Rozhodnutí: R0221/2017/VZ-36849/2017/322/JSu

Instance II.
Věc Kanalizace a ČOV – Butoves
Účastníci
  1. obec Butoves
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí rozkladem napadené rozhodnutí změněno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 8. 1. 2018
Související rozhodnutí R196/14 , S170/14 , R0196/14 , S170/14 , R0196/14
Dokumenty file icon dokument ke stažení 229 KB

Č. j.: ÚOHS-R0221/2017/VZ-36849/2017/322/JSu

 

Brno: 18. prosince 2017

 

 

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 1. 12. 2017 doručeném Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dne 3. 12. 2017 zadavatelem –

  • obec Butoves, IČO 00578282, se sídlem Butoves 47, 506 01 Butoves,

proti opravnému rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 23. 11. 2017, č. j. ÚOHS-R0196/2014/VZ-34288/2017/322/JSu vydanému ve věci opravy rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 10. 11. 2017, č. j. ÚOHS-R0196/2014/VZ-33120/2017/322/DJa,

jsem podle § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 87 téhož zákona, rozhodl takto:

Opravné rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 23. 11. 2017, č. j. ÚOHS-R0196/2014/VZ-34288/2017/322/JSu měním, že toto nově zní takto:

„Ve výroku II. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0196/2014/VZ-33120/2017/322/DJa ze dne 10. 11. 2017 část textu

‚Výrok II. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S170/2014/VZ-11146/2014/524/MKd ze dne 26. 5. 2014 podle § 152 odst. 6 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

 

opravuji tak, že tato část nově zní:

 

‚Výrok II. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S170/2014/VZ-11146/2014/524/MKd ze dne 26. 5. 2014 podle § 152 odst. 6 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

p o t v r z u j i

 

a podaný rozklad

 

z a m í t á m.‘“

 

Odůvodnění

1.             Dne 3. 12. 2017 byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jako „Úřad“) doručen rozklad zadavatele – obec Butoves, IČO 00578282, se sídlem Butoves 47, 506 01 Butoves (dále jako „zadavatel“) – proti opravnému rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 23. 11. 2017, č. j. ÚOHS-R0196/2014/VZ-34288/2017/322/JSu (dále jako „napadené opravné rozhodnutí“), kterým došlo k opravě znění výroku II. rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 10. 11. 2017, č. j. ÚOHS-R0196/2014/VZ-33120/2017/322/DJa (dále jako „druhostupňové rozhodnutí“). Druhostupňovým rozhodnutím bylo rozhodnuto o rozkladu zadavatele podanému proti rozhodnutí Úřadu ze dne 26. 5. 2014, č. j. ÚOHS-S170/2014/VZ-11146/2014/524/MKd (dále jako „prvostupňové rozhodnutí“).

2.             Ze správního spisu je patrné, že napadené opravné rozhodnutí bylo zadavateli doručeno dne 24. 11. 2017. Rozklad, který byl Úřadu doručen dne 3. 12. 2017, byl tedy podán v zákonné lhůtě.

3.             Zadavatel v rozkladu upozornil na fakt, že při provádění opravy ve výroku II. druhostupňového rozhodnutí došlo v napadeném opravném rozhodnutí k chybnému označení prvostupňového rozhodnutí, tím že došlo k záměně číslice „2014“ za „5014“ v zápisu čísla jednacího prvostupňového rozhodnutí. Dle opraveného výroku II. druhostupňového rozhodnutí, tak prvostupňové rozhodnutí nese č. j. „ÚOHS-S170/5014/VZ-11146/2014/524/MKd“, namísto „ÚOHS-S170/2014/VZ-11146/2014/524/MKd“. Zadavatel v podaném rozkladu žádá o to, aby předseda Úřadu napadené opravné rozhodnutí zrušil a změnil v intencích rozkladových námitek.

4.             Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „správní řád“), specifikuje postup správního orgánu, který vydal opravným prostředkem napadené rozhodnutí. Dle § 87 správního řádu může takový správní orgán přistoupit ke zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí, pokud tím plně vyhoví odvolání (ve světle § 152 odst. 5 správního řádu lze dané vztáhnout i na rozklad) a jestliže tím nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků správního řízení, ledaže by tito s takovým postupem vyslovili souhlas.

5.             Ze správního spisu je patrné, že správné číslo jednací, které nese prvostupňové rozhodnutí je „ÚOHS-S170/2014/VZ-11146/2014/524/MKd“. Při vyhotovení napadeného opravného rozhodnutí došlo tedy k učinění chyby – k záměně číslovky „2014“ za „5014“ v označení roku, které je součástí čísla jednacího prvostupňového rozhodnutí.

6.             Obsahem rozkladu je toliko jedna rozkladová námitka, která poukazuje právě na výše zmíněnou chybu v zápisu čísla jednacího prvostupňového rozhodnutí v napadeném opravném rozhodnutí. Na tomto místě lze konstatovat, že se plně ztotožňuji s podaným rozkladem, jelikož rozkladem namítaná chyba je v napadeném opravném rozhodnutí skutečně přítomna. S ohledem na to, že jediným účastníkem správního řízení v předmětné věci je zadavatel, který na chybu v napadeném opravném rozhodnutí poukázal a v rozkladu žádá předsedu Úřadu o změnu napadeného opravného rozhodnutí, lze usoudit, že změnou napadeného opravného rozhodnutí nemůže jedinému účastníkovi řízení vzniknout újma. Fakt, že změna napadeného opravného rozhodnutí nemůže vyvolat újmu jedinému účastníku správního řízení, podtrhuje i charakter prováděné změny. Je nutno si uvědomit, že jde pouze o změnu zjevné chyby v psaní učiněné při zápisu čísla jednacího, která nemá vliv na věcnou správnost druhostupňového rozhodnutí a nevyvolává ani jeho nezákonnost.

7.             S ohledem na výše uvedené jsem tedy přistoupil ke změně napadeného opravného rozhodnutí postupem dle § 87 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí o rozkladu, jelikož jsou naplněny zákonné požadavky, které umožnují postup podle uvedeného ustanovení správního řádu. S rozkladem se plně ztotožňuji a změna napadeného opravného rozhodnutí nemůže účastníku řízení způsobit újmu.


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle § 152 odst. 1 ve spojení s § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Rozklad se podává k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Odboru druhostupňového rozhodování VZ, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno – Černá pole.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Rafaj

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

Obdrží:

obec Butoves, Butoves 47, 506 01 Butoves

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz