Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut

Účelem tohoto materiálu je veřejně deklarovat, jakým způsobem bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupovat při stanovování pokut soutěžitelům – účastníkům řízení – v řízeních vedených podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Těmito zásadami se bude Úřad řídit ve všech správních řízeních zahájených po dni publikování tohoto materiálu, v nichž bude ukládána pokuta. Publikace zásad pro ukládání pokut umožní soutěžitelům dopředu alespoň řádově odhadnout, jaká peněžitá sankce je může postihnout, dopustí-li se jednání, které je v rozporu se zákonem.  Jde o krok směřující ke zvýšení transparentnosti aplikační činnosti Úřadu.

Zásady se týkají pouze postupu Úřadu při stanovování pokut za porušení zákazů zákonem stanovených, naopak žádným způsobem se netýkají ukládání procesních pokut, pokut za jednání v rozporu s vykonatelným rozhodnutím, včetně neplnění opatření uložených podle zákona a nevztahují se rovněž na ukládání pokut za správní delikty podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Úplný text Oznámení naleznete zde

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz