Co je ECA

Soutěžní úřady EEA (Evropský hospodářský prostor) a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu) jsou spojeny v ECA založené v Amsterodamu v roce 2001. ECA je neformální a organizace, která má za cíl najít formou diskuze cesty, jak nejlépe implementovat soutěžní politiku a nařízení v Evropě, tzv. nejlepší praktiky. ECA má za cíl zlepšit spolupráci mezi evropskými soutěžními úřady a stimulovat rozdílnost v nařízeních a politice skrze diskuzi.

Dále její členové společně hledají řešení sdílených problémů. Členové se scházejí nejméně jednou ročně.

V současnosti má ECA následující pracovní skupiny:

Leniency

První pracovní skupina v rámci ECA byla založena roku 2001. Cílem této pracovní skupiny bylo zvážit, zda mohou být formulovány společné principy, se kterými by leniency programy mohly být ve shodě. Výsledky byly stanoveny v dokumentu „Principy pro leniency programy“.

Fúze

Cílem pracovní skupiny je zlepšit spolupráci mezi soutěžními úřady v případech, kde je o fúze ohlášena více než jednomu soutěžnímu úřadu. Pracovní skupina sestavila procedurální příručku. Příručka stanovuje procedury pro výměnu informací mezi soutěžními úřady v případě vícenásobného ohlášení fúze. Cílem je zajistit, aby podnikatelé, kteří si zamýšlejí ohlásit fúzi, nemuseli fúzi ohlásit více než jednou – tzv. princip „one-stop-shop“.

Dále ECA přijala 12. ledna 2005 upravenou verzi Principů na základě předběžné zprávy vyhotovené Merger Working Group (pracovní skupina zaměřená na fúze) s ohledem na aplikaci Článku 4 (5) a Článku 22 Nařízení o fúzích Evropské komise národními soutěžními autoritami v ECA.

Finanční služby

Pracovní skupina založená v květnu 2004 vede srovnávací studii s cílem rozvinout porozumění rozdílností a podobností mezi národními prodejními bankovními trhy a národními trhy pro platební systémy, a soutěžními otázkami, které vyvstaly na těchto trzích.

Energie

Cílem pracovní skupiny založené v květnu 2004 je zvážit, do jaké míry se rozvinuly energetické trhy do společného trhu z hlediska soutěže na základě jednání členů ECA. Analýza vyústí ve společný pohled na metody, které mohou být aplikovány v provádění výzkumu v energetickém sektoru.

Jiné formy spolupráce

Vedle spolupráce na výše zmíněných fórech udržuje dobré kontakty s dalšími soutěžními úřady po celém světě, a to jak na bilaterálním, tak na multilaterálním základě. Takové kontakty jsou vždy založeny na vzájemné výměně zkušeností a pohledů.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz