Rozhodnutí: 3R032/01-Ku

Instance II.
Věc restaurátorské práce v kostele sv. Ignáce
Účastníci
  1. Římskokatolická farnost Březnice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí se mění
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 22. 11. 2001
Dokumenty file icon dokument ke stažení 72 KB

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23.7.2001 podaném akad. malířem Jiřím Ratajem, IČO 648 72 211, podnikající pod jménem akad. malíř Jiří Rataj, s místem podnikání V Bezovce 1, 320 16 Plzeň, právně zast. JUDr. Janem Kocinou, advokátem se sídlem AK Malá 6, 305 65 Plzeň, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 097-R/01-634/140/OŠ ze dne 12.7.2001, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Římskokatolická farnost, se sídlem Ludvíka Kuby 77, 262 72 Březnice, zast. děkanem Josefem Charyparem, při zadání veřejné zakázky na provedení "Restaurátorských prací v kostele sv. Ignáce" dne 16.3.2001 výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb.,

m ě n í m

podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., na základě návrhu zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 097-R/01-634/140/OŠ ze dne 12.7.2001 takto:

Návrh akad. malířky Dany Einhornové, IČO 6645 8129, podnikající pod jménem DANA EINHORNOVÁ, s místem podnikání Celetná 4, 110 00 Praha 1, se podle § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb., z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Ŕímskokatolická farnost, se sídlem Ludvíka Kuby 77, 262 72 Březnice, zast. děkanem Josefem Charyparem (dále jen "zadavatel") vyzval dne 16.3.2001 pět zájemců o veřejnou zakázku k podání nabídky na provedení "Restaurátorských prací v kostele sv. Ignáce" podle § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. (dále jen "zákon").

Zadavatel obdržel tři nabídky, z nichž žádnou nevyřadil z dalšího posuzování a hodnocení. Jako nejvhodnější nabídku zadavatel vybral nabídku akad. malíře Jiřího Rataje, IČO 648 72 211, podnikající pod jménem akad. malíř Jiří Rataj, s místem podnikání V Bezovce 1, 320 16 Plzeň (dále jen "akad.malíř Jiří Rataj"). Na druhém místě se umístila nabídka DVH, družstvo výtvarníků a restaurátorů, Jeseniova 450/39, 130 00 Praha 3, zast. předsedou představenstva Vítězslavem Kolomazníkem (dále jen "družstvo DVH") a na třetím místě nabídka akad. malířky Dany Einhornové, IČO 6645 8129, podnikající pod jménem DANA EINHORNOVÁ, s místem podnikání Celetná 4, 110 00 Praha 1 (dále jen "uchazeč"). Oznámení o výběru zaslal zadavatel dne 4.4.2001 všem hodnoceným uchazečům. Proti tomuto rozhodnutí podal dne 18.4.2001 uchazeč námitku, které zadavatel dne 27.4.2001 vyhověl a dne 11.5.2001 provedl znovu výběr nejvhodnější nabídky se stejným pořadím nabídek, které se umístily na prvním až třetím místě.

Dne 22.5.2001 podal uchazeč "podnět k přezkoumání postupu zadavatele" k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS"). ÚOHS toto podání považoval za návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách (dále jen "podání" ) a tímto dnem zahájil správní řízení podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. (dále jen "zákon po novele"). Jako účastníky správního řízení ÚOHS podle § 58 zákona po novele označil kromě zadavatele a uchazeče i akad. malíře Jiřího Rataje a družstvo DVH.

Ve svém podání uchazeč zejména uvádí, že tím, že jeho nabídka byla umístěna až na třetí místo, byl porušen zákon, když nebyl vyzván k účasti na opětovném výběrovém řízení a také, že se zadavatel dopustil porušení zákona, když se pouze formálně vypořádal s námitkami.

ÚOHS po přezkoumání podání uchazeče a veškerého spisového materiálu vydal dne 12.7.2001 pod č.j. S 097-R/01-634/140/OŠ rozhodnutí, kterým podle § 59 písm. a) zákona po novele rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zrušil a uložil mu provést nový výběr nejvhodnější nabídky s tím, že porušil ustanovení § 49 odst. 5 zákona v návaznosti na § 2e zákona, když nevyloučil "uchazeče, který nesplnil kvalifikační předpoklady".

Své rozhodnutí odůvodnil zejména tím, že cena nabídky uchazeče a akad. malíře Jiřího Rataje je srovnatelná a nelze ji považovat za mimořádně nízkou. Cena družstva DVH se jeví jako nadhodnocená. Také ÚOHS uvádí, že akad. malíř nesplnil kvalifikační předpoklady, když předložil povolení k restaurování ze dne 29.11.1991. Povolení Ministerstva kultury ĆR vydaná před 1.6.1992 pozbyla platnosti k 1.3.2001. Zadavateli tedy ÚOHS uložil, aby před provedením nového výběru vyloučil z dalšího posuzování nabídku akad. malíře Jiřího Rataje.

Proti tomuto rozhodnutí podal akad. malíř. Jiří Rataj v zastoupení JUDr. Jana Kociny, advokáta Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol., se sídlem Malá 6, P.O.Box 265, 305 65 Plzeň, rozklad, v němž zejména uvádí, že ÚOHS vycházel při hodnocení platnosti povolení k restaurování ze dne 21.11.1991 u neúplně zjištěného stavu účinných a platných právních předpisů upravujících uvedenou problematiku, když vycházel z novely zákona č. 361/1999 Sb. a s poukazem na čl. II zákona č. 20/1980 Sb., kde zanikla ke dni 1.3.2001 veškerá povolení Ministerstva kultury ČR vydaná před 1.6.1992. K tomu uvádí, že zákona o státní památkové péči č. 20/1980 Sb., který byl mj. změněn zákonem č. 361/1999 Sb. a živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., který byl mj. změněn zákonem č. 356/1999 Sb., byl totiž změněn zákonem č. 61/2001 Sb. a tuto skutečnost ÚOHS při svých úvahách opominul. Zákon č. 61/2001 Sb. novelizuje části shora uvedených zákonů, na které se odvolává při svém rozhodnutí ÚOHS, a to čl. II. přechodných ustanovení, kde se uvádí, že povolování k restaurování udělená fyzickým osobám před 1.6.1992 podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči se považují za povolení podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č. 361/1999 Sb. Tímto zákonem je také novelizován zákon o živnostenském podnikání v návaznosti na provedenou novelizaci zákona o státní památkové péči a to tak, že se v čl. VI. zákona č. 356/1999 Sb. zrušuje bod 26. Na podporu této argumentace dokládá akad. malíř Jiří Rataj i důvodovou zprávu ze dne 5.10.2000 k zákonu č. 61/2001 Sb.

Závěrem rozkladu akad. malíř Jiří Rataj žádá, aby předseda ÚOHS napadené rozhodnutí zrušil.

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

ÚOHS tím, že svým rozhodnutím č.j. S 097-R/01-634/140/OŠ ze dne 12.7.2001 rozhodl, že zadavatel porušil ustanovení § 49 odst. 5 zákona v návaznosti na § 2e zákona tím, že nevyloučil uchazeče, který nesplnil kvalifikační předpoklady, a proto rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zrušil a uložil mu provést nový výběr, a to do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí, nerozhodl správně a v souladu se zákonem.

Jak jsem zjistil z předloženého spisového materiálu a zejména ze zákona č. 61/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z čl. II Přechodná ustanovení vyplývá, že povolení k restaurování udělená fyzickým osobám před 1.6.1992 podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nebo v době od 1.6.1992 do dne nabytí účinnosti citovaného zákona podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., považují za povolení podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Námitkám rozkladu dávám plně za pravdu s tím, že zadavatel nepochybil, když akad. malíře Jiřího Rataje ze soutěže nevyloučil.

Také jsem zjistil, že ÚOHS zahájil na základě návrhu uchazeče dne 22.5.2001 správní řízení ve smyslu § 57 odst. 1 zákona po novele. Podle citovaného ustanovení je řízení u orgánu dohledu zahájeno dnem, kdy ÚOHS obdrží návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh"), pokud řízení ÚOHS nezahájí z vlastního podnětu. Návrh lze podat u orgánu dohledu poté, co bylo rozhodnuto o námitkách zadavatelem. Vzhledem k tomu, že proti rozhodnutí zadavatele ze dne 11.5.2001 o výběru nejvhodnější nabídky nebyly podány námitky (nemohl o nich zadavatel tedy ani rozhodovat), nelze podat návrh k ÚOHS. Tuto skutečnost ÚOHS přehlédl a podání uchazeče ze dne 21.5.2001 směřujícího proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11.5.2001, bylo nesprávně považováno za návrh a ÚOHS dnem, kdy toto podání došlo k ÚOHS zahájil správní řízení "na návrh" a vydal rozhodnutí. ÚOHS ani nezkoumal, zda druhé vyhotovení "návrhu" obdržel zadavatel. Na základě těchto skutečností jsem napadené rozhodnutí změnil tak, že se návrh uchazeče podle § 57 odst. 2 zákona po novele zamítá, protože návrh nelze podle § 57 odst. 1 zákona po novele podat, pokud nebylo zadavatelem rozhodnuto o námitkách. Na doplnění také uvádím, že i výrok napadeného rozhodnutí je neurčitý, když nekonkretizuje uchazeče, který nesplnil kvalifikační předpoklady a měl být ze soutěže vyloučen.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem shledal důvody, pro které bylo nutno napadené rozhodnutí změnit, rozhodl jsem tak, jak je ve výroku uvedeno. Nechal jsem posoudit zadání veřejné zakázky i po věcné stránce, přičemž nebylo zjištěno pochybení zadavatele, neshledal jsem důvody pro zahájení správního řízení z vlastního podnětu.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. Římskokatolická farnost, se sídlem Ludvíka Kuby 77, 262 72 Březnice, zast. děkanem Josefem Charyparem,

  2. JUDr. Jan Kocina, advokát Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol., se sídlem Malá 6, P.O.Box 265, 305 65 Plzeň,

  3. DVH, družstvo výtvarníků a restaurátorů, Jeseniova 450/39, 130 00 Praha 3, zast. předsedou představenstva Vítězslavem Kolomazníkem,

  4. akad. malířka Dana Einhornová, IČO 6645 8129, podnikající pod jménem DANA EINHORNOVÁ, s místem podnikání Celetná 4, 110 00 Praha 1,

  5. spis.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en