číslo jednací: S31/01-1648/01

Instance I.
Věc Spojení podniků - Karlovarské minerální vody, a.s.
Účastníci
 1. Hanácká kyselka s.r.o.
 2. Karlovarské minerální vody, a. s.
 3. Poděbradka, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepovoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 7. 3. 2002
Související rozhodnutí S31/01-1648/01
R018/2001
Dokumenty file icon dokument ke stažení 365 KB

Č.j. S 31/01-1648/01 V Brně dne 27. září 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení č.j. S 31/01, zahájeném dne 4.5.2001 ve smyslu § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, na návrh společností Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725 (ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 2.5.2001 Janem Husákem, generálním ředitelem, bytem Karlovy Vary, Vítězná 14), Poděbradka, spol. s r.o., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, IČ 47550562 a Hanácká kyselka s.r.o., se sídlem Horní Moštěnice, IČ 46580824, ve věci udělení povolení ke spojení podniků Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725, Poděbradka, spol. s r.o., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, IČ 47550562 a Hanácká kyselka s.r.o., se sídlem Horní Moštěnice, IČ 46580824, ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.,

t a k t o:

Spojení podniků Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725, Poděbradka, spol. s r.o., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, IČ 47550562 a Hanácká kyselka s.r.o., se sídlem Horní Moštěnice, IČ 46580824 k němuž má dojít ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. tím, že společnost Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725 má získat kontrolu ve společnosti Poděbradka, spol. s r.o., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, IČ 47550562 prostřednictvím nákupu 100% obchodního podílu této společnosti od jejich stávajících společníků a to na základě "Smluv o převodu obchodního podílu firmy Poděbradka, spol. s r.o.", přičemž má současně získat kontrolu ve společnosti Hanácká kyselka s.r.o., se sídlem Horní Moštěnice, IČ 46580824 v důsledku získání vlastnictví minimálně 51% obchodního podílu této společnosti a to na základě "Smluv o převodu obchodního podílu firmy Hanácká kyselka s.r.o." od stávajících podílníků, přičemž v současné době vlastní 35 % obchodního podílu společnosti Hanácká kyselka s.r.o., se sídlem Horní Moštěnice, IČ 46580824 prostřednictvím své 100% ovládané dceřiné společnosti DK INVEST, a.s., se sídlem Kroměříž, Štěchovice 1320, IČ49971131, se dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.

nepovoluje.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 4.5.2001 návrh na zahájení řízení ve věci povolení spojení podniků ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon"), který podaly společnosti Karlovarské minerální vody, a.s. se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14706725 (dále jen "KMV"), Poděbradka, spol. s r.o., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, IČ 47550562 (dále jen "Poděbradka") a Hanácká kyselka s.r.o., se sídlem Horní Moštěnice, IČ 46580824 (dále jen "HK"). Dne 1.7.2001 nabyl účinnosti zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, který zrušil zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb. se řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních předpisů.

Z dokladů, které jsou součástí návrhu na zahájení řízení vyplývá, že ke spojení uvedených podniků má dojít na základě nabytí kontroly společnosti KMV nad společností Poděbradka a to nákupem 100% obchodního podílu v této společnosti na základě "Smluv o převodu obchodního podílu firmy Poděbradka, spol. s r.o." od stávajících společníků (viz. str. 42-45 spisu) a současně též kontrolu nad společností HK prostřednictvím získání až 65% obchodního podílu této společnosti. Kontrolu nad společností HK má KMV získat jednak od stávajících podílníků ve spol. HK na základě návrhu "Smluv o převodu obchodního podílu firmy Hanácká kyselka, s.r.o. (viz. str. 46-47 spisu) s tím, že společnost KMV v současné době vlastní 35 % obchodního podílu HK prostřednictvím své 100% ovládané společnosti DK INVEST, a.s. (viz. str. 6 a 25 spisu).

Po obdržení návrhu na zahájení řízení Úřad posuzoval, zda společnostem, které podaly návrh na zahájení řízení svědčí postavení účastníka řízení v předmětném správním řízení. Na základě prošetření způsobu, kterým má dojít ke spojení společností KMV, Poděbradka a HK (dále jen "KMV + HK + P") dospěl Úřad k závěru, že účastníkem předmětného řízení je pouze společnost KMV, která získává kontrolu nad společnostmi Poděbradka a HK, neboť za účastníka řízení se nepovažuje subjekt, jenž je předmětem transakce, protože v souladu s ustanovením § 12 odst.1 zákona není o jeho právech a povinnostech stanovených zákonem v řízení o povolení spojení podniků rozhodováno.V návaznosti na uvedené skutečnosti bylo společnosti HK odňato postavení účastníka řízení ve správním řízení a to rozhodnutím Úřadu č.j. S 31A/01-765/01-OF ze dne 8.6.2001, které nabylo právní moci dne 28.6.2001 a současně bylo též odňato postavení účastníka řízení společnosti Poděbradka, a to rozhodnutím Úřadu č.j S31B/01-766/01-OF ze dne 8.6.2001, které též nabylo právní moci dne 28.6.2001.

Podkladem pro rozhodnutí jsou především materiály a informace poskytnuté účastníkem řízení a další podkladové materiály, tak jak jsou uvedeny níže, a to:

 • dopis společností KMV, Poděbradka a HK ve věci návrhu na zahájení řízení o povolení spojení podniků, včetně výpisů z obchodních rejstříků spojujících se společností, informací o činnosti těchto společností, jejich obratů, postavení na trhu s uvedení jejich vlastnických vztahů a informacích o ostatních soutěžitelích,

 • vyplněný dotazník Úřadu, zpracovaný společnostmi KMV, Poděbradka a HK, včetně ceníků a nabídkových listů těchto společností, návrhů smluv o převodu obchodních podílů společníků a podílníků společností Poděbradka a HK,

 • vyžádané informace od producentů minerálních vod, od maloobchodních řetězců, informace od odborných institucí, statistických údajů ČSÚ, Svazu výrobců minerálních vod, Ministerstva zdravotnictví ČR, a ze závěru zpracovaných znaleckých posudků,

 • z námitek a připomínek vznesených proti povolení spojení podniků a doporučujících stanovisek podporující spojení soutěžitelů,

 • z návrhů výhod spojení a přijatých závazků na ochranu hospodářské soutěže účastníkem řízení,

 • za podpůrného použití judikatury Evropského soudního dvora a Evropské komise.

Správní spis dále obsahuje doklad o zaplacení správního poplatku účastníkem řízení.

Úřad seznámil s připravovaným spojením veřejnost prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku, kde v č. 22/1 ze dne 30.5.012001 pod zn. 122798-22/01 byla zveřejněna výzva k podání námitek proti chystanému spojení podniků soutěžitelů. Následně po zveřejnění byly Úřadu doručeny dvě námitky a to námitky společnosti Karlovarská korunní kyselka, spol. s r.o., se sídlem Stráž nad Ohří a Kyselka PRAGA a.s., se sídlem Ke Zřídlu 144, Břvany u Loun.

Účastník řízení byl ve smyslu § 12 odst. 6 zákona seznámen s výsledky šetření před vydáním rozhodnutí ve věci dne 25.9.2001. Účastník řízení vznesl připomínky následujícího charakteru:

 • Jakým způsobem byl vymezen relevantní trh.

Vyjádření Úřadu, které je rovněž obsahem protokolu o seznámení s výsledky šetření ze dne 25.9.2001: Relevantní trh byl vymezen jako trh balených přírodních vod minerálních a stolních a to na základě statistických časových údajů z ČSÚ, na základě rozhodnutí Nestlé/Perrier a v souladu se závěry, které byly vypracovány v analýze Ing.Hopianové (předloženo účastníkem řízení), a v souladu se závěry obsaženými ve studii advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Toto vymezení relevantního trhu je v souladu s novým zákonem č. 164/2000 Sb., lázeňský zákon a současně je v souladu s přístupem aplikovaným v EU. Všechny tyto skutečnosti jsou uvedeny v rozhodnutí Úřadu.

 • Jak jsou Úřadem hodnoceny nabízené podmínky a omezení.

Vyjádření Úřadu je součástí protokolu ze dne 25.9.2001 a zní: "Dle § 8 odst. 2 zákona je možné povolit spojení pouze tehdy, pokud se prokáže, že újma, která narušením soutěže vznikne, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. Vzhledem k tomu, že povolením spojení by došlo k velmi vážnému narušení hospodářské soutěže (vysoký podíl celkového obratu na relevantním trhu), navržené závazky nejsou takového charakteru, aby způsobila újmu způsobenou koncentrací".

 • Ze spisu nevyplývá, že by Úřad provedl šetření výrobců Radenska, dále Danone, Juwel Spring a Neli Vyškov.

Vyjádření Úřadu: Pro posouzení postavení na trhu jednotlivých soutěžitelů jsou rozhodné údaje za rok 2000. Proto Úřad oslovil takové spektrum soutěžitelů, kteří dle jeho názoru jsou dostatečným podkladem pro určení podílu spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu vymezeném ve správním řízení. Úřad nemusí tedy oslovit všechny soutěžitele. V této souvislosti je možno rovněž poznamenat, že účastník řízení se opakovaně domáhal, aby Úřad v rámci správního řízení prošetřil cit.: "okolnosti vstupu na trh ČR u firmy Danone z důvodu posouzení možných bariér vstupu a okolnosti tohoto vstupu", konec citace, str. 411 spisu. K tomuto Úřad konstatuje, že prošetřování okolností vstupu na trh u firmy Danone není předmětem tohoto správního řízení, dále že bariéry pro vstup na trh nejsou: došlo ke zrušení dovozního cla, jak je uvedeno ve vyjádření k námitkám Karlovarské korunní kyselky a rovněž ze skutečnosti, že na základě ministerstvem vydaného osvědčení o zdroji přírodní minerální vody dle § 5 a nebo certifikace dle § 36 může kterýkoliv výrobce nebo dovozce označit svůj výrobek jako balenou přírodní minerální vodu - znalecký posudek ing. L. Hopianové, str. 436 spisu. Navíc vstup každého nového subjektu na trh ČR z hlediska ochrany hospodářské soutěže přispívá k posílení konkurenčního prostředí ve prospěch konečného spotřebitele.

 • Účastník řízení vzhledem ke stavu spisu (části obchodní tajemství) není schopen posoudit, zda Úřad provedl šetření u všech výrobců, kteří byli uvedeni v dopise účastníka ze dne 14.8.2001.

Vyjádření Úřadu: Úřad konstatuje, že platí to, co je uvedeno pod vyjádřením výše. Navíc, které soutěžitele Úřad oslovil vyplývá ze spisu, neboť tam, kde je označeno obchodní tajemství je také uvedeno, o kterého soutěžitele se jedná. V této souvislosti je třeba uvést, že Úřad oslovil větší počet působících subjektů na trhu - konkurentů spojovaných společností, než požadoval účastník řízení (viz str. 455 spisu).

 • Üčastník řízení konstatuje po nahlédnutí do spisu, že Úřad nemá k dispozici nové stanovisko Svazu minerálních vod, které mělo obsahovat negativní postoj Svazu k chystanému spojení, a které mělo být Úřadu zasláno (viz. zápis ze dne 25.7.2001).

Vyjádření Úřadu: V této souvislosti je třeba říci, že 30. července 2001 byl Úřadu doručen zápis z jednání Svazu minerálních vod ze dne 24.7.2001, kde v bodě 4 - různé, je záznam diskuse o stanovisku Svazu minerálních vod pro Úřad (str. 266-269 spisu). Pro objektivizaci je předkládán plný text záznamu:

 • stanovisko vypracované pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci udělení povolení ke spojení podniků KMV, a.s., Poděbradka spol. s r.o. a Hanácká kyselka, s.r.o.

 • Karlovarská korunní kyselka s. r.o. nesouhlasila s odpovědí ing. Ježkové pouze v bodě 10

 • Členové se po diskusi rozhodli hlasovat, zda se Svaz již nadále nebude zabývat tímto správním řízením. Z přítomných hlasovali pro 4, proti 1, zdrželo se 6.

Předchozí stanovisko, které obsahovalo zmíněný bod 10, se výhradně věnovalo problematice vymezení relevantního trhu. Jiné stanovisko Svazu minerálních vod zřejmě nebylo zpracováno a z tohoto důvodu nemůže být ani součástí spisu.

 • Při jednání Úřadu dne 25.7.2001 se společností Karlovarská korunní kyselka, s.r.o., jak vyplývá ze zápisu jednání není vyjádřen důvod jednání a kdo jednání inicioval, jako důvod jednání je uvedeno "Diskuse", přičemž Karlovarská korunní kyselka, s.r.o. se vyjadřovala ke Svazu minerálních vod, ze zápisu není patrna délka jednání a jeho účel, právní zástupce Karlovarské korunní kyselky s.r.o. nebyl při jednání vybaven plnou mocí.

Vyjádření Úřadu: Jednání bylo svoláno Úřadem za účelem objasnění písemně podaných připomínek KKS proti spojení KMV, Poděbradka a HK. Účastník řízení při nahlížení do spisu měl možnost se zápisem pořízeným se zástupci KKS seznámit, požadovat objasnění atd. Připomínky KKS k posuzovanému spojení měl účastník řízení k dispozici, podal také připomínky k námitkám KKS a to písemnou formou. Jednalo se pouze o informativní schůzku, plná moc pro právní kancelář k podání námitek proti spojení KMV + HK + P je založena ve spisu (viz str. 295 spisu).

 • Úřad nesplnil své závazky k účastníku řízení ze dne 24.7.2001, kdy se zavázal sdělit písemné stanovisko k vymezení relevantního trhu po stránce věcné, a především své stanovisko k nabízeným podmínkám a omezením, které poskytl účastník řízení.

Vyjádření Úřadu: K tomuto dni Úřad neměl stanoviska, která předložila KMV ze dne 10.8.2001 (viz str. 435-446 spisu) a ze dne 7.9.2001 (viz str. 475-485 spisu), které rovněž významně podpořily konečné vymezení relevantního trhu, a to v souladu s představou účastníka řízení. Z tohoto důvodu předložení stanoviska na základě závazků ze dne 24.7.2001 by bylo předčasné a neobsahovalo by všechny informace pro vymezení trhu, ke kterým by mohl Úřad při vymezování relevantního trhu přihlédnout. Úřad seznámil účastníka řízení s jeho názorem a podklady pro vymezení relevantního trhu při seznámení s výsledky šetření na úřadě dne 25.9.2001 a současně sdělil účastníku řízení své stanovisko k nabízeným podmínkám a omezením.

 • Účastník řízení sděluje, že doposud nenabyl kontroly nad HK.

Vyjádření Úřadu: Správní řízení bylo zahájeno ve věci povolení spojení podniků KMV, Poděbradka a HK, návrh nebyl ze strany účastníka řízení upraven, není tedy jasný důvod takového sdělení z jeho strany.

 • Účastník se dotazuje, jaké zdroje vzal Úřad v úvahu při vymezení postavení účastníka řízení na relevantních trzích, zda podíly soutěžitelů byly vypočteny na základě oficiálních statistik či veřejně dostupných informací, nebo zda vycházel z údaj, které veřejně přístupné nejsou.

Vyjádření: Úřad konstatuje, že podkladem pro určení postavení spojujících se subjektů na relevantním trhu byly jak údaje veřejně přístupné, tak informace poskytnuté soutěžiteli, které byly označeny jako obchodní tajemství. Všechny informace obsažené ve spisu je možno dokladovat transparentním způsobem.

 • Poskytnutí lhůty ze strany Úřadu navrhované účastníkem řízení při seznámení s výsledky šetření ze dne 25.9.2001, též z důvodu doplnění připomínek k rozšíření námitek KKS vůči spojení KMV, Poděbradka a HK, zaslaného KKS Úřadu dne 2.8.2001 faxem.

Vyjádření Úřadu: Rozšíření námitek se týkalo vymezení relevantního trhu. Protože Úřad akceptuje názor KMV v této věci, nebylo opodstatněno lhůtu poskytnout.

Charakteristika spojovaných subjektů

Společnost KMV je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu

v Plzni, oddíl B, vložce 71 pod názvem Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 6.12.2000 pod číslem 23365/2000. IČ této společnosti je 14706725. Předmětem podnikání uvedené společnosti je:

 • stáčení minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů a šťáv

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

 • reklamní činnost

 • výroba textilního zboží

 • výroba kosmetických přípravků

 • ubytovací služby

 • pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb

 • výroba technického a potravinářského,kapalného kysličníku uhličitého

Z hlediska vlastnických vztahů je společnost kontrolována z …… společností RONALDSAY B.V., se sídlem Herengracht 257, 1017 BS Amsterdam, Nizozemí.

Společnost KMV se účastní hospodářské soutěže na trhu ČR v relevantní oblasti, která je předmětem správního řízení dodávkami minerální vody s názvem Mattoni a Magnesia a stolní vody Aquila a Mlýnský pramen. Uvedené přírodní vody jsou na trh ČR dodávány ochucené i neochucené. V roce 2000 činil obrat této společnosti …… Kč

Společnost Poděbradka je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 22007, tak jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 18.4.2001 č. 61208/2001. IČ této společnosti je 47550562. Tak, jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku, je předmětem činnosti této společnosti:

 • výroba nealkoholických nápojů

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Z hlediska vlastnických vztahů vlastní obchodní podíl v současné době v této

společnosti dva společníci a to každý 50% obchodního podílu. Z hlediska dodávek na trh ČR, v oblasti přírodní minerální vody, zásobuje tato společnost území ČR přírodní minerální vodou pod stejným názvem, jako je název společnosti, a to jak vodou ochucenou, tak i neochucenou. V roce 2000 činil obrat této společnosti v ČR …… Kč

Společnost HK je vedena v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3452, tak jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku ze dne 28.2.2001, číslo 6358/2001. IČ této společnosti je 46580824. Společnost HK, tak jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku se ve své činnosti zabývá:

 • nákupem zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem, mimo zboží uvedené v příloze zákona č.455/91 Sb.

 • úpravou a prodejem minerálních vod , čerpáním minerálních vod

 • výrobou nealkoholických nápojů

Z hlediska vlastnických vztahů, vlastní 35% obchodního podílu společnost DK INVEST, a.s., se sídlem Kroměříž, Štěchovice 1320, IČ 49971131. Tato společnost je 100% vlastněnou dceřinou společností KMV. Dalšími vlastníky obchodního podílu společnosti jsou drobní podílníci. Pokud se týká dodávek na trh ČR v oblasti přírodní minerální vody, zásobuje tato společnost území ČR přírodní minerální vodou pod stejným názvem, jako je název společnosti, a to jak vodou ochucenou, tak i neochucenou. V roce 2000 činil obrat této společnosti v ČR …… Kč.

 • Při analýze dopadů ze spojení na hospodářskou soutěž v případě spojení KMV + HK + P Úřad podpůrně použil právní názory z rozhodovací praxe Evropské komise a Soudního dvora ES.

Vrchní soud ve svém rozsudku č.j. 2A 6/96 konstatoval, že: "…ochrana hospodářské soutěže je specifická tím, že namnoze nevystačí s terminologií vlastní, ale nezřídka si vypomáhá aplikací institutů běžně užívaných v zemích s dlouholetou tradicí protikartelového zákonodárství, a že úřadu nic nebrání, aby i tyto formy zneužívání pojal do své rozhodovací praxe." Dále Vrchní soud v témž rozsudku uvedl, že: "… zákon o ochraně hospodářské soutěže převzal základní myšlenky Římské smlouvy, což je z hlediska harmonizace právních předpisů naprostou nezbytností. Proto není pochybením žalovaného (pozn.: úřadu), jestliže se snaží aplikovat zákon způsobem, který by byl slučitelný s praxí Soudního dvora (nebo Komise)".

Rozsudek Vrchního soudu 2A 6/96 byl následně potvrzen též nálezem Ústavního soudu ÚS 31/97 - 35 ze dne 29.května 1997. Podle tohoto nálezu Ústavního soudu: "…nelze za protiústavní považovat interpretaci tu, jež vychází ze soutěžních pravidel upravených Smlouvou o založení Evropského společenství. Tato smlouva, stejně jako Smlouva o Evropské unii, vychází ze stejných hodnot a principů, na nichž je založen ústavní řád České republiky".

V této souvislosti je třeba rovněž připomenout, že z ustanovení čl. 64 odst.2 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (publ. pod č.7/1995 Sb.) vyplývá pro Českou republiku závazek posuzovat praktiky, které mohou ovlivnit obchod mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími ve smyslu článku 64 odst. 1 Evropské dohody, na základě kritérií vyplývajících z uplatňování pravidel článku 85 a 86 Smlouvy o Evropském společenství (pozn.: ve znění Amsterodamské smlouvy čl. 81 a 82).

Z výše uvedených důvodů Úřad při posuzování dopadu z koncentrace na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních po spojení KMV + HK + P podpůrně používal právní názory nebo přístupy, aplikované EK nebo Soudním dvorem ES v obchodních případech.

Relevantní trh

Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.

 • věcné vymezení relevantního trhu

Všechny výrobky, které produkují spojovaní soutěžitelé, tvoří jednu skupinu výrobků - balené nápoje - primárně sloužící k potřebě člověka uspokojit žízeň. Tato skupina balených nápojů zahrnuje výrobky jako přírodní stolní balená voda, přírodní minerální balená voda, ochucená stolní i minerální balená voda, limonády, zpravidla sycené. Nejsou do ní zahrnuty tzv. značkové nápoje, odlišující se od ostatních nápojů vyšší cenou a zpravidla odlišným způsobem prodeje, kdy jsou nabízeny odděleně od ostatních nápojů, dále nápoje jako čaj, káva a mléko a nápoje obsahující látky nevhodné pro užívání širokou skupinou obyvatel (nápoje "tonic" obsahující chinin). Do skupiny balených nápojů není zahrnut ani žádný nápoj obsahující alkohol.

Úřad pro vymezení věcného relevantního trhu použil údaje poskytnuté Českým statistickým úřadem, týkající se produkovaného množství a cen balených nápojů v časových řadách, údaje od Svazu výrobců minerálních vod a údaje z posudku soudního znalce, osloveného Úřadem. Podpůrně též přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise.

Na základě takto získaných podkladů Úřad vymezil relevantní trh po stránce věcné na dva trhy:

 1. Trh balené přírodní vody minerální a stolní

Balená přírodní minerální voda - balená podzemní voda původní čistoty, stálého složení a vlastností, čerpaná ze země a plněná do spotřebitelských obalů, označovaná jako přírodní minerální voda na základě vydaného osvědčení o zdroji přírodní minerální vody Ministerstvem zdravotnictví ČR dle § 5 nebo certifikace dle § 36 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon.

Balená přírodní stolní voda - balená voda z podzemních zdrojů, vyhovujících podmínkám pro trvalé a přímé požívání, splňující mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele stanovené v příloze č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 292/1997 Sb., musí být čirá, bezbarvá, nesmí obsahovat patogenní mikroorganismy nebo organismy indikující jejich možnou přítomnost.

 1. Trh balené ochucené vody minerální a stolní

Balené ochucené vody minerální a stolní jsou nápoje vyrobené z přírodních vod minerálních a stolních, dále upravené dodatečně cukrem, nápojovým koncentrátem nebo normovanou surovinou, zpravidla sycené oxidem uhličitým.

Správnost tohoto vymezení relevantního trhu potvrzují i další skutečnosti:

 • Balené přírodní vody minerální a stolní jsou nabízeny v hypermarketech a supermarketech (kde je realizován prodej podstatné části celé produkce) odděleně od ostatních nápojů.

 • Balené přírodní vody minerální a stolní jsou kupovány konečnými spotřebiteli pro denní použití ve velkých množstvích pro naplnění základní výživné potřeby, protože balené přírodní vody minerální a stolní mají image přírodního produktu, obecně jsou spojovány se zdravým stylem života a to na základě rozsáhlých reklamních kampaní.

 • Průměrné prodejní ceny balených přírodních minerálních vod a balených přírodních stolních vod jsou srovnatelné. V porovnání s cenami za jednotku ostatních balených nápojů, jako jsou džusy, nápoje typu cola, ochucené nápoje, je cena balených přírodních vod minerálních a stolních podstatně nižší, a to až o 70 %, což vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

 • Balené ochucené vody minerální a stolní mají výraznou chuť (v závislosti na použité příchuti); balené přírodní vody minerální a stolní jsou bez příchutě (s výjimkou léčivých minerálních vod).

 • Balené ochucené vody minerální a stolní často obsahují určité množství cukru.

Ke stejnému závěru při vymezení věcného relevantního trhu dospěl i znalecký posudek předložený v průběhu správního řízení účastníkem řízení (str. 436 - 446 spisu), zpracovaný Ing. Ludmilou Hopianovou, znalcem jmenovaným rozhodnutím Městského soudu v Praze pro základní obor potravinářství, potravinářská odvětví různá, pod č. 100/2001.

V materiálu, který byl Úřadu doručen 10.9.2001 Advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík, na základě žádosti společnosti KMV, jako vyjádření k námitkám proti záměru spojení společností KMV, Hanácká kyselka a Poděbradka ze strany společnosti Karlovarská korunní kyselka, spol. s r.o., ze dne 4.6.2001, je relevantní trh vymezen jako trh balených přírodních minerálních vod.

Vymezení relevantních trhů je v souladu s rozhodnutím Evropské komise v případě NESTLE/ SAN PELLEGRINO, případ č. IV/M.1065, část 3 body 7 a 17.

 • vymezení relevantního trhu z hlediska geografického

Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných.

Z hlediska geografického je relevantním trhem celé území České republiky, a to z následujících důvodů:

 • podmínky jsou pro zákazníky na území České republiky homogenní,

 • cenové úrovně jsou v České republice na bázi spotřebitelských cen víceméně stejné.

 • vymezení relevantního trhu z hlediska časového

Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.

V daném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000 s přihlédnutím k roku 1999 a roku 1998.

Podíl účastníka řízení na relevantním trhu

 1. Na trhu balené přírodní vody minerální a stolní: KMV cca … (se započtením podílu HBSW), HK cca … a Poděbradka cca také …. Po spojení by společný tržní podíl uvedených společností na tomto relevantním trhu činil ….

 2. Na trhu balené ochucené vody minerální a stolní: KMV cca … (se započtením cca … podílu HBSW), HK cca … a Poděbradka cca …. Po spojení by tržní podíl spojovaných společností činil cca ….

Na trhu balených přírodních a ochucených vod minerálních a stolních působí několik desítek výrobců, kteří nabízejí cca 30 značek balených stolních přírodních vod a cca 13 značek balených minerálních přírodních vod. Balené přírodní minerální vody dodávají na trh v ČR mimo společnosti KMV, HK a Poděbradka i další společnosti, a to společnosti HELIOS Praha a.s. (minerální voda Ondrášovka, Šaratice), Karlovarská Korunní kyselka s.r.o. (Korunní), Aqua Ida s.r.o (Ida), MarienBad Waters a.s. (Aqua Maria, Excelsior), Salicia s.r.o. (Salicia), Kyselka Praga a.s. (Praga), UNIPO a.s. (Vratislavská kyselka). Balené přírodní stolní vody dodávají na trh v ČR mimo spojované společnosti i HBSW (Dobrá voda), která je ovládána stejnou ….. společností jako KMV, General Bottlers s.r.o. (Pepsi-Cola a Toma) se značkami Aqua Diamant, Schwepes Water a Toma natura, Coca-Cola s.r.o. (Bonaqua), Horský Pramen atd.

Na trhu balených ochucených vod minerálních a stolních působí desítky výrobců, z nichž mezi nejvýznamnější patří společnost General Bottlers s.r.o. (Pepsi-Cola a Toma Holding), Walmark,a.s., Limova, s.r.o, Veseta, spol. s r.o., Santa nápoje Krnov, a.s., HELIOS Praha, a.s. a další.

Postavení spojovaných společností na vymezených relevantních trzích dle tržního podílu je na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních po sloučení KMV, HK a P … a posílilo by postavení společnosti KMV (i s podílem HBSW) ze současného tržního podílu …. Úřad konstatuje, že současné postavení KMV na tomto trhu je dominantní, zvláště vzhledem ke skutečnosti, že ostatní konkurenti na tomto trhu zaujímají podstatně menší tržní podíl, přičemž podíl nejbližšího konkurenta činí …, podíly ostatních jsou …, …, … a … (Srov. Case 85/76 Hoffmann - La Roche [1979], kde Soudní dvůr akceptoval stanovení dominance EK ve vztahu ke společnosti působící na trhu vitamínu A, kde byl její tržní podíl 47 % a tržní podíly konkurentů byly 27 %, 18 %, 7 % a 1 %).

Je třeba rovněž přihlédnout k tomu, že i tržní podíl spojeného subjektu po spojení společností KMV, HK a P na relevantním trhu balených ochucených vod minerálních a stolních rovněž přesahuje 30% hranici a dosahuje cca … podílu. I na tomto trhu je odstup tržního podílu nejbližšího konkurenta značný (tržní podíl konkurentů: …, …, …).

Index HHI

Herfindahl-Hirshmanův index (HHI) se používá při zjišťování stupně koncentrace trhu v daném odvětví. Jde o souhrnnou kriteriální veličinu součtu čtverců tržních podílů (v %) jednotlivých soutěžitelů. HHI je funkcí nejenom počtu výrobců, ale i funkcí jejich relativní tržní síly. Stupeň koncentrace trhu se v závislosti na vypočtené hodnotě indexu člení do 3 pásem:

 1. nekoncentrovaný trh (HHI do 1000 bodů)

 2. středně koncentrovaný trh (HHI od 1000 do 1800 bodů)

 3. koncentrovaný trh (HHI přes 1800 bodů)

Pokud se HHI po spojení podniků zvýší o více než 100 bodů u středně koncentrovaného trhu a o více jak 50 bodů u koncentrovaného trhu, pak musí být daná fúze pečlivě zvažována.

V daném spojení KMV, Hanácké kyselky a Poděbradky činí HHI na trhu:

 

Index HHI před spojením

Index HHI po spojení

Zvýšení o bodů

Balené přírodní vody minerální a stolní

Balené ochucené vody minerální a stolní

Jak je patrno z tabulky, zvýšení indexu HHI v obou případech po spojení zakládá obavy z koncentrace. Úřad používá HHI index ve svých výročních zprávách již od roku 1994, při sledování koncentrace na relevantních trzích.

Distribuce výrobků spojovaných společností je zajišťována prostřednictvím jednak maloobchodních řetězců (………………………………… …………………………………… ……………………………………… ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….……………………….), jednak prostřednictvím velkoobchodů.

Největší nezávislí zákazníci jednotlivých spojovaných společností jsou:

……………………………………………………….

…………………………………..

………………………………………………..

…………………………………………….

……………………………

(……………………………………………………………………….)

……………………………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………..

……………………………..

……………………………..

………………………………………………………………………..

……………………………..

……………………………….

…………………………………

……………………………

Posouzení újmy hospodářské soutěže a hospodářských výhod spojení

Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že dané spojení podniků naruší hospodářskou soutěž, neboť spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% na obou relevantních trzích vymezených ve správním řízení.

Úřad spojení povolí, jestliže soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech Úřad spojení nepovolí (§ 8 odst. 2 zákona).

V další fázi šetření se Úřad zabýval dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, resp. zkoumal újmu, která v důsledku spojení může vzniknout, přičemž újmu je třeba spatřovat již v samotném faktu narušení hospodářské soutěže. Jedná se zejména o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů a v založení nebo posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jelikož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže.

V tomto případě dochází ke snížení počtu soutěžitelů. Na vymezených trzích působí další významní soutěžitelé jak již bylo podrobně uvedeno v části nazvané Podíl účastníka řízení na relevantním trhu.

Pokud jde o získání nebo upevnění dominantního postavení, je třeba zkoumat zejména absolutní podíly spojovaných soutěžitelů na trhu a vývoj těchto podílů z časového hlediska na trhu. Z výše uvedeného je patrné, že společnost KMV již před spojením zaujímá na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních dominantní postavení. Toto postavení je zejména vzhledem k podílu na trhu a tržní síle společnosti KMV postavením rozhodujícím vůči ostatním konkurentům. Spojením podniků by došlo k závažnému posílení tohoto postavení zejména na tomto trhu. V důsledku povolení spojení by tedy došlo k dalšímu omezení soutěže mezi výrobci stolních a minerálních vod. Podstatným ovšem je, že zatímní hodnocení se zaměřuje pouze na hodnocení situace na trhu z hlediska postavení soutěžitelů na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních a nehodnotí možné negativní dopady na ostatní výrobce a konečné spotřebitele v souvislosti s povolením spojení KMV,Poděbradka a HK, což bude předmětem hodnocení v části odůvodnění označené jako "Posouzení dopadů spojení".

Obdobným způsobem postupuje i Komise ES při své rozhodovací praxi. Uvádí se, že vysoké tržní podíly (nad 50 %), které má společnost po delší dobu jsou silnou indicií (prima-facie) k stanovení, že společnost má dominantní postavení (viz. případ Michelin - Case 322/81 NV Nederlandische Baden - Industrie Michelin vs Commission,1983 ECR 3461). V tomto případě tržní podíly 57 % a 65 % byly dostatečným důkazem. V případě AKZO byl tržní podíl 50 % po dobu nejméně 3let silnou indicií k existenci dominantního postavení. Jestliže jsou uvedené tržní podíly jen po relativně krátkou dobu, nemohou být samy o sobě dostatečným důkazem o existenci dominantního postavení.

Zvláštní pozornost věnuje Úřad vývoji podílů soutěžitelů na trhu. Pokud se dá předpokládat, že podíly na trhu nejsou stabilní, pak sice může docházet v daném čase k posílení dominantního postavení, ale s ohledem na budoucnost tomu tak nemusí být. Zvláštní roli hraje vývoj podílů na dynamicky se rozvíjejících inovačních trzích, na kterých dochází často ke střídání vedoucí pozice, kdy vysoký podíl nemusí vést k posílení dominantního postavení. V důsledku posuzovaného spojení dochází k posílení dominantního postavení na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních, neboť podíl společnosti Poděbradka a HK získává společnost KMV. Stávající podíl společnosti KMV na relevantních trzích je podílem stálým a nepodléhá výraznějším výkyvům.

Dále Úřad přihlíží k relativnímu podílu aktuální soutěži na trhu, přičemž relativní podíl závisí na počtu a síle ostatních soutěžitelů. V rámci uvedeného hlediska se hodnotí odstup mezi tržními podíly spojujících se subjektů a podílů zbývajících soutěžitelů. V daném případě Úřad poukazuje na značný odstup od dalších soutěžitelů na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních (viz. část odůvodnění rozhodnutí nazvaná jako Podíl účastníka řízení na relevantním trhu), což dále naznačuje, že v důsledku spojení dochází k posílení dominantního postavení. Obdobným způsobem postupuje i Komise ES, která hodnotila podíl 35 - 45 % fúzujících subjektů jako indicii pro posílení dominantního postavení (Mitsubitshi/UCAR ze dne 4.1.1991). V této souvislosti je třeba zdůraznit, že odstup účastníka řízení od ostatních konkurentů na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních je již před uvažovaným spojením značný.

Pokud se týká o bariéry vstupu na trh, na jedné straně neexistují žádné překážky pro vstup na tuzemský trh ze strany již fungujících zahraničních subjektů, na druhé straně je razantní vstup těchto společností na trh ČR omezen, jak již bylo uvedeno tím, že tyto společnosti nevlastní žádné tuzemské zdroje přírodních vod, je těžko překonatelná loajalita konečných zákazníků k osvědčeným tuzemským značkám a v neposlední řadě též hrají ne nevýznamnou roli vysoké dopravní náklady při eventuálních dodávkách ze zahraničí.

V návaznosti na výše uvedené a újmou, která v důsledku spojení na soutěži vznikne nebo může vzniknout, se Úřad zabýval hospodářskými výhodami spojení, které byly uvedeny účastníkem řízení ve smyslu § 8a odst. 2 zákona, přičemž pojem "hospodářské výhody" zákon nedefinuje. Spojení přináší výhody těmto soutěžitelům vždy, protože nelze předpokládat, že by měli zájem se vlastním jednáním poškozovat. Z této skutečnosti lze odvodit, že se ve smyslu citovaného ustanovení zákona nejedná především nebo výlučně o výhody těchto subjektů. Hospodářské výhody nejsou čistě soutěžním kriteriem, jsou proto Úřadem zvažovány z pohledu veřejného zájmu. Podstatu tohoto zájmu je třeba spatřovat zejména na straně poptávky, tzn. že je třeba věc posuzovat z hlediska spotřebitele. Hospodářské výhody jsou dány, jestliže spojení z dlouhodobého hlediska přináší nebo přinese spravedlivý podíl výsledných výhod i spotřebitelům, resp. odběratelům.

Při oznámení záměru KMV o získání kontroly na společností HK a Poděbradka ze dne 19. 3.2001 účastník řízení uvádí, že předpokládanou transakcí bude možné stávající produkci tradičních ochucených nealkoholických nápojů koncentrovat a vytvořit prostor pro uspokojení poptávky zákazníka. Zdůvodňuje se to tím, že všichni výrobci ochucených nealkoholických nápojů jsou již vystaveni velkému tlaku společností Pepsi Cola a Coca Cola, který byl ještě umocněn spojením společností Pepsi Cola a Toma.

"Naším cílem je vytvořit na tomto rozsáhlém trhu s objemem prodeje okolo 1,5 miliardy litrů ročně efektivní konkurenci proti výše uvedeným multinacionálnímspolečnostem, a také proti rozšiřujícím se dovozům od dalších evropských producentů, kteří si na českém trhu připravují půdu pro rozvoj svých prodejů po vstupu ČR do EU.,"konec citace.

V důsledku této transakce by mělo dojít k ………………………..… …………………………k prospěchu konečného spotřebitele. Využije se know-how KMV při výrobě v těchto společnostech ke zvýšení kvality produkce. Mělo by se rovněž dojít ke …………….. ………………………………. ………………………. ……… …………………. Účastník řízení poukazuje na posílení konkurenceschopnosti ve vztahu k producentům z EUa na uchování zaměstnanosti v regionech. Účastník dále uvádí, že uvedeným spojením se nezmění postavení skupiny na trhu balených vod a na trhu ochucených nealkoholických nápojů a u posledně jmenovaného trhu vylučuje možnost dosažení dominantního postavení. Další výhodou pro zákazníka je zachování původní značky, která je díky tlaku obchodních řetězců velmi ohrožena.

Účastník řízení poukazuje na možnost uvolnění prostředků pro …….. ……….. ………………… z důvodu centrálního efektivního nákupu výrobních vstupů. V této souvislosti je třeba konstatovat, že účastník uvádí, že uvedené spojení nebude mít dle našeho zjištění žádný vliv na konkurenční výrobce ochucených alkoholických nápojů, a to ani v případě výrobců nově vznikajících, neboť nám nejsou známy bariery bránící vstupu na tento trh, což lze doložit i vstupem řady nových soutěžitelů v posledních letech. K tomu Úřad poznamenává, že o vlivu spojení na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních není zmínka.

Ve spisu na str. 14, v části 8 bod 8(9) v Informaci o spojujících se stranách účastník řízení uvádí, aniž by blíže specifikoval, že citace: " k určitým úsporám z rozsahu výroby výrobků na ovlivněných trzích dojde", konec citace.

Účastník řízení uvedl tyto výhody:

Výhody pro spotřebitele

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

 • spojené podniky zajistí, aby u všech účastníků byla zavedena certifikace ISO 9002, což ve svém důsledku znamená zaručenou kvalitu výrobku a vyšší ochranu zájmů spotřebitele

 • zachování výroby spojovaných podniků v návaznosti na předpokládaný vstup zahraničních společností NESTLE a DANONE ve větším rozsahu na tuzemský trh

Výhody z hlediska veřejného zájmu

 • zabezpečení pokračování další činnosti HK a Poděbradky znamená i udržení zaměstnanosti v regionech působení ,

 • spojení podniků umožní posílit zdroje pro další zvýšení kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních,

 • stabilizace spojovaných podniků a zlepšení hospodářských výsledků znamená přínos pro státní rozpočet,

 • mezinárodní registrace ochranných známek spojovaných podniků společně s certifikací ISO 9002 vytvoří prostor pro postupný růst exportu, který je rovněž celospolečenským zájmem,

 • v celospolečenském zájmu a to v neposlední řadě je také závazek zachování části produkce spojených podniků ve skleněných vratných tj. ekologičtějších obalech

Úřad po zhodnocení předložených podkladů dospěl k závěru, že pokud jde o ……. ………………………………………………….., zajištění zaměstnanosti v regionech působení jedná se o výhody, které se v konečném důsledku mohou projevit jako výhoda pro konečné spotřebitele, ………………….. ………………………………………… ………………………. Pozitivní dopady se mohou projevit ……………… …………… ………………………………………. apod. nelze však přeceňovat nutnost zvýšené koncentrace tuzemských výrobců z důvodu ochrany před významnými zahraničními společnostmi z důvodů uvedených v jiných částech tohoto odůvodnění rozhodnutí.

Závěrem je nutno konstatovat, že uvedené výhody je možno považovat za výhody posuzovaného spojení podniků s tím, že jsou deklarovány v naprosto obecné rovině bez bližší konkretizace. Nejedná se o takové výhody, které by ani s přihlédnutím k návrhu závazků přijatých účastníkem řízení na ochranu hospodářské soutěže pro případ, že by Úřad předmětné spojení povolil mohly převýšit újmu, která spojením podniků může na hospodářské soutěži, a to též s přihlédnutím k zájmům konečných spotřebitelů vzniknout. Charakter uvedených výhod není nikterak výjimečným a dle názoru Úřadu se nejedná o takové výhody, které by mohly převýšit možné negativní dopady spojení KMV, Poděbradka a HK. Důvody, o které Úřad kromě již shora uvedených opírá toto své tvrzení, jsou blíže uvedeny v dalších částech rozhodnutí.

Posouzení dopadů spojení

Jedním z podstatných atributů celkového posouzení spojení podniků je v obecné rovině posouzení takové, které na základě dostupných informací může objektivně zhodnotit budoucí vývoj na relevantním trhu po povolení spojení podniků. Není tomu jinak ani ve věci posuzovaného spojení podniků.

Ve správním řízení byly vymezeny po stránce věcné relevantní trhy takto:

 1. balené přírodní vody minerální a stolní

 2. balené ochucené vody minerální a stolní

Pokud se týká postavení účastníka řízení na obou vymezených relevantních trzích, není situace týkající se velikosti tržního podílu obdobná. Zásadní negativní dopady na hospodářskou soutěž na trhu se projevují na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních, kde by účastník řízení zaujímal po spojení také vyšší podíl, a to tržní podíl okolo … .. Vzhledem k situaci na tomto trhu, a to zejména výrazně nižším podílům ostatních konkurentů, je třeba konstatovat že spojení podniků by v tomto případě přineslo výrazně negativní dopad na soutěž a do budoucna též mohlo mít zásadní dopad i pro konečného spotřebitele. Nelze v této souvislosti hodnotit pouze nárůst tržního podílu, ale přihlédnout zejména k nízkým podílům ostatních konkurentů. Tržní podíl spojujících subjektů by po spojení tedy činil …. a součet podílů jeho nejbližších konkurentů by byl ……. (General Bottlers s.r.o. …. a VESETA spol. s r.o. …., přičemž podíly ostatních soutěžitelů jsou zanedbatelné). V důsledku spojení tedy dochází k posílení dominantního postavení. Obdobným způsobem postupuje i Komise ES, která hodnotila podíl 35 % - 45 % fúzujících subjektů vůči 15 - 25 % podílu ostatních subjektů jako indicii pro posílení dominantního postavení (Mitshubishi/UCAR ze dne 4.1.1991, tak jak bylo již v odůvodnění rozhodnutí uvedeno).

 • Významným faktorem, který může ovlivnit budoucí tržní strukturu na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních je stávající míra využití výrobních kapacit. ……………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dne 9.8.2001 se Úřad obrátil na Český inspektorát lázní a zřídel se žádostí o poskytnutí informací o celkové vydatnosti, povolené hodnoty a skutečné hodnoty čerpání za zdrojů minerálních vod v případě společnosti Karlovarské minerální vody a.s., Hanácká kyselka s.r.o. a Poděbradka spol. s r.o., které mají na základě vydané licence Ministerstva zdravotnictví ČR povoleny ze zdrojů těžit. Údaje byly vyžádány za každý rok a každou z uvedených společností. Žádost byla zdůvodněna tím, že v současné době Úřad posuzuje ve správním řízení návrh na povolení spojení podniků výrobců minerálních vod. V této souvislosti Úřad analyzuje všechny možné dopady z koncentrace na trhu minerálních vod, zejména ve vztahu ke konečnému spotřebiteli. Vzhledem k tomu, že celková vydatnost stávajících zdrojů minerálních vod vlastněných společnostmi, které o spojení usilují, může podstatně ovlivnit výslednou tržní sílu nově vznikajícího subjektu, je důležité mít představu o vydatnosti zdrojů těchto společností. Úřad rovněž požadoval i údaj o vydatnosti zdroje nějakého menšího výrobce minerálních vod pro případné relativní porovnání (str.390 spisu).

Z odpovědi Ministerstva zdravotnictví, podepsané ředitelem Českého inspektorátu lázní a zřídel (str.458 spisu - obchodní tajemství) vyplývá, že jestliže společnosti KMV + HK + P mají dohromady povolené množství […] l / min ze zdrojů minerálních vod, vyrobily v roce 2000 množství […], ………………………. ……………………………. ………………………. V této souvislosti je třeba konstatovat, že kapacita minerálních zdrojů jednoho z konkurentů KMV + HK + P je až ………... než kapacita KMV + HK + P a je úplně jedno, jestli je zdroj malého soutěžitele využíván na 100% či nikoliv (str. 458 spisu - obchodní tajemství).

Pokud soutěžitel po spojení s ………. kapacitou zdrojů minerálních vod, …….. ………………………………, se bude řídit podnikatelskou strategií, jejíž základ je ve zprávě profesora Rizza, …………………………………………………. ………………………………………………….. (str. 95 spisu), protože takové spojení by bylo "jedinou cestou pro české výrobce k získání dostatečně silné pozice na dnešním a zejména na budoucím evropském trhu" (str. 93 spisu). Je třeba rovněž připomenout, že všechny společnosti, jež jsou předmětem spojení (KMV+HK+P) vč. HBSW (Dobrá voda) budou vlastněni holandskou skupinou RONALDSAY, což znamená, že bude těžko odlišit multinacionálního nebo zahraničního dodavatele od českého výrobce.

Výše popsaná situace je reálná. Za předpokladu, že ostatní konkurenti spojeného podniku KMV + HK + P na relevantním trhu balených přírodních vod minerálních a stolních, kromě společnosti [General Bottlers] (str. 297 spisu - obchodní tajemství), ……………… podíl, mají podíly v rozmezí ….….., realizace …..….. navýšení míry využití výrobních kapacit spojeného podniku KMV + HK + P může vést k odchodu řady soutěžitelů z trhu. Důvod je ten, že pouze nejsilnější subjekt se stane partnerem obchodních řetězců, protože bude schopen poskytnout potřebné vstupné, zápisné, bonusy, regálné, promoční akce apod., které obchodní řetězce požadují. V podstatě se projeví zpětně důsledky koncentračního trendu v maloobchodě, kde větší obchodní seskupení svou vysokou kupní silou přivodí postupně odchod menších a středních výrobců, kteří nebudou mít prostředky na inovace svých výrobků a uchování si konkurenceschopnosti, a tím povedou ke vzniku oligopolních struktur na straně nabídky.

Mají-li pak platit zkušenosti z jiných zemí, vysoká koncentrace několika subjektů na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních se stávají barierou pro vstup nových soutěžitelů. Tato bariera společně s dalšími možnými barierami jako např. skutečnost, že se těžko proniká na zahraniční trh z důvodu preference národních vžitých značek (brand loyality), která je významným faktorem na straně poptávky. Je možno poukázat na odst. 34 rozhodnutí Nestle / Perrier, ve kterém jeden z distributorů balených přírodních vod minerálních a stolních uvádí, že spotřebitelé, kteří se přeorientovali na nové dovážené značky se stejně po krátkém čase vracejí k osvědčeným národním značkám.

Vysoký tržní podíl je rovněž velkou barierou pro vstup na trh. V rozhodnutí Nestle / Perrier z roku 1992 je uvedeno, že 3 společnosti, které využívaly téměř maximálně své minerální zdroje a měly cca 82 % na trhu, byly barierou pro vstup nových soutěžitelů. Podle společnosti Perrier bylo za 5 let 15 pokusů o vstup na trh, z nichž pouze 4 byly úspěšné, a to se jednalo o společnosti, patřící do jedné ze tří velkých společností.

 • Sdružení více značek (zpráva profesora Rizza str. 145 spisu) zejména jedná-li se o značky, které svou spontánní znalostí vedou u konečného spotřebitele (značky KMV, Hanácké kyselky a Poděbradky), může vést k významnému posílení portfoliové síly spojeného soutěžitele, v jehož důsledku budou společnosti KMV, HK a Poděbradka schopny mnohem snadněji přizpůsobovat svou obchodní strategii při zvyšování poptávky kterékoliv značky.

 • Základní představa o portfoliové síle je založena na myšlence, že tržní síla odvozená z portfolia všech značek výrobků nově vznikající společnosti po fúzi převyšuje sílu společnosti získanou prostým součtem tržních sil jednotlivých značek.

 • Úřad má za to, že zvažovaným spojením KMV+P+HK vznikne subjekt s portfoliovou silou, který získává některé výhody, jako např.:

 • Celkově posiluje svou pozici vůči zákazníkům, jelikož může poskytnout širokou paletu výrobkových značek.

 • Má mnohem vyšší flexibilitu při tvorbě struktury cen jednotlivých výrobků a při stanovení výše poskytovaných slev. Dále má větší možnosti při poskytování promočních akcí pro své méně známé značky výrobků.

 • Bude mít mnohem větší potenciální možnosti pro realizaci vázaného prodeje, kdy vedle hledaného výrobku nový subjekt prodá i jiný, vlastní nekonkurenční výrobek na trhu. Ve svém důsledku by to znamenalo, že ekonomická síla nového subjektu po spojení bude rozšířena i na další výrobkové značky.

 • Bude schopen realizovat úspory z rozsahu při prodeji a marketingu svých výrobků. Distribuce a marketing budou pro nové potenciální soutěžitele významnou bariérou pro vstup na trh. Nově vznikající subjekt po spojení použije distribuční systémy obou fúzujících společností, které byly budovány pro značkové výrobky desítky let, i pro prodej ostatních nekonkurenčních značek, což ve svém důsledku povede ke zvýšení nákladů potenciálních soutěžitelů, kteří chtějí proniknout do distribučního kanálu.

 • Zároveň vzniká mnohem větší hrozba pro odběratele - zejména distributorů v maloobchodu související s odmítnutím dodávek jako celek.

 • Míra uvedených výhod a jejich potenciálního dopadu na budoucí strukturu trhu závisí na řadě faktorů, jako např. na tom, zda se v portfoliu vyskytuje výrobkové značka nebo značky, které jsou lídry na trhu, nebo jaké jsou tržní podíly vlastněných značek výrobků, a to ve vztahu k podílům ostatních soutěžitelů na trhu, dále na počtu trhů, na kterých má vlastník portfolia výrobkové lídry. V tomto případě by se jednalo o dva trhy - trh balených přírodních vod minerálních a stolních a trh ochucených minerálních a stolních vod. V této souvislosti je třeba konstatovat, že je velmi snadné posílit výrobu ochucených minerálních a stolních vod z technologického hlediska (Nestle-Perrier písm.C, bod 19)

 • Vývoj směru nápojů s přírodními přísadami a jejich prospěšnost pro lidský organismus je zřejmá. Je otázkou, zda nápoje s přísadami s konstantním složením jsou ekvivalentní náhradou 12 uznávaných minerálních vod v ČR a jejich nutričních významů pro lidská organismus. Odchody některých menších výrobců minerálních vod, jejichž tržní podíly se pohybovaly od 1 - 6 % ve srovnání s tržním podílem soutěžitele po spojení ……… z trhu, což nelze po změně soutěžních podmínek vyloučit, můžou mít vliv na uživatele minerálních vod, kteří jsou geneticky zvyklí na určité prameny, které jsou užívány desítky let.

V materiálu "Doplnění výhod navrhovaného spojení a návrhu závazků" (str. 138-140) účastník řízení uvádí: "Dostatek volných finančních prostředků vlastníka spojených podniků umožní zajistit zdroje pro investice do rekonstrukce a modernizace výroby, což s sebou přinese nejen zlepšení ekonomické situace podniků, zachování zaměstnanosti a fiskální efekty pro stát, ale i ……………………., což ocení konečný spotřebitel. Tyto prostředky a know-how spojovaných podniků přispějí …………………………., k čemuž bude využito i propojených výzkumných a laboratorních kapacit, přičemž ………………… ……………………………………………………………………………………………….. Tím dojde nejen k ………………, ale i ……………………………………, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... přinese nejen efekt pro zákazníky v podobě ………………………, ale bude mít sekundární vliv ……………………. což je v celospolečenském zájmu."

Jeden z konkurentů účastníka řízení (str. 201-202 spisu) upozorňuje na tyto skutečnosti:

"Přitom výroba minerálních vod je důležitá nejen z hlediska tvorby maximálního zisku, k čemuž spěje připravovaná dohoda, ale je třeba mít na zřeteli zdravotní hledisko jejich užívání lidmi, jejich nutriční význam. Minerální vody a jejich chemické složení, 12 základních typů, které jsou uznány jako léčebné prameny, je nutné v pitném režimu střídat. I v samotných Karlových Varech při léčebných kůrách je jejich střídání doporučováno. Chemické složení minerálních vod závisí na okolním prostředí resp. rozpustnosti látek, se kterými se voda dostává do styku. Vratislavská kyselka, která patří do 12 uznaných minerálních vod jako čirá, bezbarvá, prostá jakýchkoliv pachů je klasifikována jako slabě mineralizovaná kyselka hydrogen-uhličitanového typu se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny křemičité. Závěrem uvádím, že zamýšleným spojením distributorů 3 druhů minerálních vod v jeden subjekt bude ostatním devíti minerálním vodám znemožněno udržet se na trhu a spotřebitel přijde o možnost konzumace léčivých nebo zdravotně prospěšných vod."

Úřad není kompetentní, aby posuzoval, zda nápoje s přísadami mohou nahradit 12 uznávaných typů minerálních vod dle chemického sležení. Do kompetence Úřadu však patří ochrana hospodářské soutěže, která se může projevit i zajištěním plurality subjektů soutěžících na trhu. Ve svém důsledku to znamená, že při svých rozhodováních o povolení spojení musí brát zřetel na tržní podíl lídra na příslušném relevantním trhu a přihlížet k tržním podílům ostatních soutěžitelů. Významný rozdíl v tržních podílech mezi soutěžitelem s nejvyšším tržním podílem a dalšími konkurenty je skutečnost, ke které je nutno přihlížet. Např. Soudní dvůr v případě Hoffmann-La Roche akceptoval stanovení dominance Evropskou Komisí ve vztahu ke společnosti působící na trhu vitamínu A (kde její tržní podíl byl 47 %), protože tržní podíly nejbližších konkurentů byly menší (27 %, 18 %, 7 % a 1 %). Otázka prokázání dominance dle tržního podílu je pak klíčovou, protože takovéto postavení s dalšími faktory může vážně ohrozit hospodářskou soutěž.

 • Zpráva prof. Rizza je kvalifikovaným materiálem odborníka, jehož názory mají napomoci rozvoji výrobců minerálních vod, ale nezohledňuje možné negativní dopady na stávající trh balených přírodních vod minerálních a stolních v ČR.

V části 2.1.5 materiálů "Vyjádření k námitkám Karlovarské korunní kyselky", který byl zpracován na objednávku účastníka řízení, se uvádí: " Zde je třeba uvést, že cílem spojení v žádném případě není vytlačení menších výrobců z trhu, ale pouze posílení výrobních a finančních pozic skupiny před vstupem České republiky do Evropské Unie. KMV již předložila Úřadu odborný posudek uznávaného evropského znalce v oboru minerálních vod prof. Ing. Roberta Rizza, ve kterém jsou velmi podrobně popsány klady a zápory podobných spojení. Pouze tato strategie koncentrace je prokazatelně schopna zajistit stabilní postavení soutěžitelů na celoevropském trhu, který je ovládán obrovskými nadnárodními potravinářskými společnostmi jako jsou např. DANONE či NESTLÉ."

Samozřejmě, že tvrzení ve větě uprostřed uvedeného odstavce "jsou (pozn. v odborném posudku) velmi podrobně popsány všechny klady a zápory podobných spojení" vyvolává otázku "Pro koho jsou určeny tyto klady a zápory?"

V materiálu se skutečně mluví o mnoha věcech od roční produktivity pracovníka v mil. lahví za rok přes nutnost dosažení koncentrace v odvětví jako v Itálii, až po anticipování stavu po otevření trhu zemím EU a vstupu velkých světových značek, zvyšování cen obalových materiálů a koncentrace velké distribuce. Nehovoří se však o tom, jak bude vypadat český trh balených přírodních vod minerálních a stolních, jestliže pouze nový silný subjekt vzniklý na základě doporučení prof. Rizza bude schopen být partnerem pro obchodní řetězce, protože bude mít potřebné finanční zdroje mateřské společnosti k čelení kupní síle obchodních řetězců. To je však soutěžní problém, o kterém bude projednáno zvlášť v tomto rozhodnutí.

 • Struktura nabídky na relevantním trhu balených přírodních vod minerálních a stolních je determinována zejména distribučním systémem tzv. moderní distribuce (hypermarkety, velké supermarkety, diskontní prodejní a maloobchodní řetězce). Spojením společnosti KMV + HK + P by vznikl subjekt, který bude mít výhodu pro sjednávání obchodních podmínek se subjekty, patřící do distribučního systému tzv. moderní distribuce.

Na rozdíl od trhu piva, kde se cca polovina výroby prodává v provozovnách pro prodej a komzumaci piva (restaurace, hospody, bary, bufety, jídelny, vinárny, kavárny a rychlá občerstvení), prodej minerálních a stolních vod se realizuje přes supermarkety (EURO 28. září, str. 29).

Všichni tři účastnící navrhovaného spojení shodně rozlišují v zásadě tři skupiny zákazníků, kteří se liší svou podstatou:

 1. moderní distribuce - zahrnuje hypermarkety, malé a velké supermarkety a diskontní prodejny

 2. tradiční distribuce - velkoobchody

 3. HOREKA - hotely, restaurace, kavárny

(část 8, 8.6 d, informace o oznamujících stranách, str. 13 spisu).

Konstatují však, že velký význam na distribuci výrobků skupiny KMV + HK + P mají ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V roce 1999 provedl Úřad plošné šetření u řady dodavatelů, obchodujících prostřednictvím tzv. moderní distribuce. Bylo zjištěno, že mnoho dodavatelů je vystaveno velkému tlaku ze strany některých obchodních řetězců, spočívajícího v požadování velmi vysoké částky na zalistování. Úřad obdržel stížnost na společnost, požadující jako vstupní poplatek 10 % z celkového obratu dodavatele za rok 1999.

 • Jiné obchodní řetězce požadovaly aktivační poplatek při otevření obchodního domu ve výši 250 - 300 tis. Kč.

 • Bylo dokladováno, že některé obchodní řetězce vyžadovaly za účast na promočních akcích částky ve výši od 10 tis. Kč do 60 tis. Kč.

 • Vyžadované slevy z faktur ze strany některých obchodních řetězců se pohybovaly od 5 do 21 %.

 • Marketingová podpora při zavádění nového výrobku byla požadována od 10 tis. Kč do 50 tis. Kč, Úřadu je však znám obchodní řetězec, který požadoval od dodavatele za jeden výrobek až 520 tis. Kč, což je 5 % z obratu tohoto dodavatele.

 • Jeden stěžovatel poskytnul Úřadu informace, že když propočítával požadavky některých řetězců, měl by vlastně platit za jeden kilogram dodávaného výrobku cca 4 Kč, přitom výrobek se prodává za cca 17 Kč.

Lze konstatovat, že vývoj maloobchodního trhu je charakterizován obecným trendem koncentrace a významným nárůstem zavádění vlastních obchodních značek ze strany maloobchodníků. Důvody, které vedou ke koncentraci, jsou pak spatřovány ve:

 • Změnách zvyklostí konečného spotřebitele, který značně preferuje nákup pod jednou střechou způsobem "one - stop shopping". To ovšem nemusí znamenat, že zákazníci navštěvují pouze jeden supermarket. Průzkumy ukazují, že 73 % zákazníků navštěvuje týdně dva i více supermarkety a 27 % navštěvuje pouze jeden supermarket týdně.

 • Změnách způsobených zavedením komputarizace maloobchodního prodeje umožňující přímé jednání s dodavateli a okamžité reagování na poptávku konečného spotřebitele. Zavedení věrnostních karet poskytuje unikátní vstup do výrobkových preferencí jednotlivých spotřebitelů a možnost přesného marketingu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro spojeného soutěžitele KMV + HK + P s tržním podílem …….. na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních bude mnohem příznivější situace při vyjednávání obchodních podmínek se supermarkety, hypermarkety, diskontními prodejnami apod. (dále jen obchodní řetězce). Ve svém důsledku to však bude znamenat, že velkoobchody dodávající obchodním řetězcům, nebo kapacity obchodních skladů vlastních řetězců budou na základě lepších obchodních podmínek nabízených spojeným podnikem KMV + HK + P tím, že se bude jednat o prodej velkých objemů, preferovat obchodní značky uvedených výrobců balených přírodních vod minerálních a stolních.

Jak je patrno z uvedených údajů získaných při plošném šetření ve vztahu mezi dodavateli a obchodními řetězci, jsou ze strany obchodních řetězců vyžadovány slevy od 5 % do 21 %, nebo vstupní poplatek 10 % z celkového obratu dodavatele, které malí výrobci balených přírodních minerálních a stolních vod obtížně obstarávají.

Ve svém důsledku tato situace, při které silný subjekt - dodavatel přírodních vod minerálních a stolních, bude moci nabízet stále lepší obchodní podmínky, šance aby výrobky malých dodavatelů se mohly dostat do skladových prostor obchodních řetězců, se zmenšují. V konečném důsledku by tato situace mohla vést k zániku jeho obchodní značky na úkor konečného spotřebitele.

Dopad z posuzovaného povolení fúze a vzniku subjektu s …. tržním podílem na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních se pak projeví ve čtyřech rovinách:

 • zmizením některých obchodních značek a tím i snížení možnosti výběru konečného spotřebitele včetně omezení střídání základních typů minerálních vod, resp. možnosti získání široké palety minerálních látek pro lidský organismus,

 • postupnou další koncentrací na straně nabídky balených přírodních vod minerálních a stolních, která v krajním případě může vést ke vzniku oligopolistické struktury,

 • umožněním aplikace výhod z portfoliového efektu všech značek výrobků KMV + HK + P, který umožní vyšší flexibilitu při tvorbě struktury cen jednotlivých výrobků,

 • portfoliový efekt rovněž poskytne spojenému subjektu KMV + HK + P větší potencionální možnost pro realizaci vázaného prodeje, kdy vedle hledaného výrobku nový subjekt prodá i jiný, vlastní nekonkurenční výrobek na trhu.

Obdobný dopad z koncentrace a vzniku subjektu s …… tržním podílem lze očekávat i u prodejců menších maloobchodních prodejen. Tito prodejci, opět na základě nabízených výhodných obchodních podmínek a vzhledem ke kapacitním podmínkám prodejen začnou upřednostňovat pouze obchodní značky KMV + HK + P.

Postavení skupiny Ronaldsay na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních však významně ovlivní i dynamiku rozvoje na trhu balených ochucených vod minerálních a stolních. Je to vlastně i cílem účastníka řízení, deklarovaném již 19. března 2001 v oznámení o získání kontroly KMV v HK a P, citace: "Naším cílem je vytvořit na tomto rozsáhlém trhu s objemem okolo 1,5 miliardy litrů ročně efektivní konkurenci proti výše uvedeným multifunkčním společnostem, a také proti rozšiřujícím se dovozům od dalších velkých producentů, kteří si na českém trhu připravují půdu pro rozvoj svých prodejů po vstupu ČR do EU".

Úřad vždy deklaroval, že se velkým výrobcům nemá bránit stát se ještě většími. Nesmí se to však stát za podmínek, že koncentrace naruší hospodářskou soutěž na trhu. Jestliže společnosti KMV, HK a P budou mít po spojení …. tržní podíl na trhu balených ochucených vod minerálních a stolních, za využití tržní síly vyplývající z vysokého tržního podílu …… na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních s přihlédnutím k snadnému switchingu technologických linek na výrobu balených ochucených vod minerálních a stolních, stanou se po spojení subjektem, který bude vážnou bariérou pro rozvoj ostatních konkurentů na obou trzích, včetně potencionálních zahraničních dovozců. Z uvedeného důvodu takové spojení může mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na trhu, což je újma, kterou nemohou převážit výhody, uvedené účastníkem řízení.

 • Snížení dostupnosti obchodních značek konkurenčních soutěžitelů a nebezpečí zvyšování cen výrobků KMV + HK + P pro konečného spotřebitele v důsledku povolení spojení je opodstatněná.

Vznik subjektu s ….. tržním podílem na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních za podmínek, kdy využívá povolenou výrobní kapacitu minerálních zdrojů na ……. % a realizuje prodeje svých výrobků …………………… ……………………… ……… …………………………………….……, umožní vznik tržní síly dovolující poskytnutí mnohem lepších obchodních podmínek pro odběratele, což může vést k potlačení dostupnosti jiných obchodních značek menších výrobců na úkor konečného spotřebitele. Vznik subjektu se silnou tržní silou danou vysokým tržním podílem a dostatkem volných finančních prostředků vlastníka spojených podniků (str. 138 spisu), ve spojení se vznikem významné portfoliové síly z většího počtu spontánně známých obchodních značek na obou trzích, vyvolává z pohledu ochrany hospodářské soutěže opodstatněné obavy o možnosti využití postavení spojeného podniku ke zvyšování cen jeho výrobků pro konečného spotřebitele. Z tohoto hlediska újma vznikající ve vztahu ke snížení dostupnosti konkurenčních značek a zvýšení cen pro konečného spotřebitele bude značná a bude převažovat nad výhodami ze spojení uvedenými účastníkem řízení (investice do modernizace, která přinese zlepšení ekonomické situace podniku, zachování zaměstnanosti, ……….. ……………………………………………………………… ………………………… …………….., růst exportu, rozvoj propagační a marketingové činnosti, propagační kampaň, podpora kultury a sporu, školení zaměstnanců, snížení administrativy, výhodnější podmínky pro dodavatele, snížení celkových výrobních nákladů, čelení vstupu zahraničních společností na trh).

Jak patrno z uvedených výhod, až na několik málo výjimek, jde o výhody pro nově vznikající subjekt, které budou přispívat k dalšímu posílení jeho postavení a tím i ke vzniku ještě většího nebezpečí omezení dostupnosti obchodních značek konkurenčních výrobků, zvyšování cen pro konečného spotřebitele a bránění vstupu dalších soutěžitelů na trh, kteří by mohly generovat hospodářskou soutěž. V této souvislosti je třeba uvést zkušenosti z jiných zemí, které ukazují, že doprava balených přírodních vod nad 300 km zvyšuje cenu výrobku o 10 % (odhad společnosti Nestlé, rozhodnutí Nestlé/Perrier, odst. 25). Rovněž importy balených přírodních vod minerálních a stolních např. z Francie do sousedního Německa nepřevyšovaly (v době vydání rozhodnutí Nestlé/Perrier, odst. 24) 5 %, do Itálie to bylo méně než 1 %. Proto nepřekvapuje, že procentuální vyjádření dovozu balených přírodních vod minerálních a stolních do ČR v roce 2000 je asi 0,1 % (str. 299 spisu). Z tohoto důvodu představy o velkém masivním dovozu v blízkých několika letech nejsou plně podložené.

 • Trh balených přírodních vod minerálních a stolních je silně marketingově orientovaný. Dostatek volných finančních prostředků vlastníka spojených podniků rovněž přinese rozvoj propagační a marketingové činnosti. Tato skutečnost ve spojení s vysokým tržním podílem nového subjektu při …….. využití povolené kapacity minerálních zdrojů a vlastnění většího počtu spontánních značek bude ještě více prohlubovat stávající nerovné postavení ostatních výrobců balených přírodních vod minerálních a stolních ve vztahu ke vznikajícímu spojenému subjektu.

Za předpokladu, že neexistují žádné celní bariéry pro dovozy balených přírodních minerálních vod z řady evropských zemí a dovozní clo pro přírodní minerální vody ze zemí EU bylo zrušeno (vyjádření k námitkám Karlovarské korunní kyselky, str. 471 spisu) a přitom i tak byl dovoz v roce 2000 v procentuálním vyjádření cca 0,1 %, nelze očekávat v blízkém časovém horizontu vstup takového subjektu, který i přesto, že bude disponovat dostatkem volných prostředků a povede masivní propagační činnost, bude schopen docílit účinnou protiváhu spojenému podniku Karlovarské minerální vody, Hanácká kyselka a Poděbradka v propagaci výrobků. (V této souvislosti je možno poznamenat, že účastník řízení se opakovaně domáhal, aby Úřad v rámci správního řízení prošetřil cit.: "okolnosti vstupu na trh ČR u firmy Danone z důvodu posouzení možných bariér vstupu a okolnosti tohoto vstupu", konec citace, str. 411 spisu. K tomuto Úřad konstatuje, že prošetřování okolností vstupu na trh u firmy Danone není předmětem tohoto správního řízení, dále že bariéry pro vstup na trh nejsou: došlo ke zrušení dovozního cla, jak je uvedeno ve vyjádření k námitkám Karlovarské korunní kyselky a rovněž ze skutečnosti, že na základě ministerstvem vydaného osvědčení o zdroji přírodní minerální vody dle § 5 a nebo certifikace dle § 36 může kterýkoliv výrobce nebo dovozce označit svůj výrobek jako balenou přírodní minerální vodu - znalecký posudek ing. L. Hopianové, str. 436 spisu. Navíc vstup každého nového subjektu na trh ČR z hlediska ochrany hospodářské soutěže přispívá k posílení konkurenčního prostředí ve prospěch konečného spotřebitele.)

Účastník řízení v části 8.9. (a,b) Informace oznamujících stran, str. 135 spisu uvádí: cit.: "Vstup na ovlivněný trh není z hlediska jednotlivých faktorů příliš komplikovaný. Relativně jednoduchá technologie a know-how nepředstavují významnou vstupní bariéru. Klíčovou podmínkou pro životaschopného konkurenta je možnost kontroly většího objemu zdrojů a silná marketingová podpora svých výrobků vzhledem k tomu, že ovlivněné trhy jsou silně marketingově orientovány. Konkurent se může stát životaschopným, pokud bude prodávat své výrobky u minimálně poloviny zákazníků v kategorii moderní distribuce a investuje do propagace svých výrobků."

S tvrzením, že podmínkou pro životaschopného konkurenta je možnost kontroly objemu zdrojů a silná marketingová podpora lze plně souhlasit. Současně je třeba konstatovat, že na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních není konkurent, který by disponoval se srovnatelnými objemy zdrojů, jako spojení subjektu Karlovarské minerální vody, Hanácká kyselka a Poděbradka. Dále, jak je výše uvedeno, konkurent se může stát životaschopným, pokud bude prodávat své výrobky u minimálně poloviny zákazníků v kategorii moderní distribuce a investuje do propagace svých výrobků.

Jak již bylo konstatováno, …… význam na distribuci výrobků skupiny Karlovarské minerální vody, Hanácká kyselka a Poděbradka mají distribuční systémy ……………………… (str.11-12 spisu). Spojením společnosti Karlovarské minerální vody, Hanácká kyselka a Poděbradka by vznikl subjekt, který bude mít výhodu pro sjednávání obchodních podmínek se subjekty, ……………………………………………………………... Rovněž dostatek volných finančních zdrojů vlastníka spojených podniků umožní značné investice do propagace skupiny Ronaldsay. Tím však bude docházet k dalšímu posilování tržní síly spojeného subjektu, která mu umožní i změny cen výrobku v neprospěch konečného spotřebitele. Z tohoto hledika újma, která může být způsobena na hospodářské soutěži a ve svém důsledku by se promítá i u konečného spotřebitele, může být značná.

Námitky vznesené proti povolení spojení

Jak již bylo konstatováno v úvodu odůvodnění tohoto rozhodnutí obdržel Úřad k oznámení navrhovaného spojení v Obchodním věstníku dvě nesouhlasné reakce. Jednou z těchto reakcí byly připomínky společnosti Kyselka PRAGA, a.s., která je konkurentem spojujících se podniků. Ve svém vyjádření zejména tato společnost uvedla :

 • společnost vzniklá spojením by ovládla významnou část trhu ….. a v důsledku této skutečnosti by mohlo docházet k omezování volného trhu a poškozování ostatních soutěžitelů

 • v důsledku spojení by mohlo dojít k omezení nabídky pro spotřebitele, různorodost nabídky je jedním z předpokladů pozitivního působení na zdraví konkurentů

 • povolení by mohlo mít vliv na zaměstnanost, neboť ukončení činnosti malých soutěžitelů je touto skutečností provázeno, povolení by bylo v rozporu se zájmy Evropské Unie na podpoře malého a středního podnikání

 • existuje určité omezené množství zdrojů přírodních minerálních vod, zánikem malých soutěžitelů by došlo k jejich nevyužívání a tím k jejich znehodnocení

Vyjádření Úřadu: Úřad má obdobně jako uvedený soutěžitel za to, že povolení navrhovaného spojení podniků by vedlo k negativním dopadům na trh ČR a z toho důvodu také spojení podniků nepovolil. Z toho důvodu je také nutno z úrovně úřadu přisvědčit, vyjma uvedeného podílu na trhu po spojení podniků ……………………. Tento rozdíl vyplývá zřejmě z rozdílného vymezení relevantního trhu Úřadem a soutěžitelem. Podle názoru Úřadu však není dána přímá vazba mezi uvedeným zájmem Evropské unie na podpoře malého a středního podnikání a případným nepovolením spojení ze strany Úřadu. Úřad tedy, jak již bylo řečeno připomínky soutěžitele v podstatě akceptoval.

Další námitky vznesla společnost Karlovarská korunní kyselka, spol. s r.o. (konkurent KMV,HK a Poděbradky) prostřednictvím advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Vališ, Vych a partneři, se sídlem Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 8. V námitkách bylo zejména uvedeno:

 • horizontální spojením hlavních soutěžitelů v rámci jednoho relevantního trhu by došlo k vyloučení volné soutěže, není volná přístupnost ke zdrojům přírodní minerální vody, jednotlivé druhy minerálních vod mají různé složení, je tedy zájem na udržení se na trhu i pro malé výrobce - povolením spojení by byla jejich existence ohrožena, na trhu přírodní minerální vody by byl spojujícími se podniky dosažen podíl ……. a na trhu ochucených minerálních vod ……….,

 • vzhledem ke skutečnosti, že spojující se podniky zaujímají na trhu první tři místa, došlo by spojením podniků k ekonomické likvidaci malých soutěžitelů, dalšímu omezení soutěže a snížení výběru zboží pro spotřebitele, spojení se může negativně projevit i na trhu stolních vod, který je možno z hlediska spotřebitele hodnotit jako trh zaměnitelný, spojení soutěžitelé by měli mnohem výhodnější pozici při jednání s řetězci, drobní výrobci by nemohli takovému spojenému subjektu konkurovat

 • změny podmínek na trhu po povolení spojení by mohlo vést k vytlačení ostatních soutěžitelů z trhu, a tím k poškození spotřebitele ( ostatní soutěžitelé by nebyli schopni reagovat na společné projevy spojených podniků - zdražení, změna platebních podmínek pro odběratele apod.)

 • pro povolení spojení nelze uvést takové hospodářské výhody, které převáží vzniklou újmu, která by spojením na soutěži vznikla

 • nelze dosáhnout podstatného zvýšení kvality výrobků v důsledku spojení, všichni soutěžitelé splňují požadavky stanovené právními předpisy na kvalitu minerálních vod, nelze dosáhnout zásadního zkvalitnění pro spotřebitele

 • jednotlivé výrobky nejsou na trhu zcela volně zaměnitelné vzhledem k rozdílným účinkům na lidský organizmus, nelze je při jejich nedostatku na trhu libovolně zaměňovat

 • závěrem se navrhuje předložené spojení podniků z výše uvedených příčin zamítnout

Ke vzneseným námitkám společnosti Karlovarská korunní kyselka, spol. s r.o. se vyjádřila společnost KMV prostřednictvím právní kanceláře Kocián,Šolc,Balaštík, se sídlem Jindřišská 34, Praha 1. Ve svých námitkách zejména uvádí :

 • vymezení relevantního trhu po stránce věcné, geografické a časové s tím, že po stránce věcné vymezila relevantní trh jiným způsobem než Karlovarská korunní kyselka spol. s r.o. (dále jen "KKS"), domnívá se, že v daném případě je relevantním trhem trh balených přírodních minerálních vod, zahrnující v sobě jakoukoliv podzemní vodu, odkazuje na uskutečněný průzkum veřejného mínění o zaměnitelnosti stolní a minerální vody a naopak, na základě výsledků průzkumu dokazuje zaměnitelnost obou druhů vod a současně se odvolává na tvrzení KKS v námitkách v tom smyslu, že z hlediska spotřebitele je stolní a minerální voda zaměnitelná, poukazuje dále na legislativní úpravu dané oblasti (definice § 2 odst.2 zákona č.164/2001 Sb.lázeňský zákon, zahrnuje veškeré vody pocházející z podzemních zdrojů), v této souvislosti poukazuje na znalecký posudek č.j. 46/04/01Br. Soudního znalce ing. Antonína Brabce, který si Úřad vyžádal a na znalecký posudek č. 100/2001 zpracovaný ing. Ludmilou Hopianovou, který byl zpracován na žádost KMV. Oba posudky potvrzují názor na vzájemnou změnitelnost stolní a minerální vody., ve svém názoru dále odkazuje na posouzení Evropské komise v rámci spojení Nestlé/Perrier (případ č. IV/M 190 - Nestlé/Perrier).

 • Po stránce geografického vymezení trhu je ve vyjádření k námitkám KKS uváděno, že při dovozu balených přírodních minerálních vod do ČR z řady evropských zemí neexistují žádné celní bariery, dovozní clo bylo zrušeno, zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon otevírá vstup na trh s balenými přírodními vodami v ČR., geografický relevantní trh je v podstatě větší než trh shodující se s územím ČR z důvodu předpokládaného vstupu ČR do Evropské unie, což by měl vzít Úřad v úvahu při svém rozhodování

 • pokud KKS dochází k závěru, že spojením KMV, Poděbradky a HK by došlo k faktickému vyloučení volné soutěže, jedná se o tvrzení neprokázané a nepotvrzené s tím, že vychází z odlišného vymezení relevantního trhu po stránce věcné než KMV, současně jsou pro výpočet podílu na jednotlivých KKS vymezených relevantních trzích používány určité číselné údaje a neuvádí se jejich zdroj, což vzbuzuje pochybnosti o správnosti údajů poskytnutých KKS, umístění spojujících se soutěžitelů na prvních třech místech podle podílu na relevantním trhu není negativním zjištěním, ale zjištěním svědčícím o oblíbenosti jejich nápojů, nebude to znamenat nebezpečí pro malé výrobce, ale KMV se bude snažit, aby tito měli dostatek příležitosti uspět na trhu.

 • spojení nebude mít za následek znemožnění vstupu na trh dalším, novým soutěžitelů, což umožňuje nová legislativa (zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon), prostřednictvím certifikace pro minerální vody se otvírá cesta značným dovozům ze zahraničí

 • nadnárodní potravinářské společnosti DANONE,NESTLE mají úmysl proniknout na český trh se zcela novými značkami, což jim umožňuje změněná legislativa, jednou z klíčových podmínek razantnějšího vstupu na trh je dostatek finančních prostředků a marketingová podpora.

 • cílem KMV není zlikvidovat menší soutěžitele, o tom svědčí deklarované výhody spojení a návrh závazků tak, jak již byly Úřadu. předány

 • cílem spojení je pouze posílení výrobních a finančních pozic skupiny před vstupem do Evropské unie

 • tvrzení KKS, že navrhované horizontální spojení soutěžitelů působících na trhu minerálních vod, který je již s ohledem na právní předpisy legislativně omezen a není tudíž v souladu s ochranou volné soutěže ani s ochranou zájmů spotřebitelů, je pouze tvrzením KKS, které vychází z odlišně vymezeného relevantního trhu a nebere v úvahu navrhované výhody spojení a přijaté závazky na ochranu hospodářské soutěže ze strany KMV.

Vyjádření Úřadu: Úřad konstatuje, že je nutno přisvědčit námitkám uplatněným společností KKS vůči navrhovanému spojení podniků, vyjma problematiky vymezení relevantního trhu a stanovení podílu spojujících se soutěžitelů na příslušném relevantním trhu. Při svém rozhodování vzal Úřad zejména do úvahy negativní důsledky, které by mělo navrhované spojení v oblasti hospodářské soutěže. Z těchto důvodů také Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, neboť dospěl k závěru, že deklarované výhody spojení i s přihlédnutím k navrhovaným závazkům na ochranu hospodářské soutěže ze strany účastníka řízení pro případ, že by Úřad spojení povolil, nepřevyšují újmu, která v důsledku spojení na soutěži spojením podniků vznikne.

K vyjádření KMV k námitkám KKS zaujímá Úřad následující stanovisko: Pokud se týká vymezení relevantního trhu, je nutno přisvědčit způsobu vymezení a zdůvodnění předloženému společností KMV. Úřad vymezil ve správním řízení dva relevantní trhy a při svých úvahách a zjištěních vycházel též z obdobných podkladových materiálů jako KMV.

Úřad dále nesouhlasí s geografickým vymezením relevantního trhu s tím, že nelze akceptovat širší vymezení relevantního trhu než je území ČR, neboť takovéto vymezení by bylo v rozporu se zákonem. Úřad se ve správním řízení zabývá pouze dopady na trh ČR, nemůže trh libovolně rozšiřovat apod. Dále Úřad nesouhlasí s tvrzením KMV, že vlivem odstranění dovozního cla pro přírodní minerální vody a vlivem nové legislativy je otevřena cesta k průniku zahraničních soutěžitelů na trh ČR. Existují zde další podstatné bariery vstupu, kterými jsou zejména následující. Zahraniční subjekty nevlastní tuzemské zdroje přírodních minerálních vod, a proto musí počítat při případné expanzi na trh ČR s vysokými dovozními náklady, které zvyšují cenu pro konečného spotřebiteli a snižují konkurenceschopnost. Současně takovýto subjekt bude muset překonat loajalitu tuzemského zákazníka k osvědčené domácí značce, což ve svých důsledcích vede k nejistému výsledku jeho podnikatelských investic. Není tedy zcela rozhodující pouze jeho tržní síla. Úřad při svém posouzení dospěl k závěru, že deklarované výhody nejsou takovými výhodami, které mohou převýšit újmu hospodářské soutěži, která by v důsledku spojení vznikla. Podrobný rozbor deklarovaných výhod a navrhovaných závazků předložených KMV je uveden na jiném místě odůvodnění.rozhodnutí.

Vyjádření třetích stran proti připravovanému spojení KMV, Poděbradka a HK

V průběhu správního řízení na základě vyžádání názorů a stanovisek od soutěžitelů obdržel Úřad přibližně 20 připomínek (kromě dvou shora uvedených námitek), vztahujícím se k možným dopadům spojení na tuzemský trh, zejména na obchodní podmínky, dostupnost výrobků a na možnou výši ceny. Pro zjednodušení zpracování velkého počtu písemných materiálů bude uveden pouze název soutěžitele, který připomínku uplatňuje, str. spisu a obsah připomínky. Připomínky jsou uvedeny v podobě, v jaké byly Úřadu předloženy.

Kaufland ČR (str. 127-128 spisu)

 • spojením hrozí nebezpečí monopolního chování nově vzniklého celku, které by mohlo vést k diktování cen na trhu a postupné likvidaci slabších konkurentů. V konečném důsledku bude poškozen zákazník

Tesa Tečovice (str. 235 -236)

 • domníváme se, že spojení výše jmenovaných společností bude mít především dopad v cenové politice, protože výrobci minerálních vod budou monopolně diktovat všem svým odběratelům vysoké ceny. Z velkých tržeb budou financovat své investiční záměry, reklamu atd. Budou mít lepší podmínky pro ovládnutí trhu s nealkoholickými nápoji.

Dále uvádíme názor společnosti General Bottlers ČR, s.r.o. (str. 303 spisu) na spojení podniků KMV,Poděbradka a HK.

 • z naší evidence vyplývá, že společnost, která by výše uvedeným spojením vznikla, by reprezentovala …… podíl na trhu neochucených balených vod, a to při započítání všech značek vlastnicky propojených tzn. HBSW (výrobce Dobré vody), KMV, Poděbradka a HK. Zároveň by případné spojení vytvořilo společnost představující …… podíl na trhu balených vod neochucených a ochucených. Spojení podle našeho názoru může vést ke znesnadnění pozice malých výrobců na trhu ČR.

Helios a.s. (str. 312)

 • domníváme se, že tento subjekt, eventuálně subjekty, by byly ovládány jednou akcionářskou strukturou. Tato situace by mohla znamenat pro sloučenou společnost výhodu především v domlouvání obchodních podmínek s obchodními řetězci. Mohlo by pokračovat profilování a budování jednotlivých značek s tím, že u výrobků s relativně nižší kvalitou minerální vody dojde k vytvoření diskontní řady. Z hlediska dostupnosti značek by to mohlo znamenat využití distribučních sítí jednotlivých značek pro případný útlum jedné značky, na úkor druhé značky v jednotlivých regionech.

ZON Třebíč (str. 320)

 • všichni tito výrobci prodávají své výrobky téměř ve všech obchodních uskupeních v ČR, a tedy se domíváme, že by důsledkem mohlo být přímé snížení nabídky konkurenčních minerálních vod na trhu.Z důvodu předpokládané koordinace cenové politiky spojených firem by však mohlo dojít k zostření cenové války mezi výrobci minerálních vod,což by se návazně mohlo promítnout i do cen ostatních výrobců nealkoholických nápojů, kde i tak je situace již velmi složitá

Veseta Kyšice (str. 322)

 • sloučením společností uvedených ve Vašem dotazu dojde k jejich dalšímu celkovému posílení

Limova Zlín (str. 334)

 • spojení KMV, HK a Poděbradky je podle našeho názoru z hlediska hospodářské soutěže vysoce negativní, neboť tato fúze by znamenala výrazné zhoršení možnosti přístupu na trh pro menší a malé výrobce minerálních a stolních vod

Soma Broumov (str. 320)

 • připravovaná fúze výše uvedených společností prakticky zlikviduje konkurenční prostředí v oblasti prodeje minerálních vod. Menší producenti nemají možnost konkurovat především v cenách, neboť nebudou prodávat takové objemy, které jim umožní režijní náklady, o které především jde. V naší společnosti fúze ovlivní prodej sodové vody, která patří k sortimentu stolních vod i přírodních limonád, v případě očekávaných velkých objemů prodeje ochucených minerálních vod a minerálních slazených s příchutí

Coca Cola Beverages (str. 361 -362)

 • spojením by došlo ke značnému nárůstu tržní síly spojovaných subjektů, dominance jejich postavení na trhu by se ještě zvýraznila a mohla by vést k nežádoucím změnám tržní struktury podnikatelských subjektů, které by již nezaručovaly existenci účinné soutěže. Nezávislost spojených subjektů na jiných soutěžitelích i na spotřebitelích by byla ještě větší a mohla by vést k nárůstu cenové úrovně i ke stanovení dalších podmínek, které by v důsledku vedly k negativním dopadům na spotřebitele. Ve snaze o spravedlivé posouzení možných důsledků spojení jsme měli na zřeteli i otázku možných hospodářských výhod a výhod pro spotřebitele. Za tím účelem jsme zvažovali zejména výhody deklarované ve správním řízení č.j. S93/97-240 ohledně spojení podniků KMV a HBSW a.s. Lze pochybovat zejména s ohledem na dosavadní zkušenosti se spojením KMV a HBSW a.s., že by předmětné spojení mohlo vést ke zlepšení kvality nápojů, k pozitivním změnám ceny pro spotřebitele nebo k jiným výhodám. Spíše dojde k "přesycení"trhu a tím i k zániku některých menších soutěžitelů, což dále negativně ovlivní hospodářskou soutěž.

Vincentka, Léčivé vody Ostrava (str. 324)

 • Vincentka, jako přírodní minerální voda má při své jedinečnosti výjimečné postavení na trhu, má zcela jiný pitný režim a je nesouměřitelná s produkty zmiňovaných společností. Vincentka se v ČR prodává jak v síti lékáren a prodejen se zdravou výživou, tak i v potravinářské síti prodejen a supermarketových řetězců To, že se dostala Vincentka do nabídky HK je pouze ekonomické využití distribučního systému a logistiky právě v potravinářské prodejní síti ČR, ale toto řešení nemusí být trvalé. Jelikož Vincentka má v ČR víceméně ustálenou poptávku, neočekáváme od tohoto sloučení společností pro nás výraznější negativní důsledky (Pozn.: z textu vyplývá, že nějaké negativní důsledky by mohly být).

Helios Praha (str. 312 spisu)

 • Projeví se vliv fúze na obchodní podmínky, zejména ovládnutí trhu reklamy v tomto segmentu, spojením vznikne subjekt ovládající přibližně …… trhu s minerálními vodami, dostupnost výrobků se zcela jistě nesníží, ba naopak lze očekávat zvýšení dostupnosti, vznikne reálná možnost volnější tvorby cen, větší manévrovací schopnost (jak nahoru, tak dolů) vzhledem k podílu na trhu, predikce cen, naprosto zvýhodněná pozice při stanovování dodávek a projednávání obchodních podmínek s obchodními řetězci. Na základě těchto skutečností upozorňujeme na možné negativní důsledky spojení subjektů KMV, Poděbradka a HK na hospodářskou soutěž producentů přírodních minerálních vod.

Chodovar Chodová Planá (str. 193 spisu)

 • Velcí dodavatelé dovedou ovlivnit spotřebitele mohutnou reklamou a rovněž i cenou. Jejich výrobky však nejsou vždy to nej. Spojení největších výrobců minerálních vod bude znamenat postupnou likvidaci malých výrobců. Bude obdobou toho, co znamenalo spojení Prazdroje, Radegastu a Popovic.

Globus ČR Praha ( str. 122-124 spisu)

 • Doufáme, že zůstanou všechny výrobky zachované na našem trhu. Změna přinese jak pozitivní vývoj (ucelená nabídka, při sloučení jednodušší distribuce), tak i negativní vliv ("monopolní" ovlivnění prodejní ceny, vliv na obchodní podmínky).

Marienbad Waters, Mariánské Lázně (str. 169 spisu)

 • Dopad tohoto spojení bude stejný jako dopad v jiných případech obdobného charakteru z poslední doby

Aqua Sodovkárna Příbram (str. 343 spisu)

 • Naše společnost není výrobcem minerálních vod žádného druhu. Z tohoto důvodu nás budoucí spojení uváděných podniků neohrozí v našich výrobcích a obchodních aktivitách. Obecně lze předpokládat, že tímto spojením budou ohroženi producenti minerálních vod s nižšími obchodními aktivitami na trhu (cenová politika, náklady na reklamu, podpora prodeje)

UNIPO Pardubice (str. 300-302 spisu)

 • Tato společnost předložila připomínky na třech stránkách. Společnost identifikuje hlavní dopady,které by se měly týkat zejména velkoobchodu a zahraničních řetězců (pozn. Výhodnější vyjednávací pozice KMV,poděbradky a HK s obchodními řetězci), dále maloobchodu a spotřebitele (odchod výrobců minerálních vod z trhu by měl negativní dopad na spotřebitele ve vztahu k chybějící minerální vodě a jejímu minerálnímu složení, resp. nutričnímu významu).

WALMARK, a.s., Třinec (str. 341 -350)

 • Všechny firmy, které jsou předmětem sloučení jsou předními producenty minerálních vod.Jejich sloučení dle našeho názoru zcela zásadně ovlivní situaci na trhu minerálních vod potažmo na trhu nealkoholických nápojů

 • Po konsolidaci nového uskupení lze očekávat vstup také do ostatních segmentů nealko nápojů, což při síle nového subjektu může znamenat destabilizaci konkurenčního prostředí a zánik řady malých producentů

 • Silná tržní pozice nového subjektu usnadní jeho pozici při jednání s obchodními řetězci. Může tak dojít k vytlačení malých producentů z těchto sítí, přičemž řada z nich je dnes na dodávkách obchodním řetězcům existenčně závislá

 • Nově vzniklé uskupení bude na trhu minerálních vod dosahovat tržního podílu přibližně ………... V souvislosti s majetkovým propojením společností KMV a producenta stolních vod společností HBSW - Dobrá voda, a.s. (obě společnosti ovládá firma RONALDSAY) lze konstatovat, že takovéto uskupení v podstatě ovládne český trh s minerálními vodami a stolními vodami. Na základě výše zmíněných skutečností nepovažuje naše společnost sloučení za prospěšné pro český trh a tento krok nepodporuje.

Vyjádření a stanoviska podporující připravované spojení KMV, Poděbradka a HK

Úřad obdržel vyjádření pana Vladimíra Kulhánka (str. 93 spisu), ve které je uvedeno, citace: "Po konzultaci s řadou ekonomických poradců se domnívám, že podobná sloučení výrobců jsou nejen přijatelná, ale i nutná. Souhlasím plně s názorem a argumenty ředitele KMV, které jsou ve zmíněném článku v Hospodářských novinách uvedeny. Doplnil bych snad jen to, že obavy některých výrobců o tzv. kontrole trhu by měly být eliminovány zájmem českého spotřebitele, kterému nezáleží ani tak na jménu vlastníka, jako na kvalitě a ceně produktu. Myslím, že i z tohoto hlediska je jedinou cestou pro české výrobce, získání dostatečně silné pozice na dnešním a zejména budoucím evropském trhu. Je vcelku jasné, že většinou bude konečným konzumentem tuzemec., konec citace."

K předmětnému spojení se rovněž vyjádřil pan Pavel Lang (str. 95 spisu), který mimo jiné uvedl, citace: "Dle mého názoru je ale nutné, aby na českém trhu působil silný domácí subjekt, který by byl schopen konkurence nejen na českém, ale i na evropském a světovém trhu. Na českém trhu již dnes působí a velmi agresivně expandují zahraniční dodavatelé a výrobci minerálních a stolních vod, kteří se nižšími cenami podbízejí především velkým obchodním řetězcům. Jsem přesvědčen, že v případě vzniku silného českého subjektu, např. uvedenou fúzí, dojde ke snížení nákladových položek a tím také možnosti nabídky lepší ceny obchodním řetězcům i ostatním obchodníkům na českém trhu. Menší výrobci, kteří jsou i v současné době více zaměřeni na výrobu speciálních a chuťově odlišných vod, budou i nadále zpestřením trhu a nesdílím jejich obavy z jejich likvidace. Bylo by velmi nešťastné, kdyby se někteří z nich snažili skrývat své současné existenční problémy za připravovanou fúzi uvedených tří firem.", konec citace.

Rovněž starosta města Poděbrady pan ing. Jozef Ďurčanský (str.97 spisu) konstatuje, že podnik Poděbradka je největším a nejlépe prosperujícím závodem mezi novými podnikatelskými aktivitami posledních desetiletí. Dále pan Ďurčanský uvádí,citace: "Domnívám se, že vyčerpání možnosti dalšího výrazného zvyšování produkce (limity v odběru minerální vody), stále tvrdší podmínky na trhu (tlak prodejních řetězců na cenu), ale i sezónnost ve spotřebě (nerovnoměrně rozložená v čase) a její často prudké změny závislé na počasí vedou výrobce k takovým krokům, které je činí odolnějšími proti vnějším vlivům a jedním z nich může být i spojování podniků. Z pohledu člověka odpovědného za chod města je pro mne rozhodující hlavně chování vlastníků. Zda jsou schopni zajistit provoz, udržet zaměstnanost a současně usilovat i o další rozvoj firmy.To by u Poděbradky mělo platit i po případném sloučení", konec citace.

Rovněž pan Jiří V. Černý - Velkosklad Minerální vody (str. 91 spisu) k předmětné transakci uvádí, citace: "Proto se domnívám, že jakékoliv majetkové propojení mezi významnými producenty neohrožuje a nelikviduje poptávku po spektru specifických značek a výrobků různých výrobců. Naopak, v současné době, charakterizované koncentrací maloobchodního prostředí a zvyšující se silou maloobchodních (nadnárodních řetězců), je podobná koncentrace na druhé straně - u výrobců - dle mého názoru logickým a přirozeným vývojem nutným pro zajištění stabilní pozice těchto výrobců i do budoucnosti. Pouze za této situace, kdy budou existovat silní domácí producenti, kteří budou schopni zajistit a udržet sortiment na regálech těchto řetězců ve stávající šíři, za příznivých cen pro spotřebitele a tím ve svém důsledku zajistit zachování současné výroby. Navíc právě zmínění výrobci, kteří již v minulosti prokázali schopnost díky svému know-how rozvíjet dříve regionální značky, jak co do šíře nabídky sortimentu, tak i zajistit současně jejich vysokou úroveň kvality, jsou pro mě subjekty, které dokáží v kontaktu s řetězci tyto pozice uhájit a ještě rozvíjet. Z pohledu mé firmy je zachování silných tuzemských výrobců významnou skutečností a podmínka pro možnost i v budoucnosti nakoupit, obchodovat a nabídnout pro spotřebitele co největší šíři domácích druhů a značek minerálních vod.", konec citace.

Pan Petr Klečka, předseda představenstva společnosti Golem, velkoobchod nápojů (str.92 spisu), je názoru, že firma KMV je jedna z mála firem působících na českém trhu, která dokázala vytvořit podmínky pro úspěšné fungování nezávislého velkoobchodu ve velmi těžkém a nerovném soupeření s nadnárodními řetězci a jejich obchodní politikou. Z toho důvodu si myslí, že spojení výše uvedených firem bude pro nezávislý velkoobchod prospěšné a povede k jeho dalšímu rozvoji.

Na dotaz Úřadu : "Uveďte Váš názor na možné důsledky spojení výše uvedených podniků (pozn. KMV,Poděbradka a HK) na trhu nealkoholických nápojů, odpověděla společnost SANTA Nápoje, Krnov (str.327 spisu) takto,citace: "Náš názor na plánované spojení je kladný, a to z důvodu, že vznikne silné uskupení výrobců, které může dobře odolávat tlaku obchodních firem, řetězců apod.", konec citace.

Dne 22. června 2001 Úřad obdržel stanovisko Svazu minerálních vod k připravovanému spojení podniků KMV, HK a Poděbradka. Body 1-9 stanoviska se zabývají problematikou vymezení relevantního trhu. Bod č. 10 je klíčový. V bodě 10 stanoviska je uvedeno následující, citace: "Za situace kdy Váš Úřad povolil spojení Toma - Pepsi Cola a za vzrůstající pozice společnosti Coca Cola na trhu ČR, je toto spojení jediným možným a za současného stavu reálným opatřením pro stabilizaci trhu v ČR a hlavně určitým příslibem toho, že tento sektor výroby přežije vstup do EU a s ním spojený vzrůstající tlak zahraničních výrobců, kteří díky úpravě naší legislativy v souladu s legislativou EU mají neomezenou možnost vstupu na trh ČR (nejde jen o sjednocení pojmu přírodní minerální vody a jeho pojetí, ale i o vzájemné uznávání certifikátů atd.) Např. KMV i HBSW se vstupem zahraničního investora po svém spojení dostaly na světovou úroveň, vznikl zde tým tuzemských i zahraničních odborníků, schopným pomoci spojovaným podnikům. Domníváme se tedy, že i připravované spojení zvýší dostupnost výrobků pro tuzemské spotřebitele, rozšíří se sortiment i možnosti exportu. Spojením výrobců dochází vždy ke snížení nákladů,které umožňují pak snižování cen jako nejlepší prostředek proti zahraniční konkurenci. I z tohoto důvodu není třeba mít tedy obavy z cenových diktátů, neboť KMV a HBSW prokázaly v uplynulých letech rozumnou cenovou politiku a nesnaží se nikterak posilovat svoji pozici v obchodních řetězcích či supermarketech za cenu zvyšování cen svých výrobků. Domníváme se, že pro tuzemské spotřebitele bude přínosem i zvýšení kvality výroby a snižování cen výrobků, tak jak k tomu již došlo v HBSW a KMV. Oceňujeme také mimotržní aktivity těchto společností v oblasti kultury a sportu a jejich prohloubení vidíme po spojení podniků jako reálné. Z vývoje KMV po vstupu zahraničního investora je zřejmé, že je schopen dodávat podnikům i potřebné kapitálové zdroje. Realizaci spojení proto jednoznačně podporujeme a nevidíme žádné dopady na tuzemský trh mimo jiné také proto, že je nám znám záměr uchovat všechny jejich značky. a výrobky. Z hlediska evropského trhu se však i velikost všech spojovaných podniků dohromady jeví na hranici malé významnosti a bude třeba realizovat řadu opatření, aby jejich evropská pozice byla vůbec dlouhodobě udržitelná. I v této souvislosti vyniká potřeba kapitálových zdrojů a zahraničních kontaktů, což vlastník spojených podniků splňuje. Důležitou roli hraje také rychlost spojení za situace, kdy se již vyjasnil termín vstupu ČR do EU. Proto by mělo být i k této skutečnosti při povolování spojení přihlédnuto. Vážený pane doktore, vzhledem k tomu, že výše uvedené stanovisko z časových důvodů nemohlo být projednáno na řádném zasedání Svazu minerálních vod, Vám považuji za nutné sdělit, že odpověd na poslední otázku je především moje osobní stanovisko, které Vám je podpořeno některými členy Svazu. Zároveň Vám sděluji, že jsem nejen předsedou Svazu minerálních vod, ale i zaměstnancem KMV. Svůj názor však považuji za objektivní, neboť ho mohu opřít nejen o dlouholetou praxi v oboru minerálních vod a plnírentství, ale i o zkušenosti s řízením menší stáčírny minerálních vod ve Františkových Lázních, kde jsem působila v letech 1992 -1996.",konec citace.

Jak patrno, bod 10 vyjadřuje osobní stanovisko předsedkyně Svazu minerálních vod ing. Jany Ježkové, která je rovněž zaměstnankyní společnosti KMV Z tohoto důvodu Úřad nemůže považovat bod 10 za oficiální vyjádření členů Svazu minerálních vod a k tomuto stanovisku nepřihlédl (str. spisu)

V této souvislosti je třeba rovněž říci, že 30. července 2001 byl Úřadu doručen zápis z jednání Svazu minerálních vod ze dne 24.7.2001, kde v bodě 4 - různé, je záznam diskuse o stanovisku Svazu minerálních vod pro Úřad (str. 266-269 spisu). Pro objektivizaci je předkládán plný text záznamu:

 • stanovisko vypracované pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci udělení povolení ke spojení podniků KMV, a.s., Poděbradka spol. s r.o. a Hanácká kyselka, s.r.o.

 • Karlovarská korunní kyselka s. r.o. nesouhlasila s odpovědí ing. Ježkové pouze v bodě 10

 • Členové se po diskusi rozhodli hlasovat, zda se Svaz již nadále nebude zabývat tímto správním řízením. Z přítomných hlasovali pro 4, proti 1, zdrželo se 6.

Bylo konstatováno, že Svaz minerálních vod se již stanoviskem zpracovaným pro

Úřad nebude zabývat. Zápis z jednání opět podepsala ing.Ježková, pracovnice KMV.

Posouzení navrhovaných závazků

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že je nezbytné zachovat alespoň stávající soutěžní prostředí na v rozhodnutí vymezených relevantních trzích a vytvořit předpoklady pro jeho zkvalitnění. Proto se Úřad v rámci správního řízení zaměřil také na posouzení, zda navrhované závazky ze strany účastníka řízení z důvodu ochrany hospodářské soutěže pro případ, že by Úřad navrhované spojení povolil, mohou být takovými závazky, které eliminují možné negativní dopady případného povolení spojení nebo, zda mohou existovat taková omezení stanovená Úřadem, která umožní naplnění uvedeného cíle. Při posuzování navrhovaných závazků přihlížel Úřad také k možným dopadům spojení na konečné spotřebitele.

Účastník řízení oznámil Úřadu připravenost převzít níže uvedené závazky z důvodů zajištění ochrany hospodářské soutěže v případě, že Úřad posuzované spojení povolí:

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyjádření Úřadu: Tento závazek se jeví na první pohled jako závazek, který ……. ….. …………………………………………... Tomuto tvrzení však nelze z úrovně Úřadu přisvědčit, neboť nejsou navrženy žádné kontrolní mechanismy, ……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….., není tedy patrný rozsah záměru účastníka řízení. Jediným pozitivem pro konečného zákazníka by mohlo být pouze ………… ……………….. ………………………... Je ovšem otázkou, zda je to návrh závazku skutečně ve prospěch konečného spotřebitele, ………….. ………………………. ……………………………… …………………. Nejedná se tedy, dle názoru úřadu o závazek, který by ve svém důsledku vedl k omezení dodávek přírodních vod do supermarketů ze strany spojujících se subjektů a navíc se toto opatření nejeví jako prospěšné z hlediska konečného spotřebitele, neboť by došlo …………………………………………………….. Jedná se o rozhodnutí soutěžitele vyplývající z jeho podnikatelské strategie.

 1. Spojované podniky zajistí společnou osvětovou kampaň, která seznámí spotřebitele s účinkem konzumace kvalitní vody na zdravý vývoj populace. Kampaň bude zaměřena obecně na všechny vody a tudíž pomůže i ke zvýšení odbytu konkurence, přestože cílem je vyšší informovanost spotřebitelů.

Vyjádření Úřadu: Úřad nepovažuje uvedený závazek za závazek, který by mohl po navrhovaném spojení podniků zajistit zvýšení odbytu konkurence. Z výsledků osvětové kampaně by v prvé řadě profitoval KMV vzhledem ke svému postavení na trhu a současně též tedy z důvodu, že jím dodávané přírodní minerální vody jsou vodami nejprodávanější a tudíž mezi zákazníky nejoblíbenější. Tudíž dopad takovéto kampaně, byť činěný v obecné rovině (bez uvedení příslušné značky), může mít a prakticky by zřejmě měl zejména ve prospěch KMV. Navrhovaný závazek tudíž nelze považovat za závazek pro oživení konkurence a zkvalitnění konkurenčního prostředí. Zajištění osvětové kampaně je nutnost, má-li soutěžitel rozvíjet svou podnikatelskou strategii.

 1. Spojované podniky zajistí balení(plnění) části produkce do skleněných lahví do té doby,dokud budou odběrateli a spotřebiteli vyžadovány. Vznikající vícenáklady budou hrazeny ze zdrojů spojovaných podniků a toto opatření zároveň přinese i celospolečenský ekologický efekt.

Vyjádření Úřadu: Jedná se o návrh závazku, který neovlivní žádným způsobem situaci na příslušném trhu po navrhovaném spojení podniků. Není to návrh, který by měl přispět ke zlepšení konkurenčního prostředí. Jedná se o návrh závazku, který je ve prospěch konečného spotřebitele, umožňuje si spotřebiteli do jisté míry vybrat, zda upřednostňuje přírodní minerální vodu ve skleněných či PET lahvích. Je ovšem nutno zdůraznit, že se tato výhoda nedotýká zdaleka všech výrobků dodávaných na trh spojujícími se společnostmi, jedná se o omezený sortiment pouze pro menší část zákazníků.Jedná se o trend, který aplikují ostatní konkurenti.

 1. Spojované podniky zajistí mezinárodní registraci ochranných známek Poděbradky a HK. Toto opatření směřuje především k podpoře exportu a posílení ekonomické a společenské prestiže těchto tradičních značek, t o i v očích tuzemských spotřebitelů.

Vyjádření Úřadu: Navrhovaný závazek dle názoru Úřadu není závazkem, jehož účinky by se mohly objektivně projevit ve zlepšení konkurence na trhu v ČR po navrhovaném spojení. Navíc tento závazek nepřináší přínos konečným spotřebitelům na území ČR , ale především spojujícím se subjektům. I když by se mohlo navrhované opatření pozitivně promítnout v obchodní bilanci ČR nemá jeho realizace objektivně žádný dopad na trh ČR. Je to povinnost a podmínka, chce-li soutěžitel proniknout na mezinárodní trh.

 1. Spojované podniky poskytnou na vyžádání pomoc svým konkurentům na trhu přírodních minerálních vod při registraci ochranných známek v zahraničí. Tímto se podpoří export z ČR, především menších výrobců, který bude kladně působit na obchodní bilanci.

Vyjádření Úřadu: Navrhovaný závazek nemá v případě jeho realizace dopad na trh ČR. Realizace uvedeného opatření se může pozitivně promítnout v obchodní bilanci ČR, ovšem z hlediska dopadu na soutěžní prostředí v ČR se nikterak pozitivně neprojeví. Potřebnou pomoc může poskytnout jednak patentový Úřad, jednak jednotliví odborníci v patentovém právu prostřednictvím svých zastoupení. Rovněž stavět naplnění takového závazku (pomoc konkurentům při registraci ochranných známek) do roviny nepřímé podpory exportu ze strany účastníka je nepodložené.

 1. Spojované podniky poskytnou na vyžádání svých konkurentů pomoc při potřebných úpravách přírodních minerálních vod s cílem dosažení co nejvyšší kvality.Poskytnou také na vyžádání příslušné receptury či know-how, pokud jsou jejich vlastníky.Cílem je dosažení co nejvyšší kvality ve prospěch spotřebitele i pro snazší export.

Vyjádření Úřadu: Dle názoru Úřadu se jedná o návrh závazku, který může mít pro konečného spotřebitele příznivý (pozitivní) dopad. Návrh uvedeného závazku je však naprosto nekonkrétní, zejména nejsou uvedeny podmínky, za kterých by KMV takovouto pomoc konkurenci poskytla. Nejedná se však o takové opatření, které může pozitivně ovlivnit situaci na příslušném trhu po povolení spojení podniků. Jestliže účastníka řízení ve svém oznámení o získání kontroly KMV nad společnostmi HK a Poděbradka jednak oznamuje svůj cíl vytvořit konkurenci proti multinacionálním společnostem (uvedeny jsou Pepsi Cola a Coca Cola) a proti dalším dovozcům do ČR, a jednak ujišťuje, že spojení nebude mít žádný vliv na konkurenční výrobce ochucených nealkoholických nápojů, je pak velmi obtížné pochopit praktickou realizaci navrhovaného závazku

 1. Spojované podniky budou po dobu pěti let poskytovat Úřadu výroční zprávy. Cílem je zabezpečit vyšší informovanost Úřadu.

Vyjádření Úřadu: Poskytování výročních zpráv Úřadu nic nezmění na případném nezvratném negativním důsledku z koncentrace na relevantním trhu.

 1. Žádný z členů představenstev, dozorčích rad či jednatelů spojovaných podniků nepřijme členství v těchto orgánech u konkurentů na trhu přírodních minerálních vod bez předchozího souhlasu Úřadu.

Vyjádření Úřadu: Jedná se o návrh opatření, které neřeší negativní dopady navrhovaného

spojení podniků a tudíž jej nelze při rozhodovací činnosti Úřadu zohlednit. Vzhledem k významnosti spojení je navrhované řešení nepostačující, nehledě na to, že Úřad má jiné nástroje, jak zabránit sladěným praktikám mezi spojenými soutěžiteli na straně jedné a konkurenčními firmami na straně druhé.

 1. Spojované podniky se zavazují informovat Úřad o každém nabytí více jak 5% podílu na majetku jiných soutěžitelů na trhu přírodních minerálních vod a toto nabytí nerealizovat bez předchozího souhlasu Úřadu. Cílem je omezení další koncentrace bez souhlasu Úřadu.

Vyjádření Úřadu: Opětovně, tak jako je uvedeno ve vyjádření Úřadu k bodu 8) navrhovaných závazků se jedná o návrh opatření nevztahující se přímo k posuzovanému spojení, ale jedná se o návrh závazku pro období po případném povolení spojení ze strany Úřadu. tento závazek má smysl v případě, že Úřad souhlasil s některými závazky, které se staly podmínkou pro spojení. Jak je patrné z předchozího textu, žádnou z navržených podmínek či omezení Úřad neshledal za relevantní k ochraně hospodářské soutěže proti dopadům ze spojení.

Všechny uvedené závazky ke zmírnění dopadu z koncentrace na soutěžní prostředí trhu balených přírodních vod minerálních a stolních nejsou závazky, které by mohly mít pozitivní vliv na další vývoj tržních struktur. V této souvislosti Úřad uvádí, že závazky, ke kterým Úřad přihlíží lze shrnout takto:

 1. Strukturální závazky, které zakládají změny ve struktuře trhu (prodej části firmy, určité činnosti apod. třetí straně).

 2. Závazky týkající se chování, které nemají vliv na strukturu trhu, ale mohou pozitivně ovlivnit chování na trhu. Jde např. o aplikaci nekonkurenční klauzule na dobu určitou nebo o závazek ukončit spolupráci s jinou společností nebo o ukončení smluvních vztahů s dodavateli a tím i umožnění těmto dodavatelům prodávat třetí straně.

 3. Quasi-strukturální závazky související s převodem práv duševního vlastnictví. Jde např. o závazek nepoužívat určitou ochrannou známku na určitém území nebo o odprodej některé obchodní značky konkurentovi, kterého určí Úřad nebo o ukončení licenční smlouvy s kooperující třetí stranou nebo o poskytnutí nevýhradní licence na patenty a know-how konkurentům.

 4. Závazek rozbití personálního propojení v orgánech fúzujících společností

 5. Závazek předkládat pravidelně Úřadu zprávy o stavu plnění závazků nebo informovat o budoucích záměrech souvisejících s nabytím majetkových podílů v jiných společnostech nebo informovat o změnách v počtu pracovníků a předkládat účetní výkazy.

Uspokojení poptávky konečného spotřebitele u balených přírodních vod minerálních a stolních a balených ochucených vod minerálních a stolních při akceptaci výhod, jak je uvádí účastník řízení, bude probíhat za podmínek, které bude určovat subjekt s velkou tržní silou danou vysokým tržním podílem a dalšími pro něho zvýhodňujícími faktory.

 • ……. využití …….. kapacity povolených zdrojů

 • vlastnění velkého počtu spontánně známých obchodních značek1

 • silné finanční zázemí zahraničního vlastníka spojených podniků společnosti Ronaldsay2

 • převažující distribuce …… … …… …………… …… ……………………………………………..

 • minimální dovoz (v % vyjádření cca 0,1% na trhu balených přírodních vod minerálních a stolních) i za neexistence bariéry pro vstup na trh (zrušení dovozního cla)3

 • stabilizovaný trh, na kterém nedocházelo k výrazným výkyvům za poslední tři roky4

 • …… odstup tržních podílů ostatních konkurentů od tržního podílu spojeného subjektu5

 • skutečnost, že se jedná o "vyzrálý" trh, na rozdíl od dynamických, rychle měnících se trhů jako telekomunikace, farmacie apod., na kterém soutěžitelé mohou mnohem snadněji ochránit své dominantní postavení6

 • vznik značné portfoliové síly umožňující rozložení rizika při prodeji výrobků, a tak i prodej vlastních nekonkurenčních výrobků7

 • možnost těžení z úspor z rozsahu z prodeje velkých objemů, což bude výhodou při sjednávání podmínek se subjekty patřícími do systému tzv. moderní distribuce8

Všechny uvedené skutečnosti vedou k závěru, že újma která narušením soutěže může vzniknout nebude převážena hospodářskými výhodami, které účastník uvádí. Ke zmírnění újmy nemohou přispět ani navržená omezení a závazky, která svým charakterem nenaplňují znaky pro omezení a závazky, které by mohly hospodářskou soutěž ovlivnit. Z uvedených důvodů Úřad spojení podniků KMV+ HK+P nepovoluje.

Poučení o opravném prostředku:

Ve smyslu ustanovení §61 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, a to prostřednictvím odboru fúzí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing.Vladimír Stankov, CSc. vrchní ředitel

Rozhodnutí obdrží:

-1x Karlovarské minerální vody, a.s.

Jan Husák

generální ředitel

Horova 3

360 21 Karlovy Vary

- 1x spis

1 Guinness/Grand Metropolitan, 1988/OJ L 288, IV/M.938

2 United Brands, 14 Feb. 1978, Case 27/76

Nestle/San Pellegrino, 1998/OJ L 081, IV./M.1065

3 Coca-Cola Company/Carlsberg A/S, 1998/ OJ L 145, IV/M.833

4 Hoffmann - La Roche, ECR 13 Feb. 1979, Case 85/76

5 Hoffmann - La Roche, ECR 13 Feb. 1979, Case 85/76

6 Hilti, OJ L 065, Commission Decision of 22 Dec.1987, 88/138/EEC

7 Guinness/Grand Metropolitan, 1988/OJ L 288, IV/M.938

Coca-Cola Enterprises/Amalgamated Beverages, 1997/OJ L 218, IV/M.794

Coca-Cola/Carslberg A/S, 1988/OJ L 145, IV/M.833

Nestle/San Pellegrino, , 1998/ OJ L 081, IV/M.1065

8 Coca-Cola Company/Carlsberg A/S, 1998/ OJ L 145,IV/M.833

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en