Rozhodnutí: S216,224/2010/VZ-12032/2010/510/HOd

Instance I.
Věc Strakonický hrad – sanace podzemních prostor
Účastníci
  1. město Strakonice
  2. ZNAKON, a. s.
  3. Purum, s. r. o.
  4. KAPEX, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 119 odst. 2 zák. 137/2006 Sb. - náklady řízení
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 15. 9. 2010
Související rozhodnutí S216,244/10
Dokumenty file icon dokument ke stažení 224 KB

Č. j.: ÚOHS-S216,224/2010/VZ-12032/2010/510/HOd

V Brně dne: 27. 8. 2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojených správních řízeních zahájených dne 28. 6. 2010 na návrh ze dne 25. 6. 2010, a dne 1. 7. 2010 na návrh ze dne 30. 6. 2010, jejichž účastníky jsou

·  zadavatel – město Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, zastoupené Ing. Pavlem Vondrysem, starostou,

·  navrhovatel – účastníci "Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX – Sanace Strakonického podhradí"

1.  ZNAKON, a. s., IČ 26018055, se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, za niž jedná Vladimír Kotrch, předseda představenstva,

2.  Purum, s. r. o., IČ 62414402, se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, za niž jedná Daniel Kraft, jednatel,

3.  KAPEX, s. r. o., IČ 28082745, se sídlem Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice, za niž jedná Ing. Petr Kaněra, jednatel,

ve správním řízení zastoupení na základě plné moci ze dne 7. 6. 2010 JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5,

·  navrhovatel – DEKONTA, a. s., IČ 25006096, se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, za niž jedná Mgr. Karel Petrželka, místopředseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 9. 6. 2010 JUDr. Kateřinou Leštinovou, advokátkou, se sídlem Jiráskova 308, 252 25 Jinočany,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 5. 2. 2010 pod ev. č. 60041666, a v Úředním věstníku Evropské unie pod ev. č. 2010/S 26-037349,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – město Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice – nedodržel postup stanovený v ustanovení

a.  § 55 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že v oznámení o zakázce, bodu III.2.2), požadoval předložení dokladu o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v minimální výši 10 mil. Kč, a v zadávací dokumentaci, bodu c.3), i oznámení o zakázce, bodu III.1.1), požadoval doložení dokladu o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v min. výši 5 mil. Kč za období 10, 11 a 12/2009, přestože tyto doklady neprokazují splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele,

b.  § 67 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť požadoval poskytnutí jistoty pouze formou bankovní záruky,

c.  v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť v oznámení o zakázce nestanovil požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů,

d.  § 56 odst. 7 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že úroveň technických kvalifikačních předpokladů nestanovil odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, když v oznámení o zakázce, čl. III. bod 2.3) Technická způsobilost, požadoval předložení soupisu obdobných veřejných zakázek na služby,

e.  § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když úpravy v uveřejněném vyhlášení neuveřejnil podle § 147 odst. 1 až 3 a neoznámil provedení úpravy do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu, a současně ust. § 40 odst. 6 citovaného zákona o veřejných zakázkách, neboť v návaznosti na úpravy uveřejněného vyhlášení přiměřeně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek,

f.  § 76 odst. 1 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při posuzování nabídky uchazeče DEKONTA, a. s., IČ 25006096, se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, tím, že jmenovaného uchazeče neoprávněně vyloučil z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že nabídka neobsahuje veškeré náležitosti požadované zadavatelem a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

g.  § 76 odst. 1 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při posuzování nabídky uchazeče – účastníků "Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX – Sanace Strakonického podhradí", tím, že jmenovaného uchazeče neoprávněně vyloučil z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele vymezených v zadávací dokumentaci,

přičemž tyto postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

II.

Jako opatření k nápravě postupů uvedených ve výroku I. pod písm. a., b., c., d., e. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší předmětné zadávací řízení.

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – městu Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice – ukládá:

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

1.  Zadavatel – město Strakonice, IČ 00251810, se sídlem Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, zastoupené Ing. Pavlem Vondrysem, starostou (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 5. 2. 2010 pod ev. č. 60041666 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 2. 2010 pod ev. č. 2010/S 26-037349 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Strakonický hrad – sanace podzemních prostor“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky zadavatel v oznámení o zakázce uvedl nejnižší nabídkovou cenu.

3.  Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami, konaném dne 15. 4. 2010, vyplývá, že ve stanovené lhůtě doručilo svoje nabídky sedm uchazečů a že všechny předložené nabídky vyhověly kontrole úplnosti podle § 71 odst. 8 zákona. V rámci posouzení nabídek byly hodnotící komisí vyřazeny nabídky uchazeče GEOSAN GROUP a. s., IČ 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, uchazeče EKOM CZ a.s., IČ 26462061, se sídlem Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10, uchazeče DEKONTA, a. s., IČ 25006096, se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, a uchazeče – "Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX – Sanace Strakonického podhradí". Dne 28. 5. 2010 zadavatel rozhodl o vyloučení těchto uchazečů z účasti v zadávacím řízení.

Ke správnímu řízení zahájenému na návrh účastníků „Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX – Sanace Strakonického podhradí"

4.  Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel – účastníci „Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX – Sanace Strakonického podhradí"

o  ZNAKON, a. s., IČ 26018055, se sídlem Sousedovice 44, 386 01 Strakonice, za niž jedná Vladimír Kotrch, předseda představenstva,

o  Purum, s. r. o., IČ 62414402, se sídlem Národní 961/25, 110 00 Praha 1, za niž jedná Daniel Kraft, jednatel,

o  KAPEX, s. r. o., IČ 28082745, se sídlem Krajinská 33/5, 370 01 České Budějovice, za niž jedná Ing. Petr Kaněra, jednatel,

ve správním řízení zastoupení na základě plné moci ze dne 7. 6. 2010 JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX"), dopisem ze dne 10. 6. 2010 námitky, které zadavatel obdržel téhož dne, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 22. 6. 2010.

5.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 25. 6. 2010 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

6.  V návrhu navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX mj. vyjádřil nesouhlas s vyloučením z účasti v zadávacím řízení a v této souvislosti uvádí, že prostřednictvím subdodavatele SPOVO, a. s., vůbec neprokazoval splnění požadavku na integrované povolení, a proto nelze doloženou smlouvu považovat za smlouvu uzavřenou se subdodavatelem podle ust. § 51 odst. 4 zákona, neboť se nejedná o smlouvu, kterou bylo prokazováno splnění kvalifikace.

7.  Navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX dále odkázal na ustanovení zadávací dokumentace, kde zadavatel stanovil, že maximální přípustný objem subdodávek uchazeče může dosáhnout 30 % objemu stavebních nákladů. Podle navrhovatele však zadavatel nestanovil požadavek, aby uchazeč specifikoval ve své nabídce části plnění, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. I přes tuto skutečnost navrhovatel podle jeho vyjádření doložil ve své nabídce čestné prohlášení o maximálním přípustném objemu subdodávek, včetně identifikačních údajů jednotlivých subdodavatelů. Tento doklad je podle názoru navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX dostačující k doložení všech požadavků, které si může zadavatel vyhradit ve smyslu ust. § 44 odst. 6 zákona.

8.  Navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX zdůraznil, že smlouva o uzavření budoucí smlouvy uzavřená mezi Purum, s. r. o., a SPOVO, a. s., byla doložena nad rámec zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, a proto tato smlouva nemusí být doložena v originále nebo úředně ověřené kopii, přičemž za doložení prosté kopie nemůže být navrhovatel sankcionován. V této souvislosti navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX uvádí, že argumentací týkající se předložení zadavatelem nepožadovaných dokladů se zadavatel nezabýval. Rovněž navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX nesouhlasí s tvrzením zadavatele, podle něhož je jeho nabídka nevhodná a nepřijatelná podle ust. § 22 odst. 1 písm. a) a d) zákona, neboť zadavatel ani neuvedl, v čem konkrétně je jím předložená nabídka nevhodná a nepřijatelná.

9.  Dále navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX v návrhu poukázal na skutečnost, že kdyby zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikačních předpokladů požadoval doložit předmětné integrované povolení, nebyl by oskenovaný podpis prokuristy společnosti SPOVO, a. s., důvodem k jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení. V této návaznosti navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX uvádí, že dikce zákona ani jiná zákonná norma nepožaduje, aby smlouva uzavřená se subdodavatelem ve smyslu ust. § 51 odst. 4 zákona byla opatřena vlastnoručním podpisem. Nadto je jmenovaný navrhovatel přesvědčen, že v nabídce doložil originál smlouvy mezi společnostmi Purum, s. r. o., a SPOVO, a. s., což prokazuje originální vlastnoruční podpis jednatele společnosti Purum, s. r. o.

10.  Jelikož se navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX domnívá, že se zadavatel dopustil zásadního porušení zákona, majícího dopad na stanovení konečného pořadí nabídek jednotlivých uchazečů a na přidělení veřejné zakázky, navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení a uložil zadavateli, aby nabídku navrhovatele dále posuzoval a hodnotil. Současně navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX navrhl, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým by zadavateli zakázal uzavřít smlouvu.

11.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel návrh dne 28. 6. 2010 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S216/2010/HOd. Téhož dne byl stejnopis návrhu doručen zadavateli.

12.  Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 8. 7. 2010, v němž k obsahu návrhu uvedl následující. Požadavkem zadavatele byla podle jeho vyjádření podmínka, aby uchazeč předložil požadované doklady prokazující požadavky zadavatele v originále nebo v úředně ověřené kopii. Tento požadavek byl podle zadavatele stanoven ve vztahu ke všem dokladům, prokazujícím požadavky zadavatele, což ze zadávací dokumentace jasně vyplývalo. Navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX podle vyjádření zadavatele uvedenou povinnost nesplnil, když v rámci nabídky doložil subdodavatelskou smlouvu se společností SPOVO, a. s., ve kterém podpis prokuristy není podpisem originálním a nejedná se o úředně ověřenou kopii, nýbrž o podpis oskenovaný. Zadavatel uvádí, že pokud chtěl navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX doložit integrované povolení podle ust. § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, měl tak učinit prostřednictvím dokladu ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie. V zadávací dokumentaci bylo podle zadavatele stanoveno, že pokud dodavatel není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dále byl zadavatelem stanoven maximální přípustný objem subdodávek uchazeče, který podle závazného rozhodnutí zadavatele mohl dosáhnout max. 30 % objemu stavebních nákladů. Zadavatel uvádí, že navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX v čestném prohlášení o maximálním přípustném objemu subdodávek uvedl společnost SPOVO, a. s., jakožto jednoho ze subdodavatelů, kterému má uchazeč v úmyslu zadat plnění části předmětu veřejné zakázky. V souvislosti s tímto úmyslem byla navrhovatelem Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX zadavateli předložena subdodavatelská smlouva se společností SPOVO, a. s., ve které podpis prokuristy nebyl podpisem originálním, a nejednalo se o úředně ověřenou kopii. Tímto byl podle názoru zadavatele porušen jím stanovený požadavek, aby uchazeč předložil požadované doklady prokazující požadavky zadavatele v originále nebo v úředně ověřené kopii.

13.  K důvodům vyloučení navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX z účasti v zadávacím řízení zadavatel dále uvedl, že maximální přípustný objem subdodávek byl navrhovatelem předložen ve formě čestného prohlášení, v němž je ze zákona povinen uvést pravdivé údaje. Pokud tedy navrhovatel v čestném prohlášení uvedl společnost SPOVO, a. s., jakožto subdodavatele, kterému má navrhovatel v úmyslu zadat plnění části předmětu veřejné zakázky, byl tímto povinen podle názoru zadavatele doložit subdodavatelskou smlouvu ve formě originálu popř. úředně ověřené kopie.

14.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX.

15.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S216/2010/VZ-10476/2010/510/HOd ze dne 20. 7. 2010, jímž rovněž seznámil účastníky řízení se zjištěnými skutečnostmi v rámci správního řízení. V rámci seznámení účastníků řízení se zjištěnými skutečnostmi Úřad mj. uvedl, že na základě předběžného šetření získal Úřad pochybnosti, zda zadavatel při stanovení úrovně ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů vymezil minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Úřad rovněž vyjádřil pochybnost o tom, zda je v daném případě objektivně zdůvodnitelné požadovat od dodavatelů pouze reference o realizaci obdobných veřejných zakázek, a rovněž o zákonnosti požadavku zadavatele na poskytnutí jistoty pouze formou bankovní záruky.

16.  Úřad dále v oznámení o zahájení správního řízení uvedl, že z předložené dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že prostřednictvím dodatečných informací k zadávacím podmínkám zadavatel učinil úpravy v uveřejněném oznámení o zakázce, týkající se požadavků na prokázání kvalifikace. Podle údajů z informačního systému o veřejných zakázkách však zadavatel neuveřejnil provedené úpravy způsobem, který ukládá ust. § 147 odst. 8 zákona. Současně Úřad zjistil, že zadavatel v oznámení otevřeného řízení nestanovil požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů.

17.  Rozhodnutím ze dne 20. 7. 2010 č. j. ÚOHS-S216/2010/VZ-10682/2010/510/HOd o předběžném opatření Úřad zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude specifikované správní řízení ukončeno.

Ke správnímu řízení zahájenému na návrh obchodní společnosti DEKONTA, a. s.

18.  Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení podal navrhovatel DEKONTA, a. s., IČ 25006096, se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, za niž jedná Mgr. Karel Petrželka, místopředseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 9. 6. 2010 JUDr. Kateřinou Leštinovou, advokátkou, se sídlem Jiráskova 308, 252 25 Jinočany (dále jen „navrhovatel DEKONTA, a. s."), dopisem ze dne 9. 6. 2010 námitky, které zadavatel obdržel dne 11. 6. 2010, a kterým po přezkoumání jejich oprávněnosti nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 22. 6. 2010.

19.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 30. 6. 2010 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

20.  Navrhovatel DEKONTA, a. s., v podaném návrhu vyjádřil domněnku, že zadavatel porušil zásady transparentnosti a zásadu diskriminace vyplývající z ust. § 6 zákona a dále ust. § 76 odst. 1 a 6 zákona. Porušení uvedených zásad a ust. § 76 odst. 1 a 6 zákona spatřuje zejména ve skutečnosti, že hodnotící komise v rozporu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřadila jeho nabídku a zadavatel jej vyloučil z účasti v zadávacím řízení, a to pouze v důsledku zjevných početních chyb v nabídce.

21.  K důvodům vyloučení z účasti v zadávací řízení zadavatelem navrhovatel DEKONTA, a. s., uvádí, že zadavatel omezil přípustný objem subdodávek na max. 30 % objemu stavebních nákladů, a proto v nabídce předložil v souladu s požadavky zadavatele čestné prohlášení o maximálním přípustném objemu subdodávek. Jako své subdodavatele zde přitom uvedl Analytické laboratoře Plzeň, a. s., (s objemem stavebních nákladů 0,05 %) a ZIP, o. p. s., (s objemem stavebních nákladů 0,01 %). K tomu uvedený navrhovatel dodává, že v nabídce doložil rovněž smlouvy se zmíněnými subdodavateli ve smyslu ust. § 51 odst. 4 zákona a práce prováděné jejich prostřednictvím řádně uvedl a ocenil v rámci předkládaného výkazu výměr. Z předloženého výkazu výměr a smluv se subdodavateli pak podle navrhovatele DEKONTA, a. s., vyplývá, že celkový objem subdodávek činí 242 900 Kč, tj. při celkové nabídkové ceně 7 777 460 Kč bez DPH činí objem subdodávek v součtu 3,12 ve vztahu k celku a nikoli 0,6 % ve vztahu k celku, jak vyplývá z čestného prohlášení. Tato skutečnost však podle názoru navrhovatele DEKONTA, a. s., neznamená nesplnění zadávacích podmínek, neboť limit stanovený zadavatelem pro omezení subdodávek na 30 % je splněn, a jedná se o zcela zřejmou početní chybu uchazeče v jím podané nabídce. V této souvislosti navrhovatel DEKONTA, a. s., odkazuje na ust. § 76 odst. 1 zákona, podle něhož ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží, přičemž odkazuje na komentářovou literaturu.

22.  Navrhovatel DEKONTA, a. s., zdůraznil, že neměl žádný důvod ke zkreslení údaje o objemu svých subdodávek, když celkový objem subdodávek činí 3,12 % ve vztahu k celku, zatímco omezení subdodávek zadavatelem dosahuje hranice 30 % ve vztahu k celku. Správný objem subdodávek podle navrhovatele DEKONTA, a. s., zcela jednoznačně vyplývá z oceněného výkazu výměr a smluv uzavřených se subdodavateli podle ust. § 51 odst. 4 zákona. Podle názoru navrhovatele měla hodnotící komise v souladu s ust. § 76 odst. 3 a 4 zákona v případě nejasností požádat o písemné vysvětlení nabídky, čímž by bylo zjištěno, že se jedná o zřejmé chyby v počtech. Zadavatel podle navrhovatele DEKONTA, a. s., pochybil rovněž, když jej vyloučil z účasti v zadávacím řízení na základě kontroly úplnosti nabídek (§ 71 odst. 8 zákona), tj. z důvodu, že nabídka neobsahuje všechny součásti požadované zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách, avšak zadavatel neuvedl, která součást v nabídce chybí.

23.  Na základě výše uvedených tvrzení se navrhovatel DEKONTA, a. s., domnívá, že zadavatel svým postupem porušil zásadu transparentnosti a zásadu zákazu diskriminace stanovené v ust. § 6 zákona, přičemž odkazuje na interpretaci zákazu diskriminace v materiálním smyslu, jak je formulována v rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 131/2007-131.

24.  Navrhovatel DEKONTA, a. s., dále odmítá tvrzení zadavatele, kterými zpochybňuje jeho věrohodnost a loajalitu pouze na základě věcné chyby. Následně jmenovaný navrhovatel specifikoval vzniklou újmu a Úřadu navrhl uložit zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení a uložit zadavateli zařadit nabídku navrhovatele DEKONTA, a. s., zpět k dalšímu posouzení a hodnocení nabídky v zadávacím řízení. Současně cit. navrhovatel Úřadu navrhl nařídit předběžné opatření spočívající v zákazu uzavření smlouvy.

25.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel návrh dne 1. 7. 2010 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, vedené pod sp. zn. S224/2010/HOd. Téhož dne byl stejnopis návrhu doručen zadavateli.

26.  Zadavatel se k návrhu vyjádřil dopisem ze dne 8. 7. 2010, v jehož úvodu specifikoval důvod, pro něž navrhovatele DEKONTA, a. s., vyloučil z účasti v zadávacím řízení – tj. nabídka neobsahovala veškeré náležitosti požadované zadavatelem a zákonem. Zadavatel uvádí, že v zadávací dokumentaci požadoval, aby uchazeči specifikovali části veřejné zakázky, které mají v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, přičemž navíc vymezil, že určitá část nesmí být plněna subdodavatelem. Rovněž byl podle zadavatele stanoven maximální přípustný objem subdodávek uchazeče, a to max. 30 % objemu stavebních nákladů. Tento požadavek byl podle vyjádření zadavatele předložen navrhovatelem DEKONTA, a. s., formou čestného prohlášení, v němž byly prokazatelně uvedeny nepravdivé údaje, když zde bylo uvedeno, že celkový objem subdodávek činí 0,06 % objemu stavebních prací akce, což odpovídá absolutní částce 4 666,5 Kč, přičemž z výkazu výměr vyplývá, že celkový objem subdodávek činí 242 900 Kč. Zadavatel tedy podle jeho vyjádření vyloučil navrhovatele DEKONTA, a. s., z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že v dokumentu "Čestné prohlášení uchazeče – maximální přípustný objem subdodávek" uchazeč uvedl nepravdivé údaje, čímž zkreslil údaje, které byly předpokladem pro splnění požadavků zadavatele, a nabídka tak neobsahovala veškeré náležitosti požadované zadavatelem. Uvedení nepravdivých údajů zadavatel považuje za nesplnění požadavků zadavatele vymezených v zadávací dokumentaci, hrubé porušení povinností uchazeče, a proto nelze nesprávné uvedení údajů v čestném prohlášení považovat za zřejmou početní chybu v nabídce.

27.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel DEKONTA, a. s.

28.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S224/2010/VZ-10479/2010/510/HOd ze dne 21. 7. 2010, v rámci něhož rovněž seznámil účastníky řízení se zjištěnými skutečnostmi ve správním řízení. V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi Úřad odkazuje na text tohoto rozhodnutí výše – viz odstavec 15. a16. tohoto rozhodnutí.

29.  Rozhodnutím ze dne 22. 7. 2010 č. j. ÚOHS-S224/2010/VZ-10762/2010/510/HOd Úřad zamítl návrh navrhovatele DEKONTA, a. s., na vydání předběžného opatření, jímž měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, v němž mj. konstatoval, že neshledal důvody pro jeho nařízení, neboť v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou již Úřad v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S216/2010 vydal dne 22. 7. 2010 rozhodnutí o předběžném opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude uvedené správní řízení ukončeno.

Ke spojení správních řízení

30.  K zajištění účelu správních řízení, vedených pod sp. zn. S216/2010/HOd a S224/2010/HOd Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S216,224/2010/VZ-10669/2010/510/HOd ze dne 26. 7. 2010, kterým spojil správní řízení zahájená dne 28. 6. 2010 a dne 1. 7. 2010 na základě návrhů navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX a navrhovatele DEKONTA, a. s.

31.  Usnesením č. j. ÚOHS-S216,224/2010/VZ-10601/2010/510/HOd ze dne 26. 7. 2010 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Úřad tímto usnesení rovněž stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu. Současně Úřad tímto usnesením stanovil zadavateli lhůtu k doplnění předložené dokumentace o veřejné zakázce, tj. předložení zejména originálních listin bankovních záruk, které byly předloženy uchazeči jako součást nabídky v zadávacím řízení, a případných dalších dosud nepředložených dokumentů v originálech, tvořících součást dokumentace o veřejné zakázce.

32.  Dopisem ze dne 3. 8. 2010 zadavatel Úřadu zaslal originální listiny bankovních záruk, které byly předloženy uchazeči jako součást nabídky v zadávacím řízení.

33.  Dne 4. 8. 2010 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, v němž mj. uvádí, že v průběhu zadávacího řízení obdržel žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona, na něž odpověděl ve třech odpovědích na dotazy, přičemž lhůta stanová zákonem byla podle jeho názoru splněna. Tyto odpovědi na dotazy vysvětlují podle zadavatele zadávací dokumentaci tak, aby uchazeči měli jednotný výklad a stejné zadání. Zadavatel rovněž konstatoval, že neměnil zadávací dokumentaci, ani rozsah předmětu plnění, a nestanovil v průběhu zadávacího řízení žádné další podmínky a změny pro uchazeče. Zadavatel si podle jeho vyjádření není vědom úprav podmínek zadávací dokumentace, a dodává, že provedl jen vysvětlení a poskytl dodatečné informace, přičemž všichni uchazeči jasně a srozumitelně pochopili dodatečné informace a všichni podali svoji nabídku v souladu s požadavky zadavatele.

34.  Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, po zhodnocení všech podkladů, zejména zadávací dokumentace, odpovědí na dotazy k zadávacím podmínkám, nabídek jednotlivých uchazečů, vyjádření předložených účastníky řízení, a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K požadavku zadavatele na disponibilní zůstatek na účtu uchazeče

35.  Veřejný zadavatel je povinen podle § 50 odst. 3 zákona omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky.

36.  K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele může veřejný zadavatel podle § 55 odst. 1 zákona požadovat předložení jednoho či více z těchto dokladů:

a)  pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,

b)  poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů 45) nebo určitou část takové rozvahy, nebo

c)  údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti.

37.  Veřejný zadavatel je oprávněn podle § 55 odst. 2 zákona požadovat vedle dokladů podle § 55 odst. 1 zákona rovněž jiné doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele.

38.  V oznámení o zakázce zadavatel v bodu III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost stanovil, že dodavatel doloží „doklad o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v minimální výši 10 mil. Kč po dobu min. posledního měsíce před termínem stanoveným pro podání nabídky v tomto zadávacím řízení (měsíc 02/2009) …".

39.  Současně zadavatel v oznámení o zakázce, bodu III.1.1) stanovil požadavek na předložení dokladu o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v min. výši 5 mil. Kč za období 10, 11 a 12/2009.

40.  Úřad k požadavku, aby dodavatel doložil „doklad o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v minimální výši 10 mil. Kč …“ uvádí, že smyslem prokazování finančních a ekonomických kvalifikačních předpokladů je potvrzení schopnosti uchazeče plnit své finanční závazky. To však neznamená, že by dodavatelé měli prokazovat to, že mají finanční prostředky uloženy na svých běžných účtech či výši zůstatku na účtu. Dodavatelé své volné finanční prostředky za účelem jejich optimálního zhodnocení mohou přesouvat např. na jiné účty či jinak investovat, aby z nich dosáhli vyššího výnosu než na běžném účtu. Proto není nezbytné, aby na běžných účtech zůstávaly volné finanční prostředky, které dodavatelé nepotřebují k uhrazení (umoření) nejbližších splatných závazků. Skutečnost, že dodavatel nemá zůstatek na účtu ve výši požadované zadavatelem (v daném případě ve výši 10 mil. Kč, resp. 5 mil. Kč), však automaticky neznamená, že by takový dodavatel nebyl schopen plnit svoje závazky. Nelze pominout ani to, že „výše zůstatku na účtu“ může být proměnlivá, což dále snižuje vypovídací schopnost tohoto ukazatele z hlediska jeho významu pro ověření ekonomické a finanční situace dodavatele. Naopak ani to, že dodavatelé mají zůstatek na účtu ve výši požadované zadavatelem, automaticky neznamená, že jsou schopni plnit všechny finanční závazky.

41.  Při zadávání veřejných zakázek není požadavek zadavatele na výši zůstatku na účtu uchazeče z ekonomického hlediska opodstatněný. Takto stanovený požadavek zadavatele nelze označit za některý z dokladů prokazujících splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 55 odst. 1 zákona, a současně nevyjadřuje finanční a ekonomickou způsobilost uchazečů, a to bez ohledu na výši požadovaného zůstatku na běžném účtu, příp. na jakémkoliv jiném druhu účtu.

42.  Na základě uvedených důvodů je nutno dospět k závěru, že v případě požadavku na doložení dokladu o zůstatku na účtu dodavatele se nejedná o doklad prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele podle ust. § 55 odst. 2 zákona, neboť tento doklad neprokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele.

43.  Zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. § 55 odst. 2 zákona, když v oznámení o zakázce, bodu III.2.2), požadoval předložení dokladu o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v minimální výši 10 mil. Kč, a v zadávací dokumentaci, bodu c.3), i oznámení o zakázce, bodu III.1.1), požadoval doložení dokladu o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v min. výši 5 mil. Kč za období 10, 11 a 12/2009, přestože tyto doklady neprokazují splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť jeho důsledkem mohlo být omezení soutěžního prostředí, a tedy množství podaných nabídek.

K požadavku zadavatele na poskytnutí jistoty

44.  Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona zadavatel může u veřejné zakázky v oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu požadovat, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Jistotu nelze požadovat při zavedení dynamického nákupního systému. Výši jistoty stanoví zadavatel v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo formou bankovní záruky.

45.  Jistota je specifickým druhem zajišťovacího institutu, jenž zajišťuje splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení. Svou zajišťovací povahou tak jistota skýtá zadavateli vyšší míru právní jistoty zejména v tom smyslu, že po výběru nejvhodnější nabídky s ním uchazeč, který vybranou nabídku podal, uzavře smlouvu.

46.  Podle bodu III.1.1) oznámení o zakázce zadavatel požaduje, aby uchazeč poskytl jistotu „formou bankovní garance po dobu zadávací lhůty ve výši 300.000,- Kč".

47.  Z textu ustanovení § 67 odst. 1 zákona je zřejmé, že zákonodárce umožnil dvě formy (možnosti, způsoby) jistoty, a to složení na účet, nebo bankovní zárukou, avšak v této souvislosti je nutno uvést, že zákon nedává zadavateli možnost vyloučit některou ze zákonných možností složení jistoty.

48.  Tím, že zadavatel požadoval poskytnutí jistoty pouze formou bankovní záruky, nedodržel postup stanovený v § 67 odst. 1 zákona, neboť volbu formy složení jistoty ponechává zákon na uchazečích. Nelze vyloučit, že nemožnost složit jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele mohlo odradit jiné dodavatele od účasti v zadávacím řízení, neboť bankovní záruka představuje technicky a ekonomicky náročnější instrument pro poskytnutí jistoty.

Stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikace

49.  Podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci.

50.  K cit. ustanovení zákona Úřad uvádí, že povinnost stanovit požadavky na prokázání splnění kvalifikace v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení se vztahuje na všechny kvalifikační předpoklady vymezené v ust. § 50 odst. 1 zákona (tj. základní, profesní, ekonomické a finanční a technické kvalifikační předpoklady), kterým je definován rozsah kvalifikace.

51.  Z obsahu oznámení otevřeného řízení je zřejmé, že zadavatel v tomto oznámení nestanovil požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů. Přestože tyto požadavky zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci, nelze pominout povinnost stanovenou v ust. § 50 odst. 2 větě první zákona, neboť neuvedení povinně stanovených požadavků mohlo potenciální dodavatele odradit od účasti v zadávacím řízení z důvodu nevymezených požadavků zadavatele na kvalifikaci.

52.  Z uvedeného vyplývá, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 50 odst. 2 zákona, neboť v oznámení o zahájení zadávacího řízení neuvedl požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů, přičemž tento postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť dodavatelé z uveřejněného oznámení nemohli vyvodit, jaké základní kvalifikační předpoklady jsou nutné pro účast v zadávacím řízení, a zda takovou kvalifikaci mohou splňovat, a neměli k dispozici všechny zákonem stanovené informace, které jsou nepochybně důležité pro rozhodování o účasti v zadávacím řízení.

K požadavkům na prokázání technických kvalifikačních předpokladů

53.  K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby může veřejný zadavatel podle § 56 odst. 2 písm. a) zákona požadovat seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:

1.  osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

2.  osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3.  čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

54.  K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce může veřejný zadavatel podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona požadovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

55.  Veřejný zadavatel ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení vymezit minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů, odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky.

56.  Zadavatel v oznámení o zakázce, v čl. III. bod 2.3) Technická způsobilost, uvedl požadavek na předložení soupisu "obdobných VZ na služby – dekontaminace, likvidace nebezpečných odpadů, sanace a analýzy za poslední 3 roky (rok 2007, 2008 a 2009) 3 x osvěd. obj. obdobných veřejných zakázek na služby – dekontaminace, odstranění nebezpečných odpadů, sanace a analýzy min. velikosti 1 x 15 mil. + 2 x 5 mil. Kč bez DPH".

57.  K výše uvedenému Úřad konstatuje, že není objektivně zdůvodnitelné vyžadovat na dodavatelích reference o realizaci obdobných veřejných zakázek. Takový požadavek nelze považovat za logický a opodstatněný, neboť realizace předmětné veřejné zakázky nepochybně nevykazuje podstatné odlišnosti od obdobných stavebních prací, resp. služeb, realizovaných pro jiné subjekty nežli zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Uvedeným vymezením minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů zadavatel neodůvodněně vyloučil předložení referencí o realizaci obdobných zakázek u jiných objednatelů. Požadavek zadavatele na reference o realizaci obdobných stavebních prací, resp. služeb, nelze v šetřeném případě omezit na služby, resp. stavební práce, realizované pro zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ale je nutné vymezit požadavek zadavatele věcně k požadované veřejné zakázce, resp. definovat její specifika.

58.  V souvislosti se stanovením výše uvedeného technického kvalifikačního předpokladu Úřad též konstatuje, že zadavatel nesmí stanovit v zadávací dokumentaci, resp. v oznámení zadávacího řízení takové podmínky k prokázání kvalifikace, které by mohly omezovat práva potencionálních zájemců o zakázku účastnit se zadávacího řízení, a v konečném důsledku podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

59.  Tím, že zadavatel ve vztahu k požadavku na předložení soupisu obdobných veřejných zakázek na služby, uvedenému v oznámení o zakázce, čl. III. bod 2.3) Technická způsobilost, vymezil minimální úroveň tohoto technického kvalifikačního předpokladu, která neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, nedodržel postup stanovený v § 56 odst. 7 písm. c) zákona. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by toto omezení zadavatel nestanovil, mohl obdržet více nabídek, přičemž nelze vyloučit, že by některá z těchto nabídek byla ekonomicky výhodnější.

Ke změnám zadávací dokumentace

60.  Podle § 44 odst. 1 zákona je zadávací dokumentace soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel.

61.  Ustanovení § 147 odst. 8 zákona stanoví, že zadavatel může při respektování zásad uvedených v § 6 zákona provést úpravy v uveřejněném vyhlášení; v takovém případě je povinen provedené úpravy uveřejnit podle § 147 odst. 1 až 3 a oznámit provedení úpravy do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

62.  Zákon v ust. § 40 odst. 6 stanoví, že provede-li veřejný zadavatel úpravy v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 zákona, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení nebo lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy.

63.  V oznámení o zakázce zadavatel v bodu III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost stanovil, že dodavatel doloží „doklad o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v minimální výši 10 mil. Kč po dobu min. posledního měsíce před termínem stanoveným pro podání nabídky v tomto zadávacím řízení (měsíc 02/2009) …".

64.  Podle dodatečných informací ze dne 22. 3. 2010 zadavatel uvedl, že citovaný bod obsažený v oznámení o zakázce je neplatný a odkázal na „dopřesnění" zadávací dokumentace uvedené v týchž dodatečných informacích. Zde zadavatel upozornil na nesoulad v bodu III.2.2) oznámení o zakázce a ustanovení bodu c.3) zadávací dokumentace a vymezil nové jednotné znění následovně „Dodavatel doloží doklad o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v minimální výši 5 mil. Kč po dobu min. 3 posledních měsíců před termínem stanoveným pro vyhlášení zadávacího řízení (měsíc 11,12/2009 a 01/2010)."

65.  K výše uvedenému je nutno doplnit, že zadavatel neuveřejnil opravný formulář oznámení o zakázce, a tudíž ani neprodloužil lhůtu pro podání nabídek v zadávacím řízení. Dopis ze dne 22. 3. 2010, kterým zadavatel odpověděl na dotazy k zadávacím podmínkám, byl podle dokumentace o veřejné zakázce doručen dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, a to dne 25. 3. 2010 (10 dodavatelů) a dne 26. 3. 2010 (3 dodavatelé). Lhůtu pro podání nabídek zadavatel stanovil podle oznámení o zakázce na den 15. 4. 2010.

66.  Na základě výše uvedeného je zřejmé, že zadavatel změnu požadavku na doložení dokladu o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče v minimální výši 10 mil. Kč, uvedeného v oznámení o zakázce, neučinil postupem podle ust. § 40 odst. 6 zákona, když prostřednictvím odpovědi na dotaz provedl úpravy v uveřejněném vyhlášení a současně přiměřeně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek.

67.  Úřad v souvislosti s výše uvedeným považuje za nezbytné zdůraznit, že se v daném případě v rámci dodatečných informací ze dne 22. 3. 2010, nejednalo o informaci mající charakter dodatečného, či upřesňujícího údaje, nýbrž o faktickou změnu zadávacích podmínek. Důvodem je skutečnost, že upuštění od kvalifikačního předpokladu spočívajícího v doložení dokladu o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče nelze označit za upřesňující informaci, nýbrž za podstatnou změnu zadávacích podmínek, která může mít významný vliv na rozhodování dodavatelů o podání nabídky. Je přitom třeba dodat, že ačkoli v obdobné formě zadavatel požadavek na předložení dokladu o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče vymezil v jiné části oznámení o zakázce (tj. bodu III.1.1), došlo vypuštěním předmětného požadavku stanoveného v oznámení o zakázce, bodu III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost, k podstatnému zmírnění kvalifikačních předpokladů. Proto nelze vyloučit, že předmětný požadavek mohl odradit potenciální uchazeče o veřejnou zakázku od podání nabídky.

68.  K tvrzení zadavatele, podle něhož prostřednictvím dodatečných informací neupravoval zadávací dokumentaci a provedl pouze vysvětlení, Úřad uvádí, že na základě výše uvedeného je zcela evidentní, že zadavatel změnu zadávacích podmínek provedl, přičemž se nejedná o nevýznamnou změnu, neboť jejím prostřednictvím došlo k podstatnému zmírnění požadavků na prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Závěru, že se v daném případě nejednalo pouze o upřesnění zadávacích podmínek, nasvědčuje rovněž skutečnost, že zadavatel v rámci dodatečných informací uvedl, že zveřejní opravu v informačním systému o veřejných zakázkách, což se však v šetřením případě nestalo.

69.  Úřad v návaznosti na problematiku změn zadávací dokumentace odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 131/2007-131 ze dne 12. 5. 2008 (www.nss.cz), z něhož vyplývá, že prostřednictvím dodatečných informací nemůže být zadávací dokumentace měněna, ale mohou být vysvětlovány nejasnosti, které by z jejího obsahu mohly vyplývat, či upřesňovány údaje v zadávací dokumentaci obsažené, které pro svoji nekonkrétnost brání řádnému zpracování nabídky. Pro úplnost Úřad uvádí, že přestože se cit. rozsudek vztahoval k předchozí právní úpravě, tj. k zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lze závěry vyslovené soudem obdobně aplikovat rovněž v případě aktuální právní úpravy.

70.  Úřad při zkoumání předložených podkladů dospěl k závěru, že provedené změny měly být důvodem pro prodloužení lhůty pro podání nabídek, neboť mohly mít podstatný vliv na okruh potenciálních dodavatelů.

71.  Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že zadavatel nedodržel ust. § 147 odst. 8 zákona, když úpravy v uveřejněném vyhlášení neuveřejnil podle § 147 odst. 1 až 3 a neoznámil provedení úpravy do 5 dnů ode dne jejího odeslání k uveřejnění všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu, a dále ust. § 40 odst. 6 zákona, neboť v návaznosti na úpravy uveřejněného vyhlášení přiměřeně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohl obdržet více nabídek, přičemž nelze vyloučit, že by některá z těchto nabídek byla ekonomicky výhodnější.

72.  Pro úplnost Úřad dodává, že i v případě, pokud by zadavatel provedl provedenou změnu zadávacích podmínek postupem stanoveným v ust. § 147 odst. 8 zákona a ust. § 40 odst. 6 zákona, nemohl by takový postup zhojit pochybení, jehož se zadavatel dopustil již při stanovení požadavku na doložení dokladu o disponibilním zůstatku na účtu uchazeče (viz odstavce 35. – 43. tohoto rozhodnutí)

K důvodům vyloučení z účasti v zadávacím řízení navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX, a navrhovatele DEKONTA, a. s.

73.  Podle § 74 odst. 1 zákona, činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

74.  Hodnotící komise podle ust. § 76 odst. 1 zákona posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d). Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

75.  Ust. § 76 odst. 6 zákona stanoví, že uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

·  K vyloučení navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX

76.  Zadavatel vyloučil z účasti v zadávacím řízení navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX, rozhodnutím ze dne 28. 5. 2010, v němž je vyloučení odůvodněno skutečností, že „nabídka neobsahuje veškeré náležitosti požadované zadavatelem a zákonem". Dále zde zadavatel uvádí, že „v zadávací dokumentaci … byla jednoznačně stanovena povinnost předložit požadované doklady prokazující požadavky zadavatele v originále nebo v úředně ověřené kopii. Uchazeč (Sdružení) tuto povinnost nesplnil, když v rámci nabídky doložil subdodavatelskou smlouvu o smlouvě budoucí se společností SVOPO, a. s., Slovenská č. p. 2071, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 63676249, ve které podpis prokuristy společnosti Ing. Mojmíra Zálešáka není podpisem originálním a nejedná se ani o úředně ověřenou kopii, nýbrž o podpis oskenovaný, což je z předloženého dokumentu patrné…". V rozhodnutí o námitkách zadavatel upřesnil, že navrhovatel byl z účasti v zadávacím řízení vyloučen v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona a doplnil, že pokud chtěl uchazeč doložit integrované povolení podle ust. § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 76/2002 Sb."), měl tak učinit prostřednictvím dokladu ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie (ze zadávací dokumentace podle zadavatele jasně vyplývalo, že je požadováno předložení dokladů prokazujících požadavky zadavatele v originále nebo v úředně ověřené kopii, a to ve vztahu ke všem dokladům prokazujícím požadavky zadavatele).

77.  Podle § 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

78.  Podle ust. § 44 odst. 6 zákona zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem; v takovém případě je zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si tento požadavek vyhradit. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatele.

79.  Úřadem bylo zjištěno, že navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX, předložil v nabídce čestné prohlášení o maximálním přípustném objemu subdodávek, kde jako jednoho ze svých subdodavatelů označil společnost SPOVO, a. s. Rovněž byla součástí nabídky „smlouva o uzavření budoucí smlouvy ve smyslu § 289 až § 292 Obchodního zákoníku" uzavřená mezi jedním z účastníků Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX (tj. společností Purum, s. r. o.) a společností SPOVO, a. s. V souvislosti s tímto subdodavatelem bylo v nabídce doloženo čestné prohlášení, podle něhož s odpady produkovanými v průběhu plnění díla bude nakládáno mj. na zařízení společnosti SPOVO, a. s., a dále rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o vydání integrovaného povolení podle ust. § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb. (toto rozhodnutí je předloženo ve formě úředně ověřené kopie). Z nabídky nevyplývá, že ve vztahu k subdodavateli SPOVO, a. s., byly předloženy jakékoli další doklady.

80.  V šetřeném případě je z obsahu nabídky navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX, patrné, že prostřednictvím subdodavatele SPOVO, a. s., nebyla prokazována kvalifikace, a tudíž nelze na danou situaci aplikovat ust. § 51 odst. 4 zákona. Proto ani nebyl dodavatel povinen podle ustanovení § 51 odst. 4 věty druhé zákona předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky. Úřad doplňuje, že zadavatel v zadávací dokumentaci nestanovil požadavek na předložení obdobné smlouvy se všemi subdodavateli v případě, že jejich prostřednictvím není prokazována kvalifikace. Stanovení takového požadavku by však ani nebylo možné, neboť požadavky na prokazování subdodavatelského vztahu jsou zákonem řešeny v ust. § 44 odst. 6 a ust. § 51 odst. 4 zákona, přičemž úpravu požadavků daných přímo zákonem nelze dále rozšiřovat. Na případy, kdy není dodavatelem prokazována kvalifikace, lze přitom uplatnit pouze ust. § 44 odst. 6 zákona, které zadavatele opravňuje od dodavatele požadovat specifikaci částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvedení identifikačních údajů subdodavatelů. Ani toto ustanovení tedy zadavateli neumožňuje stanovit požadavek na předložení subdodavatelské smlouvy, pokud prostřednictvím subdodavatelů není prokazována kvalifikace. Tento závěr potvrzuje i obsah rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 60 Ca 92/2008-101 ze dne 3. 6. 2010, v němž soud mj. konstatoval, že „upravuje-li ZVZ problematiku plnění veřejných zakázek subdodavatelsky a stanoví-li okruh podmínek a požadavků, které zadavatel může v zadávací dokumentaci uplatnit, pak je třeba takovou úpravu považovat za úpravu zadavatele limitující“ a dále, že ust. § 44 odst. 6 zákona je třeba vykládat „jako zvláštní pravidlo týkající se limitů požadavků zadavatele v otázce subdodavatelsky poskytovaného plnění ve vztahu k obecnějšímu … ustanovení § 44 odst. 3 písm. e) ZVZ“.

81.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX, nebyl povinen v nabídce předložil subdodavatelskou smlouvu se společností SPOVO, a. s., když jejím prostřednictvím neprokazoval kvalifikaci, nelze za oprávněný důvod k vyloučení z účasti v zadávacím řízení označit skutečnost, že tato smlouva nebyla předložena v originálu či úředně ověřené kopii. V této souvislosti Úřad upozorňuje, že s ohledem na tento závěr považoval za nadbytečné zabývat se otázkou, zda podpisy v předložené subdodavatelské smlouvě jsou podpisy originální (resp. vlastnoruční).

82.  V návaznosti na tvrzení uvedená zadavatelem v rozhodnutí o námitkách navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX, Úřad uvádí, že důvodem pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení nemůže být ani předložení integrovaného povolení podle ust. § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., ve formě např. prosté kopie, neboť zadavatel předmětný doklad vůbec nepožadoval. Současně není zřejmé, z jakého důvodu zadavatel v rozhodnutí o námitkách uvedl, že pokud chtěl uchazeč doložit integrované povolení podle ust. § 13 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., měl tak učinit prostřednictvím dokladu ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie, když tato povolení byla v nabídce doložena ve formě úředně ověřených kopií.

83.  V obecné rovině Úřad v souvislosti s vyloučením navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX, konstatuje, že zákonem není stanovena možnost vyloučit dodavatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu doložení dokladů, předložených nad rámec požadavků stanovených zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách.

84.  Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 76 odst. 1 a 6 zákona při posuzování nabídky navrhovatele Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX, tím, že jmenovaného navrhovatele neoprávněně vyloučil z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele vymezených v zadávací dokumentaci. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť navrhovatel Sdružení ZNAKON, PURUM a KAPEX, v zadávacím řízení nabídl nižší nabídkovou cenu, než uchazeč, který se po provedeném hodnocení zadavatelem umístil jako první v pořadí.

·  K vyloučení navrhovatele DEKONTA, a. s.

85.  Zadavatel vyloučil z účasti v zadávacím řízení navrhovatele DEKONTA, a. s., rozhodnutím ze dne 28. 5. 2010, jímž je vyloučení odůvodněno skutečností, že "nabídka neobsahuje veškeré náležitosti požadované zadavatelem a zákonem". Zadavatel v rozhodnutí zopakoval hodnotu uvedenou v nabídce, podle níž celkový objem subdodávek činí 0,06 % objemu stavebních nákladů, přičemž vypočítává, že "z nabídkové ceny uchazeče ve výši 7 777 460 Kč bez DPH činí objem stavebních nákladů subdodavatelů dle údaje uchazeče ve výši 0,06 % částku 4 666,5 Kč bez DPH". Skutečný podíl subdodávek však podle zjištění zadavatele činí 242 900 Kč. Z popsaného zadavatel vyvodil, že uchazeč neuvedl v čestném prohlášení o maximálním přípustném objemu subdodávek pravdivé údaje.

86.  Zadavatel v zadávací dokumentaci, v rámci kapitoly "Další požadavky zadavatele této veřejné zakázky", stanovil, že "Maximální přípustný objem subdodávek uchazeče může dosáhnout 30 % objemu stavebních nákladů. Za dodávku je pro tento účel považována realizace prací jinými subjekty pro vítěze výběrového řízení". Zadavatel rovněž dodavatelům poskytl formulář k vyplnění jako součást zadávací dokumentace.

87.  Úřadem bylo zjištěno, že navrhovatel DEKONTA, a. s., předložil v nabídce čestné prohlášení o maximálním přípustném objemu subdodávek, kde uvedl, že subdodavatel Analytické laboratoře Plzeň, a. s., bude při plnění veřejné zakázky vykonávat analytické práce v rozsahu 0,05 % objemu stavebních nákladů, a subdodavatel ZIP, o. p. s., bude při plnění veřejné zakázky vykonávat geologické práce v rozsahu 0,01 % objemu stavebních nákladů.

88.  Podle výkazu výměr předloženého v nabídce navrhovatele DEKONTA, a. s., byly analytické laboratorní práce oceněny v součtu částkou 152 900 Kč bez DPH (není přitom zřejmé, zda součástí prací prováděných subdodavatelem Analytické laboratoře Plzeň, a. s., jsou rovněž činnosti spočívající v odběrech vzorků a položce "doprava osob a přeprava vzorků (Strakonice – laboratoře)", které v součtu činí 326 000 Kč) a položka záchranný archeologický průzkum včetně stálého dozoru archeologa činí 90 000 Kč bez DPH.

89.  Z výše uvedených údajů patrných z nabídky navrhovatele DEKONTA, a. s., vyplývá, že činnosti vykonávané subdodavateli činí celkem 3,1 % z nabídkové ceny bez DPH (resp. 7,3 % z nabídkové ceny bez DPH v případě zahrnutí položek spočívajících v odběrech a přepravě vzorků).

90.  Na základě výše uvedeného je zřejmé, že ačkoli údaje uvedené navrhovatelem DEKONTA, a. s., v čestném prohlášení o maximálním přípustném objemu subdodávek neodpovídají údajům uvedeným ve výkazu výměr, nebylo účelem uvedení nesprávných údajů v čestném prohlášení splnění požadavku zadavatele na maximální přípustný objem subdodávek. Z výkazu výměr jednoznačně vyplývá, že i v případě, pokud by navrhovatel provedl výpočet v čestném prohlášení správně, navrhovatel DEKONTA, a. s., by požadavek na maximální přípustný objem subdodávek splnil rovněž. Jelikož uvedení nesprávných údajů navrhovatelem DEKONTA, a. s., nemělo vliv na splnění maximálního přípustného objemu subdodávek, jeví se jediným logickým vysvětlením skutečnost, že navrhovatel DEKONTA, a. s., se v čestném prohlášení dopustil početní chyby, která neměla vliv na nabídkovou cenu, neboť celková nabídková cena je zcela zřejmá jak z krycího listu nabídky, tak z návrhu smlouvy i výkazu výměr.

91.  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla hodnotící komise v rámci posouzení nabídky navrhovatele DEKONTA, a. s., při zjištění početní chyby uvedené v čestném prohlášení o maximálním přípustném objemu subdodávek, povinna postupovat podle ust. § 76 odst. 1 věty čtvrté zákona, tzn. k této početní chybě nepřihlédnout. Proto nelze ani konstatovat, že uvedením početní chyby nemající vliv na nabídkovou cenu nebyly ze strany navrhovatele DEKONTA, a. s., splněny zákonné požadavky či požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, resp. byla podána nepřijatelná nabídka podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona.

92.  Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ustanovení § 76 odst. 1 a 6 zákona při posuzování nabídky navrhovatele DEKONTA, a. s., tím, že jmenovaného navrhovatele neoprávněně vyloučil z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele vymezených v zadávací dokumentaci. Tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť navrhovatel DEKONTA, a. s., v zadávacím řízení nabídl nižší nabídkovou cenu, než uchazeč, který se po provedeném hodnocení zadavatelem umístil jako první v pořadí.

93.  Vzhledem k výroku tohoto rozhodnutí, kdy bylo přistoupeno k uložení zrušení celého zadávacího řízení, se Úřad již dále nezabýval otázkou, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem při vyloučení ostatních uchazečů, neboť další zkoumání uvedeného se jeví jako bezpředmětné.

Uložení nápravného opatření

94.  Podle § 118 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, jinak řízení zastaví.

95.  Jak vyplývá z textu tohoto rozhodnutí, postupoval zadavatel v zadávacím řízení v rozporu se zákonem již při stanovení zadávacích podmínek uvedených v oznámení o zakázce, a proto nelze nápravu zjednat např. zrušením rozhodnutí o vyloučení některých uchazečů a uložením provedení nového posouzení a hodnocení nabídek. Jelikož vadou trpí již samotné oznámení o zakázce, lze nápravy v daném případě dosáhnout pouze zrušením zadávacího řízení.

96.  Vzhledem k tomu, že v šetřeném  případě zadavatel nedodržel postupy stanovené zákonem a tyto nezákonné postupy mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno v bodu II. výroku tohoto rozhodnutí.

97.  Ust. § 84 odst. 7 zákona stanoví, že zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému podle § 157 do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí; tato povinnost neplatí pro jednací řízení bez uveřejnění a řízení na základě rámcové smlouvy. Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen doručit písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 5 dnů ode dne přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Podle ust. § 84 odst. 9 zákona pokud zruší zadávací řízení Úřad, užijí se ust. § 84 odst. 7 a 8 obdobně, přičemž lhůty počínají běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

Náklady řízení

98.  Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

99.  Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím bylo zrušeno zadání veřejné zakázky, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a to na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2161050001.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

v z. Edita Štarhová

Mgr. Kamil Rudolecký

místopředseda

Obdrží:

1.  Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

2.  JUDr. Vladimír Tögel, advokát, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

3.  JUDr. Kateřina Leštinová, advokátka, Betlémské nám. 251/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz