Co je ICN

ICN (International Competition Network) je mezinárodní platformou, která sdružuje národní soutěžní úřady z celého světa, které jejím prostřednictvím sdílejí informace v oblasti aplikace soutěžního práva a spolupracují na zefektivnění ochrany hospodářské soutěže. Členství v organizaci je dobrovolné, členem ICN se může stát kterýkoliv soutěžní orgán.  ICN je organizačně členěna do několika pracovních skupin (kartely, spojování soutěžitelů, jednostranné jednání, soutěžní advokacie, efektivita soutěžních úřadů), na jejichž práci dohlíží řídící skupina (Steering Group). V jejím čele nyní stojí předseda německého Bundeskartellamtu, pan Andreas Mundt. ICN publikuje tzv. doporučení („best practices“), jež jsou výstupem práce jednotlivých pracovních skupin. Tato doporučení nejsou pro členy sítě ICN závazná, jejich aplikace spočívá na vůli členských států. Členové ICN se aktuálním otázkám ochrany a vývoje hospodářské soutěže věnují i na pravidelných setkáních a mítincích. ICN podporuje spolupráci s akademickou obcí a s ostatními celosvětovými obdobně zaměřenými organizacemi  - OECD, WTO, UNCTAD.

Aktuální náplň činnosti aktivních pracovních skupin ICN:

  • Kartely (Cartels)

Pracovní skupina se od  roku 2015 zaměřuje na soukromoprávní vymáhání soutěžního práva a na tzv. compliance programy; současně zpracovává katalog investigativních pravomocí soutěžních úřadů, který bude sloužit jako určité vodítko pro „mladší“ soutěžní úřady. Výhledově je plánována aktualizace dokumentu Anti-cartel enforcement template.

  • Fúze (Mergers)

V roce 2015 pracovní skupina upřela svoji pozornost na témata ukládání závazků a notifikačních kritérií spojení soutěžitelů. Rovněž byla vedena diskuse na téma mezinárodní spolupráce při přeshraničních spojeních soutěžitelů. V roce 2017 bude pracovní skupina pokračovat v probíhajícím projektu zaměřeném na ukládání závazků a plánuje zahájení nového projektu, jehož výsledkem bude dokument Investigative Techniques Handbook.

  • Unilaterální efekty (Unilateral Effects)

V současné době se pracovní skupina věnuje problematice odmítnutí poskytnutí licence k užití autorských práv (refusal to deal) a pracuje na definici jednostranného jednání a vertikálních omezení hospodářské soutěže. V roce 2017 se hodlá zaměřit na oblast vertikálního omezování soutěže z pohledu ekonomiky a soutěžního práva. Současně zahájí práci na dokumentu Analytical Framework for Evaluation Unilateral Conduct, jež shrne jak dosavadní činnost jednotlivých soutěžních úřadů v oblasti jednostranného jednání, tak i srovnání národních pravomocí členských států a jejich Best Practices.

  • Soutěžní advokacie (Advocacy)

Pracovní skupina se věnuje dvěma dlouhodobým projektům. Prvním z nich je téma tržních studií (market studies), v rámci tohoto projektu byly v uplynulém roce aktualizovány zprávy (Information Handbook) a informační databáze (Information Store), jež jsou veřejně dostupné na webových stránkách ICN. Obsahují seznam tržních studií, které vznikly v rámci činnosti členských soutěžních úřadů sítě ICN. Druhým projektem je osvětový program Benefits Project, který se zaměřuje na způsob a strategii předávání povědomí o výhodách hospodářské soutěže. Do budoucna se pracovní skupina hodlá zaměřit na oblast efektivního plánování činností soutěžních úřadů, zpracování dokumentu „Pokyny pro provádění tržních studií“ a ukončení zbývající části projektu Benefits Project, zaměřenou na média a širší veřejnost.

  • Efektivita soutěžních úřadů (Agency Effectiveness)

Pracovní skupina v roce 2015 pokračovala v projektu Training on Demand, jehož obsahem je tvorba instruktážních videí k jednotlivým problematikám prosazování soutěžního práva. Videa jsou dostupná na webu ICN. Mediální komunikaci se tato pracovní skupina bude věnovat i v roce 2017, kdy se hodlá zaměřit na efektivní práci s médii či užití IT nástrojů při inspekcích. Skupina rovněž pokračovala v práci na dvou dokumentech. První materiál (Agency Ethics) zpracovává téma etických kodexů soutěžních úřadů např. v oblasti střetu zájmů zaměstnanců, druhý dokument (Agency Evaluation) se věnuje způsobům hodnocení činnosti soutěžních úřadů, ať už interně či externími audity. 

Více informací na: www.internationalcompetitionnetwork.org

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz