Akt o digitálních trzích (DMA)

 

Co je to AKT O DIGITÁLNÍCH TRZÍCH?

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1925 ze dne 14. září 2022 o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví a o změně směrnic (EU) 2019/1937 a (EU) 2020/1828 (Akt o digitálních trzích/Digital Markets Act = DMA) doplňuje od roku 2023 klasické soutěžní právo o pravidla adresovaná velkým online hráčům, kteří poskytují služby digitálních platforem, a které nařízení označuje jako tzv. strážce přístupu (Gatekeepers). Tyto digitální společnosti totiž prostřednictvím svých služeb poskytují online platformy, tedy pomyslné brány nezbytné pro podnikatelské uživatele i spotřebitele, a toto jejich významné postavení jim propůjčuje sílu fakticky vytvářet vlastní pravidla. Pro řešení situace a vytvoření spravedlivého a konkurenceschopného digitálního prostředí definuje akt o digitálních trzích určité povinnosti, které musejí určení strážci přístupu při poskytování tzv. hlavních službách platforem dodržovat. 

Za strážce přístupu určí Evropská komise soutěžitele, kteří poskytují jednu nebo více hlavních služeb platformy, pokud zároveň splňují určitá kritéria (DMA pracuje s tímto i dalšími specifickými pojmy, definovanými v článku 2).

Mezi hlavní služby platforem patří:

 • internetové vyhledávače;
 • služby online sociálních sítí;
 • služby pro sdílení videonahrávek;
 • interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech;
 • operační systémy;
 • webové prohlížeče;
 • virtuální asistenti;
 • služby cloud computingu;
 • online reklamní služby, včetně reklamních sítí, reklamních výměn a dalších služeb zprostředkování reklamy, poskytované podnikem poskytujícím kteroukoli z výše uvedených hlavních služeb platforem.

Kritéria pro určení strážců přístupu upravuje DMA v článku 3. Jedná se o tři kvalitativní kritéria, která jsou navíc specifikována kvantitativními parametry:

1.       významný dopad na vnitřní trh:

o   tj. roční obrat nejméně 7,5 miliardy eur v Unii ve třech posledních účetních obdobích nebo pokud průměrná tržní kapitalizace soutěžitele nebo jeho rovnocenná reálná tržní hodnota dosáhne v posledním účetním období nejméně 75 miliard eur a poskytuje stejnou hlavní službu platformy alespoň ve třech členských státech;

2.       brána pro podnikatelské uživatele:

o   tj. nejméně 45 milionů měsíčně aktivních koncových uživatelů usazených nebo nacházejících se v EU a nejméně 10 000 ročně aktivních podnikatelských uživatelů usazených v EU;

3.       zavedené a trvalé postavení:

o   tj. splnění druhého kritéria po dobu alespoň posledních tří let.

Za určitých okolností, blíže definovaných opět v článku 3, nemusí být za strážce přístupu určen soutěžitel splňující uvedené kvantitativní parametry, a naopak může Evropská komise označit za strážce přístupu soutěžitele, který kvantitativní parametry nesplňuje. Důležitým ukazatelem je v těchto případech splnění uvedených kvalitativních kritérií.

Povinnosti pro určené strážce přístupu, které jsou vyčteny v článcích 5, 6 a 7, zahrnují například:

 • povinnost umožnit svým podnikatelským uživatelům propagovat svoji nabídku a uzavírat smlouvy se svými zákazníky mimo platformu správce přístupu;
 • povinnost umožnit svým podnikatelským uživatelům přístup k údajům, které generují při používání platformy strážce přístupu;
 • povinnost informovat Evropskou komisi o zamýšlených akvizicích a fúzích;
 • zákaz používání nepřiměřených podmínek pro ukončení poskytování hlavní služby platformy;
 • zákaz požadování, aby vývojáři aplikací používali určité služby (např. platební systémy), aby mohli být zařazeni do obchodu s aplikacemi;
 • zákaz použití osobních údajů shromážděných během používání jedné služby pro jinou službu;
 • zákaz hodnotit své vlastní produkty a služby příznivěji než produkty a služby nabízené ostatními účastníky trhu (tzv. self-preferencing).

Vymáhání aktu o digitálních trzích, které je podrobně upraveno v článcích 16 až 43, je v pravomoci Evropské komise; ta svým rozhodnutím na základě výše uvedených kritérií určí strážce přístupu a hlavní služby platforem, dále může upřesnit povinnosti strážců přístupu a při jejich porušení může ukládat pokuty a další sankce. Vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž, tj. rovněž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, popř. jiné pověřené orgány členských států EU mají v tomto pouze podpůrnou roli, konkrétně mohou být požádány Komisí o asistenci při provádění inspekcí (místních šetření), vyměňovat si s Komisí informace, žádat Komisi o provedení šetření trhu a účastnit se tzv. Poradního výboru pro digitální trhy. Mimoto může kterákoli fyzická či právnická osoba právě prostřednictvím vnitrostátních orgánů pro ochranu hospodářské soutěže podávat podněty na možná porušení povinností strážců přístupu vyplývajících z DMA.

 

Harmonogram implementace aktu o digitálních trzích 

Představení návrhu aktu Komisí

15. 12. 2020

Politická dohoda mezi Radou EU a Evropským Parlamentem

25. 3. 2022

Společný podpis Radou a EP = finální přijetí návrhu

14. 9. 2022

Vstup nařízení v platnost

1. 11. 2022

Začátek účinnosti nařízení

2. 5. 2023

Termín pro notifikaci splnění kritérií potenciálními strážci přístupu

3. 7. 2023

Termín pro určení strážců přístupu Komisí

6. 9. 2023

Termín pro začátek plnění povinností strážců přístupu

březen 2024

 

Více informací o aktu o digitálních trzích lze najít na oficiálním webu Evropské komise.

Plné znění nařízení o digitálních trzích lze najít zde.  

Případné podněty týkající se možného porušení aktu o digitálních trzích je možné podávat prostřednictvím podatelny Úřadu na e-mailové adrese posta@uohs.cz.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz