číslo jednací: S0877/2015/KS-45598/2015/840/MWi

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KKCG PLC a EMMA GAMMA LIMITED
Účastníci
  1. KKCG PLC
  2. EMMA GAMMA LIMITED
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2015
Dokumenty file icon dokument ke stažení 328 KB

Č. j.: ÚOHS-S0877/2015/KS-45598/2015/840/MWi

 

21. 12. 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0877/2015/KS, zahájeném dne 4. 12. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností KKCG PLC, se sídlem Kyperská republika, CY – 3095, Limassol, 8 Alasias Street, Christodoulides Building, a EMMA GAMMA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, 1087, Nikósie, Esperidon, 12, 4th floor, zastoupených JUDr. Petrem Zákouckým, LL. M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

 

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů KKCG PLC, se sídlem Kyperská republika, CY – 3095, Limassol, 8 Alasias Street, Christodoulides Building, a EMMA GAMMA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, 1087, Nikósie, Esperidon, 12, 4th floor, na straně jedné, a SAZKA Group a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, IČ: 24287814, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dokumentu nazvaného „Memorandum of Understanding“, uzavřeného dne 27. 11. 2015, mezi společnostmi KKCG PLC, EMMA GAMMA LIMITED, EMMA Capital Limited, se sídlem Kyperská republika, 1087, Nikósie, Esperidon, 12, 4th floor, a SAZKA Group a.s., v jehož důsledku má společnost EMMA GAMMA LIMITED nabýt akcie představující 25% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti SAZKA Group a.s., a tím i získat možnost tuto společnost kontrolovat společně se společností KKCG PLC, která bude držet zbývající 75% akciový podíl na společnosti SAZKA Group a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

 

POVOLUJE.

 

ODŮVODNĚNÍ

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku mají společnosti KKCG PLC, se sídlem Kyperská republika, CY – 3095, Limassol, 8 Alasias Street, Christodoulides Building (dále jen „KKCG“), a EMMA GAMMA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, 1087, Nikósie, Esperidon, 12, 4th floor, (dále jen „EMMA“), získat možnost společně kontrolovat společnost SAZKA Group a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1511/230, IČ: 24287814 (dále jen „SAZKA Group“). Spojení soutěžitelů rovněž splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

2.             Společnost KKCG náleží do podnikatelské skupiny KKCG, která je výlučně kontrolována [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] se sídlem v [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] (dále jen „Skupina KKCG“). Skupina KKCG, v jejímž čele stojí pan K. K., působí v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblastech těžby a prodeje ropy a zemního plynu, skladování zemního plynu, vrtání, oprav a likvidace podzemních vrtů a sond využívaných k těžbě ropy a zemního plynu nebo za účelem využití geotermální energie lázeňských vod či pro podzemní zásobníky plynu. Skupina KKCG se zabývá též poradenskou činností v oblasti finančních záležitostí, podnikatelských aktivit, organizačních a ekonomických otázek, oblastí cestovního ruchu, pronájmu nebytových prostor, zprostředkování soukromé letecké dopravy, strojírenství, developerské činnosti a poradenství v oblasti nemovitostí a řadou dalších oblastí. Prostřednictvím společnosti SAZKA a.s. (dále jen „SAZKA“) je tato podnikatelská skupina na území České republiky činná taktéž v oblasti provozování sázkových her. 

3.             Společnost EMMA patří do podnikatelské skupiny, jež je výlučně kontrolována panem J. Š. (dále jen „Skupina EMMA“). Skupina EMMA je investiční skupinou, zaměřenou na trhy střední a východní Evropy, asijské trhy a trhy republik bývalého Sovětského svazu. Skupina EMMA dosáhla v roce 2014 na území České republiky obratu pouze na základě pronájmu letadla provozovateli letounů z řad třetích stran.

4.             Skupina KKCG a Skupina EMMA jsou od roku 2013 investory v investičním fondu [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ].[1] Tento investiční fond vlastní 33% podíl v Hellenic Football Prognostics Organisation S.A., skupině společností působících v sektoru sázkových her v Řecku a na Kypru (dále jen „OPAP“). Skupiny KKCG a EMMA také spoluvlastní menšinový podíl ve společnosti Casinos Austria Aktiengesellschaft, činné v Rakousku v oblasti provozování kasin a sázkových her (dále jen „Casinos Austria“).

5.             Společnost SAZKA Group působí a po uskutečnění posuzované transakce bude i nadále působit na území České republiky prostřednictvím společnosti SAZKA a jejích dceřiných společností zejména v oblasti provozování sázkových her, dále v oblasti provozování ticketingového systému na prodej vstupenek, dobíjení kreditů pro mobilní telefony, zprostředkovávání hotovostních plateb a provádění elektronických plateb atd. V rámci uskutečnění posuzované transakce budou minoritní podíly v OPAP a společnosti Casinos Austria převedeny na společnost SAZKA Group.

6.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Michael Mikulík, LL.M.

místopředseda Úřadu

pro oblast hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M., advokát

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Jungmannova Plaza, Jungmannova 24

110 00 Praha 1

IDDS: ejffvsh

 

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

 

Právní moc: 22. 12. 2015.

 [1] Dřívější název této společnosti je [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ]

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz