěžitelů.[63]

108.     Pokud jde o účastníkem řízení namítaný případ, kdy Úřadem uložená pokuta za porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona činila 0,015 % hodnoty prodejů účastníka řízení,[64] Úřad k tomu uvádí, že v předmětném případě představovalo nabytí kontroly spíše záchrannou akci sledující ochranu investic a Úřad zde přihlédl k hospodářské situaci účastníka řízení, jenž vykázal vzhledem k předchozímu hospodářskému roku zápornou obchodní marži, zápornou přidanou hodnotu i záporný provozní výsledek hospodaření (přičemž výsledně sice dosáhl kladného hospodářského výsledku po zdanění, avšak pomocí jednorázových operací, jež přinesly ostatní finanční výnosy).[65] Bez zohlednění těchto kritérií by pak naopak mohlo dojít k ohrožení životaschopnosti pokutovaného soutěžitele.

109.     Účastník řízení se dále domáhal uložení pokuty pouze v symbolické výši. K tomu Úřad uvádí, že k uložení pokuty v symbolické výši přistoupil pouze v případě dvou správních řízení vedených pro porušení ustanovení § 18 odst. 1 zákona, a to sp. zn. S97/02 Lasselsberger Holding International GmbH/Rako a.s. a sp. zn. S083/2007 VTK GROUP a.s./D. B./VÍTKOVICE HOLDING a.s. Úřad k tomu v obecné rovině uvádí, že uplatnění takového postupu je na místě jen ve zcela výjimečných případech, když např. existují na straně porušitelů důvodné pochybnosti, zda transakce s ohledem na všechny okolnosti ji provázející naplňuje všechny znaky spojení ve smyslu ustanovení § 12 zákona.

110.     Konkrétně v případě vedeném pod sp. zn. S 97/02 Lasselsberger Holding International GmbH bylo třeba přihlédnout zejména k faktu, že se jednalo o první případ porušení § 18 odst. 1 zákona posuzovaný Úřadem vůbec, a proto, s ohledem na chybějící judikaturu z obdobných případů, se Úřad rozhodl klást důraz především na výchovnou a informativní funkci sankce a uložil pokutu při dolní hranici její možné výše.[66]

111.     Pokud jde o případ vedený pod sp. zn. S 083/2007 VTK GROUP a.s./D. B./ HOLDING a.s., Úřad v daném případě vzal v úvahu skutečnost, že předmětem jeho dosavadní rozhodovací praxe nebyl případ porušení § 18 odst. 1 zákona spočívajícího ve výkonu společné kontroly ze strany dvou či více akcionářů, kteří při získání možnosti kontroly nejednali ve shodě. K uskutečnění spojení v tomto případě tedy došlo v situaci, kdy účastníci řízení nevykonali svá hlasovací práva spojená s akciemi společně za účelem koordinovaného ovlivnění chování potenciálně kontrolovaného soutěžitele, nýbrž proti sobě, ve snaze zablokovat přijetí usnesení navrženého druhým účastníkem řízení. Jakkoli i takové situace jsou porušením § 18 odst. 1 zákona, Úřad konstatoval, že splnění notifikační povinnosti může být v podobných případech obtížnější a vyžaduje větší úsilí ze strany spojujících se soutěžitelů (neboť musí podat Úřadu společný návrh na povolení spojení, ke kterému je třeba jejich jednotného postupu). Tyto okolnosti byly podle mínění Úřadu důvodem, proč bylo v daném případě přiměřené přikročit k uložení nižší sankce v symbolické výši.[67]    

112.     V případě účastníka řízení však nebyl shledán důvod pro uplatnění tohoto výjimečného postupu, neboť předmětná transakce jednoznačně splňovala všechny znaky spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona, když se jednalo o nabytí 100% obchodního podílu, za současného jednoznačného naplnění obratových kritérií ve smyslu ustanovení § 13 zákona, když obraty spojujících se soutěžitelů několikanásobně převyšují obratová kritéria definovaná v § 13 zákona.  Nabytí kontroly nad společností TRANSCARGO ze strany účastníka řízení tak představovalo transakci jednoznačně naplňující všechny zákonné znaky spojení soutěžitelů podléhajícího povolení Úřadu.

113.     K poznámce účastníka řízení, že pokuta Úřadu je vysoká s ohledem na změny a rizika na trzích velkoobchodního prodeje pohonných hmot, jež vyvstaly v roce 2015, Úřad uvádí, že zatímco v průběhu Správního řízení účastník tyto hrozby nijak co do jejich dopadů na jeho ekonomické výsledky nekvantifikoval, z veřejných prezentací vyplynulo, že sám v průběhu roku 2015 očekává další nárůst prodejů a tržeb.[68] Rovněž tak pokračuje v akviziční politice, když v průběhu roku 2015 podal návrh na povolení spojení soutěžitelů, které spočívá v nabytí kontroly nad společností DRACAR CZ a.s. (viz správní řízení sp. zn. S0448/2015/KS), přičemž spojení bylo Úřadem bezpodmínečně povoleno.[69]    

114.     Další námitkou účastníka řízení spočívající ve schopnosti, resp. neschopnosti účastníka řízení hradit pokutu, tj. zda stanovená pokuta není pro účastníka řízení likvidační, se Úřad zabýval v samostatné podkapitole tohoto rozhodnutí.[70]

115.     Konečně pokud jde o námitku účastníka řízení spočívající v jeho tvrzení, že např. jde-li o schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a 2013, jednalo se ze strany účastníka řízení o plnění zákonných povinností, Úřad konstatuje, že pro tyto účely je v zákoně zakotvena možnost, aby soutěžitelé podali ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 zákona návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona, jestliže jim nebo třetím osobám jinak hrozí závažná škoda nebo jiná závažná újma. Takový návrh na povolení výjimky mohou soutěžitelé podat současně s úplným návrhem na povolení spojení podle § 15 odst. 3 písm. b) nebo kdykoli v průběhu řízení. Ze strany účastníka řízení však Úřad takovýto návrh neobdržel.

116.     Úřad proto shrnuje, že při stanovení pokuty za spáchaný delikt přihlížel ke všem skutečnostem, k nimž podle zákona měl přihlížet, a postupoval přitom zcela v souladu se zákonem a svou dosavadní rozhodovací praxí.

VII. Náklady řízení

117.     Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán účastníku řízení povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou, pokud vyvolal správní řízení porušením své právní povinnosti. Výši paušální částky stanoví § 6 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku (dále jen „vyhláška“), které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

118.     Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S164/2015/KS bylo vyvoláno porušením právní povinnosti účastníka řízení vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 zákona, čímž se účastník řízení dopustil správního deliktu podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona, a proto mu Úřad uložil povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s § 6 odst. 1 vyhlášky. S ohledem na skutečnost, že se nejednalo o zvlášť složitý případ, paušální částka, kterou je účastník řízení povinen zaplatit, činí 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých).

119.     Náklady řízení je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol bude mít deset míst a následující tvar: 2015010164.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

                                                   Otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michael Mikulík, LL.M.

místopředseda Úřadu

pro oblast hospodářské soutěže

 

 

Obdrží:

Mgr. Helena Peychlová, advokátka

Na Příkopě 1047/17

110 00 Praha 1 – Staré Město

IDDS: rspgk7u

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

 

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 7. 2016.[1] Přednotifikační jednání v předmětné věci vedl Úřad se společností Armex Oil pod sp. zn. ÚOHS-D32/2015/KS na základě žádosti společnosti ARMEX Oil ze dne 16. 1. 2015.

[2] A. H. a H. S. jsou současně dlouhodobými jednateli společnosti ARMEX Oil (od roku 1999).

[3] Doručením oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S164/2015/KS-6949/2015/840/JMě ze dne 16. 3. 2015 společnosti ARMEX Oil, jako účastníkovi řízení – viz list spisu č. 253-255.

[4] Přípisem č. j. ÚOHS-S164/2015/KS-12201/2015/840/JMě ze dne 25. 5. 2015, který byl účastníkovi řízení doručen dne 25. 5. 2015 – viz listy spisu č. 289 a 290.

[5]Viz§ 22ba odst. 2 zákona.

[6]Svým přípisem č. j. ze dne 27. 5. 2015, který byl téhož dne doručen Úřadu – viz listy spisu č. 291 a 292.

[7]Viz přípisy Úřadu, jimiž bylo nařízeno ústní jednání č. j. ÚOHS-S164/2015/KS-13193/2015/840/JMě ze dne 3. 6. 2015, který byl téhož dne doručen právnímu zástupci účastníka řízení, a č. j. ÚOHS-S164/2015/KS-14231/2015/840/JMě ze dne 12. 6. 2015, který byl dne 15. 6. 2015 doručen právnímu zástupci účastníka řízení – viz listy spisu č. 293-296.

[8] Viz protokol z předmětného ústního jednání, jež se uskutečnilo dne 18. 6. 2015 – viz listy spisu č. 298-300.

[10] Viz listy spisu č. 301-309.

[11] Viz listy spisu č. 310-326.

[12]Viz např. rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S148/2011/KS-897/2013/840/LBř ze dne 15. 1. 2013 ve věci KAREL HOLOUBEK – Trade Group/Karlovarská teplárenská. Viz také Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 11. 2013 o proceduře směřující k urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (procedura narovnání), které je dostupné na internetových stránkách Úřadu (https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html).     

[13] Viz přípis Úřadu „Výhrady k uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí o jeho povolení v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S164/2015/KS“ (dále jen „Sdělení výhrad“), č. j. ÚOHS-S164/2015/KS-27099/2015/840/JMě ze dne 8. 9. 2015, jež byl téhož dne doručen právnímu zástupci účastníka – viz listy spisu č. 327-334.

[14] Viz listy spisu č. 337-338.

[15] Pozn. Úřadu: převodci jsou myšleni původní společníci.

[16] Viz Rámcová smlouva, list spisu č. 195 a Výpis z Obchodního rejstříku společnosti ARMEX Oil, list spisu č. 185.

[17] Pozn. Úřadu: uvedené odpovídá i formulaci úvodní věty bodu 5.1. Rámcové smlouvy.

[18]Viz Společenská smlouva společnosti TRANSCARGO ze dne 14. 5. 1996 a ve znění, jež je obsahem notářského zápisu ze dne 28. 4. 1998, listy spisu č. 213-218.

[19] Nyní BUS MANAGEMENT a.s., se sídlem Hranice, Hranice I-Město, Skalní 1088.

[20] Viz kopie stejnopisu notářského zápisu o konání valné hromady společnosti TRANSCARGO konané dne 30. 6. 2014, listy spisu č. 248-252.

[21] Viz Společenská smlouva společnosti TRANSCARGO ze dne 14. 5. 1996 a ve znění, jež je obsahem notářského zápisu ze dne 28. 4. 1998, listy spisu č. 213-218.

[22]Viz část III. Charakteristika účastníka řízení a společnosti TRANSCARGO tohoto rozhodnutí.

[23]Viz poznámka pod čarou č. 22 tohoto rozhodnutí.

[24]Viz § 12 odst. 4 zákona, podle kterého se kontrolou rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, mimo jiné na základě práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.  

[25] Viz rozhodnutí Evropské komise z 10. června 2009, ve věci neohlášeného spojení - případ M.4994 Electrabel (bod 211).

[26] Viz např. rozhodnutí Úřadu č. j. S 13/04-654/04 ze dne 13. 2. 2004 ve věci MILKAGRO (uskutečňování spojení bylo spatřováno v uzavírání smluv s dodavateli a odběrateli, vymáhání práv a závazků nabývaného soutěžitele či vykonávání práv a povinností z pracovněprávních vztahů) nebo rozhodnutí Úřadu č. j. S 224/03-1271/04 ze dne 19. 3. 2004 ve věci Karlovarské minerální vody (uskutečňování spojení ve formě přímého ovlivňování obchodní strategie nabývané společnosti).   

[27] Viz např. rozhodnutí Úřadu č. j. S 97/02-2440/02 ze dne 15. 7. 2002 ve věci Lasselsberger či rozhodnutí Úřadu č. j. S 168/03-3399/03 ze dne 15. 9. 2003 ve věci LAHVÁRNA OSTRAVA. 

[28] Viz např. rozhodnutí Úřadu č. j. S 139/02-2255/02 ze dne 27. 6. 2002 ve věci Lasselsberger či rozhodnutí Úřadu č. j. S 21/05-4124/5 ze dne 29. 6. 2005 ve věci MIRA Beteiligungsholding.

[29]Viz rozhodnutí Úřadu č. j. S 97/02-2440/02 ze dne 15. 7. 2002 ve věci Lasselsberger.

[30]Obdobně Úřad postupoval při posouzení počátku porušení zákazu podle § 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže v případě sp. zn. S 225/2009 Lumius/Českomoravská energetická, kdy v den nabytí akcií (20. 4. 2009) umožňujících společnosti Lumius, spol. s r.o. kontrolovat společnost Českomoravská energetická, a.s., ale ještě před výkonem hlasovacích práv s těmito akciemi spojených na valné hromadě uvedené společnosti považoval Úřad za počátek porušení zákazu podle § 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (i) to, že z podnětu společnosti Lumius spol. s r.o. udělilo téhož dne představenstvo společnosti Českomoravská energetická, a.s. generální plnou moc obchodnímu řediteli společnosti Lumius, spol. s r.o. k uskutečňování právních úkonů jménem společnosti Českomoravská energetická, a.s., a (ii) to, že společnost Lumius, spol. s r. o. v postavení majoritního akcionáře společnosti Českomoravská energetická, a.s. odsouhlasila pro potřeby zasedání představenstva této společnosti konaného dne 28. 4. 2009 jeho postup  týkající se zahájení jednání o prodeji akciového podílu společnosti Českomoravská energetická, a.s. v její dceřiné společnosti.

[31] Povahu správního deliktu uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona jako trvajícího deliktu potvrzuje také např. rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 29 Af 64/2012 ze dne 26. 6. 2014 v právní věci žalobce Best, a.s. (viz odst. 35. odůvodnění tohoto rozsudku Krajského soudu v Brně) a Evropská komise ve svém rozhodnutí ze dne 23. 7. 2014 ve věci M.7184 nedovoleného uskutečňování spojení Marine Harvest/Morpol (viz především odst. 125 a 166 odůvodnění rozhodnutí Evropské komise).

[32] Podle § 22b odst. 1 zákona právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

[33]Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

[34] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 64/2004 ze dne 31. 5. 2006 ve věci ČEZ.

[35] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec.

[36] Zásady se přiměřeně uplatní i v případech stanovení pokut dle zákona.

[37]Viz k tomu rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 7/2011 ze dne 29. 3. 2012 ve věci DELTA PEKÁRNY.

[38] Viz body 21 až 24 Zásad.

[39] Viz bod 29 a 30 Zásad.

[40] Společnost ARMEX Oil dosáhla v roce 2014 v České republice v oblasti velkoobchodního prodeje pohonných hmot sice celkového obratu vyššího, než je uvedená částka, z tohoto celkového obratu však bylo třeba odečíst obrat dosažený obchodováním se společností TRANSCARGO, ve výši cca …[obchodní tajemství]… Kč, která byla v té době již kontrolována společností ARMEX Oil, a předmětný obrat je tedy třeba považovat za obrat vnitřní, dosažený v rámci jednoho podnikatelského subjektu, který nelze považovat za obrat dosažený na trhu.

[41] Při stanovení procentní sazby Úřad vycházel ze své dosavadní rozhodovací praxe. V případě uskutečněného spojení ARMEX Oil a TRANSCARGO se jednalo o spojení horizontální, stejně jako například ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S029/2010/KS, BEST, a.s., kdy byla stanovena procentní sazba …[obchodní tajemství]…. Ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S148/2011/KS, Karel HOLOUBEK – Trade Group a.s., kde se jednalo o spojení konglomerátní, byla stanovena procentní sazba 0,06 %.

[42]Hodnoty prodejů soutěžitelů ARMEX Oil a TRANSCARGO činily …[obchodní tajemství]… Kč – viz bod 68.

[43] Viz též rozhodnutí Evropské komise IV/M.969 A. P. Møller (bod 19).

[44] Spis ÚOHS-D32/2015/KS, list spisu č. 9.

[45] Podle účetních údajů obsažených ve výkazech zisku a ztrát společností ARMEX Oil a TRANSCARGO k 31. 12. 2014.

[46]Viz listy spisu č. 301-309.

[47]Viz listy spisu č. 310-326.

[48] Viz listy spisu č. 335-336.

[49] Viz listy spisu č. 343-345.

[50] Viz listy spisu č. 301-309.

[51] Viz rozhodnutí Úřadu S 225/2009 Lumius/Českomoravská energetická, S 083/2007 VTK GROUP a.s./D. B./VÍTKOVICE HOLDING a.s., S 224/03 Karlovarské minerální vody, a.s./Poděbradka, a.s. a S 97/02 Lasselsberger Holding International GmbH/Rako a.s.

[52]S 97/02 Lasselsberger Holding International GmbH/Rako a.s. a S 083/2007 VTK GROUP a.s./D. B./VÍTKOVICE HOLDING a.s.

[53] S 225/2009 Lumius/Českomoravská energetická.

[54] S 224/03 Karlovarské minerální vody, a.s./Poděbradka, a.s.

[55] Viz listy spisu č. 343-345.

[56] Viz listy spisu č. 310-326.

[57] Viz listy spisu č. 335-336.

[58]Obdobně Úřad postupoval i v posledním případě porušení zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 1 zákona u horizontálního spojení soutěžitelů ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S029/2010/KS BEST, a.s.

[59]Viz listy spisu č. 335 – 336.

[60] Viz bod 34 Zásad.

[61] Viz bod 34 Zásad.

[62] Správní řízení Úřadu vedená sp. zn. ÚOHS-S029/2010/KS BEST, a.s., sp. zn. ÚOHS-S148/2011/KS, Karel HOLOUBEK – Trade Group a.s., sp. zn. ÚOHS-S837/2014/KS GRADIENT GROUP s.r.o., sp. zn. ÚOHS-S104/2015/KS BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a pod sp. zn. ÚOHS-S164/2015/KS Armex Oil, s.r.o.   

[63] Naopak v případech konglomerátních či vertikálních spojení soutěžitelů lze konstatovat, že je méně pravděpodobné, že tyto typy transakcí budou bránit účinné hospodářské soutěži, než případy spojení konkurenčních soutěžitelů. Viz Pokyny pro posuzování nehorizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:265:0006:0025:CS:PDF), bod 11.

[64] Viz správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. S225/2009 Lumius/Českomoravská energetická.

[65] Viz rozhodnutí Úřadu č. j. S225/2009/KS‐11667/2010/840, body 64 a 65.

[66] Viz rozhodnutí Úřadu č. j. S 97/02-2440/02.

[67] Viz rozhodnutí Úřadu č. j. S083/2007/KS-02565/2008/840, bod 72.    

[68] Viz http://www.prumysldnes.cz/chemicky-a-farmaceuticky-prumysl/decinsky-armex-oil-ocekava-narust-prodeju-pohonnych-hmot-150826.

[69] Viz rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0448/2015/KS-21312/2015/840/JMě ze dne 11. 8. 2015, jež nabylo právní moci dne 27. 8. 2015.

[70] Viz část VI.7 tohoto rozhodnutí.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz