Rozhodnutí: OF/S228/02-4428/02

Instance I.
Věc spojení soutěžitelů British Telecomunications plc a Unilever plc
Účastníci
  1. British Telecommunications plc, se sídlem 81 Newgate Street, Londýn EC1A 7AJ, Velká Británie
  2. Unilever plc, se sídlem Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4UJ, Velká Británie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 13. 1. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 64 KB

S 228/02-4428/02 V Brně dne 20. prosince 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 228/02, zahájeném dne 11. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost British Telecommunication plc, se sídlem 81 Newgate Street, Londýn, Spojené Království, ve správním řízení zastoupeného panem Danielem Čekalem, advokátem, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto

r o z h o d n u t í :

Převod aktiv společnosti Unilever plc, se sídlem Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Spojené Království, na společnost British Telecommunications plc., se sídlem 81 Newgate Street, Londýn, Spojené Království, ke kterému dojde na základě Rámcové smlouvy uzavřené dne 4. listopadu 2002 mezi výše uvedenými společnostmi, v jejímž důsledku se společnost British Telecommunications plc., se sídlem 81 Newgate Street, Londýn, Spojené Království, na dobu […obchodní tajemství…] stane výhradním poskytovatelem interních telekomunikačních služeb dodávaných společnosti Unilever plc, se sídlem Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Spojené Království, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,

n e p o d l é h á p o v o l e n í .

Odůvodnění:

Při posuzování oznamované transakce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, Rámcové smlouvy a dalších relevantních informací o spojujících se soutěžitelích.

Skutečnost, že se Úřad případem zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/02 ze dne 27.11.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.

Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.

Notifikační podmínky

K oznamované transakci dochází na základě Rámcové smlouvy, kterou dne 4.11.2002 uzavřely společnosti Unilever plc, se sídlem Port Sunlight, Wirral, Merseyside, Spojené Království (dále jen "Unilever"), na společnost British Telecommunications plc., se sídlem 81 Newgate Street, Londýn, Spojené Království (dále jen "BT"), ve které se smluvní strany dohodly, že skupina BT bude na přechodné období poskytovat skupině Unilever telekomunikační služby. Rámcová smlouva předpokládá, že […obchodní tajemství…]. Na základě Rámcové smlouvy se tak BT stane po dobu […obchodní tajemství…] výhradním poskytovatelem interních telekomunikačních služeb dodávaných společnosti Unilever a některým jejím společným podnikům po celém světě. […obchodní tajemství…]. Za tímto účelem Unilever v souvislosti s Rámcovou smlouvou převede na BT vybraná aktiva, která budou používána v souvislosti s poskytováním interních telekomunikačních služeb společnosti Unilever. V některých případech budou na BT převedeni i někteří zaměstnanci společnosti Unilever tak, aby byla BT rychleji připravena plnit své závazky plynoucí z Rámcové smlouvy.

V České republice se transakce dotýká převodu čtyř routerů umístěných v Praze, a to na základě kupní smlouvy, kterou uzavřou BT (Worldwide) Limited, organizační složka, a společnost Unilever ČR, spol. s r.o. Po uplynutí doby účinnosti rámcové smlouvy budou aktiva, budou-li stále v užívání, převedena zpět na Unilever.

Z výše uvedeného je zřejmé, že se nejedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), k němuž dochází na základě smlouvy o prodeji podniku (nebo jeho podstatné části). V průběhu správního řízení se tedy Úřad soustředil na posouzení toho, zda se v daném případě nejedná o spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. b) zákona, k němuž by mělo dojít získáním možnosti kontrolovat jiný podnik (nebo jeho podstatnou část) smlouvou nebo jinými způsoby, které umožní určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Oznamovaná transakce by tak mohla být obdobou tzv. assets acqusition, které je Evropskou komisí považováno za spojení podle Nařízení Rady (EEC) č. 4064/89, v platném znění.

K tomu, aby mohl Úřad konstatovat, že v důsledku navrhované transakce získá BT možnost kontrolovat podstatnou část podniku společnosti Unilever, bylo třeba nejdříve zjistit, zda převáděná aktiva splňují kriteria podstatné části podniku. Za část podniku, která může být předmětem spojení soutěžitelů Úřad považuje zejména část odpovídající vymezení pojmu organizační složky ve smyslu obchodního zákoníku. Přitom je nezbytné, aby organizační složka splňovala kriteria určité samostatnosti. Obecně lze konstatovat, že samostatnou organizační složkou je taková, která má ve vymezeném rozsahu i) vlastní předmět činnosti, ii) je jako organizační složka označena ve vnitřním předpise podniku a iii) zpravidla má oddělené vnitropodnikové účetnictví.

Výše uvedená kriteria navrhovaná transakce nesplňuje, neboť aktiva, která jsou předmětem transakce nejsou aktiva, která by vytvářela jakýkoliv obrat, jedná se o aktiva sloužící k vnitřní správě podnikání společnosti Unilever a jejích dceřiných společností. Tato aktiva nejsou vykazována ve zvláštním účetnictví Unilever a ani v účetnictví jejích dceřiných společností. Tato aktiva netvoří v rámci společnosti Unilever samostatnou divizi ani ucelenou účetní jednotku a nejsou tedy samostatnou organizační složkou, resp. podstatnou částí podniku Unilever či jejích dceřiných společností.

Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod aktiv není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl o tom, že navrhované spojení nepodléhá povolení.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel

PM: 13.1.2003

Rozhodnutí obdrží:

Daniel Čekal, advokát

c/o Linklaters, v.o.s.

Na Příkopě 19

117 19 Praha 1

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz