Co je ECN

ECN

Evropská soutěžní síť (ECN)byla založena jako fórum pro diskuzi a spolupráci evropských soutěžních úřadů v případech, kdy jsou aplikovány články 81 a 82 Smlouvy ES (nyní čl. 101 a 102 SFEU). Zajišťuje efektivní rozdělení práce a účinnou a jednotnou aplikaci soutěžních pravidel EU. Komise a soutěžní úřady členských států spolupracují v ECN:

  • při vzájemném informování se o nových případech a vykonaných rozhodnutích;
  • v případech potřeby koordinace vyšetřování;
  • v rámci vzájemné pomoci při vyšetřování;
  • při výměně důkazů a jiných informací;
  • v rámci diskuze o různých otázkách společného zájmu.

Cílem ECN je vybudovat účinný právní rámec pro prosazování unijního soutěžního práva proti soutěžitelům, kteří svým přeshraničním jednáním porušují pravidla hospodářské soutěže, a jejichž aktivity jsou v rozporu se zájmy spotřebitele.

Základy fungování ECN jsou položeny v „Oznámení Komise o spolupráci v rámci sítě orgánů pro hospodářskou soutěž“ a ve „Společném prohlášení Rady a Komise o fungování sítě orgánů pro hospodářskou soutěž“.

 

Pracovní skupiny a sektorové podskupiny

V rámci ECN jsou diskutovány soutěžní problémy na úrovni pracovních skupin a sektorových podskupin, na nichž zástupci jednotlivých členských států a Komise společně projednávají a řeší konkrétní problémy z oblasti hospodářské soutěže, což soutěžním úřadům členských států umožňuje sdílení jejich zkušeností a volbu nejvhodnějších postupů při šetření jednotlivých případů. Pracovní skupiny se v současné době zabývají otázkami v oblasti kartelů, spojování soutěžitelů, zneužívání dominantního postavení, ukládání sankcí, spolupráce a spravedlivého procesu a také hlavního ekonoma. Sektorové podskupiny pak řeší otázky týkající se citlivých sektorů, jako jsou např. bankovnictví, cenné papíry, energetika, farmaceutika a zdravotní péče, telekomunikace & IT a média či motorová vozidla. Dále se na úrovni sektorových podskupin řeší soutěžní problémy v odvětví pojišťovnictví, potravin, svobodných povolání, železnic a dopravy obecně, životního prostředí a sportu.

Jednání pracovních skupin a sektorových podskupin se pravidelně účastní také zaměstnanci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Hlavním přínosem plynoucím z jejich účasti je získání aktuálních informací o současných problémech vyskytujících se při šetření jednotlivých případů soutěžními orgány členských států a výměna zkušeností při řešení problematických či nově se objevujících způsobů protisoutěžního jednání. Dále jsou jednání pracovních skupin zaměřena na odstraňování nedostatků současné unijní úpravy v oblasti soutěžního práva a informování o probíhajících i plánovaných projektech Komise. Účast zástupců soutěžních úřadů členských států na jednání pracovních skupin a sektorových podskupin umožňuje řešit problémy společně a vykládat ustanovení pravidel hospodářské soutěže jednotně.

Pracovní skupina pro oblast kartelů (WG Cartels) se v současné době zabývá problematikou Leniency. Mezi hlavní problémy související s Leniency patří např. vyměňování si informací o Leniency případech mezi jednotlivými soutěžními orgány členských států, kdy se zkoumá, zda vyměněné informace povedou k pokutování žadatelů o Leniency ve státě, který o informace žádá, či zda ostatní orgány, např. orgány činné v trestním řízení, mohou mít k takovým informacím přístup. Další tématem pracovní skupiny je diskvalifikace žadatele o Leniency pro nedostatek poskytnutých informací.

V případě pracovní skupiny pro oblast spojování soutěžitelů (WG Mergers) patří mezi aktuálně projednávané téma fungování poradního výboru v případech spojování soutěžitelů. Poradní výbor je svoláván v každém případě spojení soutěžitelů posuzovaném Komisí ve druhé fázi řízení. Dalším tématem je uplatňování kritéria veřejného zájmu v jednotlivých členských státech při posuzování dopadů spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž, tedy kritéria, které by se mělo aplikovat jen ve výjimečných případech, což vyplývá i ze skutečnosti, že ne všechny členské státy tuto možnost připouštějí.

Sektorová podskupina pro oblast sportu (WG Sport) se v současné době věnuje posuzování pravidel některých sportovních unií zakazujících sportovcům v daném odvětví účast na závodech neschválených touto unií pod pohrůžkou zákazu účasti na oficiálních závodech pořádaných právě touto unií. Při uplatňování takových pravidel, tzv. loyalty clauses, dochází k omezení vstupu potenciálních organizátorů na trh, což vede k narušení hospodářské soutěže. Problémy v této oblasti již byly řešeny např. v Belgii, kde mezinárodní jezdecká federace zakazovala jezdcům a koním 6 měsíců před konáním oficiálních závodů účastnit se závodů, které nebyly pod její záštitou. Podobné problémy se vyskytly i ve Švédsku u federace automobilového sportu či Finsku u národní motocyklové federace.     

Velmi aktuální je ustanovení monitorovací skupiny pro sledování dopadů nově zavedených opatření ze strany internetových rezervačních portálů na oblast rezervace ubytování (WG Online Booking). Tato skupina se poprvé sešla v lednu 2016 a vznikla v důsledku správních řízení vedených v několika členských státech Unie proti portálu Booking.com. Tato společnost prostřednictvím tzn. doložek MFN (Most Favored Nation clause – doložka nejvyšších výhod) zavazovala smluvně své hotelové partnery k tomu, aby nenabízeli levnější ubytování na jiných portálech než je Booking.com. Cílem tohoto ustanovení bylo zachovat identické ceny za nabízené ubytování, čímž byla omezena hospodářská soutěž. Došlo tak ke znevýhodnění jak konkurenčních portálů, tak poskytovatelů služeb a spotřebitelů. Správní řízení proti společnosti Booking.com již byla uzavřena např. v Německu a ve Francii. 

Veřejná konzultace

Na přelomu let 2015/2016 proběhla veřejná konzultace k posílení pravomocí soutěžních orgánů členských států za účelem účinnějšího prosazování práva. Veřejná konzultace vychází z předpokladu, že spolupráce soutěžních orgánů členských států mezi sebou navzájem i s Komisí pomáhá k účinnějšímu boji proti porušování pravidel hospodářské soutěže. Za účelem získání pravomoci soutěžních orgánů členských států uplatňovat unijní pravidla hospodářské soutěže bylo v roce 2003 vydáno Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy ES (nyní čl. 101 a 102 SFEU). Toto nařízení však neřeší, jakými prostředky a nástroji budou jednotlivé soutěžní úřady daná pravidla uplatňovat a v praxi tak dochází k obtížím. Za účelem jejich postupného odstraňování a účinnějšího uplatňování pravidel hospodářské soutěže zahájila Komise tuto veřejnou konzultaci, jejímž cílem je zajistit, aby soutěžní úřady členských států měly ty správné nástroje k odhalování a sankcionování porušování unijních pravidel hospodářské soutěže, dále aby jednotlivé členské státy měly k dispozici efektivní Leniency program, který by umožnil oznamování kartelů jejich účastníky v jednom či více členských státech a konečně zajistit, aby soutěžní orgány členských států byly při své činnosti nezávislé a aby měly potřebné finanční zdroje a zaměstnance.

Shrnutí odpovědí účastníků veřejné konzultace je k dispozici zde.

Další činnost

V rámci sítě ECN se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže účastní také elektronické výměny informací, tzv. Request for Information, jejímž prostřednictvím se soutěžní úřady členských států informují o účinné právní úpravě v oblasti hospodářské soutěže či o jednotlivých správních řízeních a problémech, které se vyskytly při jejich vedení.

Více o ECN na:

http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz