Rozhodnutí: S0456/2017/VZ-35887/2017/544/IKo

Instance I.
Věc Technopark Kralupy II – Skenovací elektronový mikroskop
Účastníci
  1. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  2. JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 5. 1. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 220 KB

Č. j.:ÚOHS-S0456/2017/VZ-35887/2017/544/IKo

 

Brno: 11. prosince 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 11. 2017 na návrh ze dne 18. 11. 2017, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, 160 00 Praha 6,
  • navrhovatel – JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, IČO 41691415, se sídlem Karlovo náměstí 293/13, 120 00 Praha 2,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Technopark Kralupy II – Skenovací elektronový mikroskop“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 6. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2017, pod ev. č. Z2017-015771, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 7. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 16. 6. 2017 pod ev. č. 2017/S 114-229245, ve znění opravy uveřejněné dne 5. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 126-256595,

vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, IČO 41691415, se sídlem Karlovo náměstí 293/13, 120 00 Praha 2 – ze dne 18. 11. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Technopark Kralupy II – Skenovací elektronový mikroskop“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 6. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2017, pod ev. č. Z2017-015771, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 7. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 16. 6. 2017 pod ev. č. 2017/S 114-229245, ve znění opravy uveřejněné dne 5. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 126-256595, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 21. 11. 2017 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 19. 11. 2017 návrh navrhovatele – JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, IČO 41691415, se sídlem Karlovo náměstí 293/13, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 18. 11. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO 60461373, se sídlem Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Technopark Kralupy II – Skenovací elektronový mikroskop“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 14. 6. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 6. 2017, pod ev. č. Z2017-015771, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 7. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 16. 6. 2017 pod ev. č. 2017/S 114-229245, ve znění opravy uveřejněné dne 5. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 126-256595 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 19. 11. 2017 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0456/2017/VZ.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona zadavatel a navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0456/2017/VZ-34159/2017/544/IKo ze dne 21. 11. 2017.

5.             Dne 7. 12. 2017 obdržel Úřad rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení č. j. 961/618/2017 ze dne 21. 11. 2017. V rámci rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zadavatel uvedl, že zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku dle ustanovení § 127 odst. 1 písm. d) zákona (zde měl zřejmě zadavatel na mysli § 127 odst. 2 písm. d) zákona, pozn. Úřadu), neboť se v jeho průběhu vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

6.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

7.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel rozhodnutím ze dne 21. 11. 2017 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6

2.             JEOL (EUROPE) SAS- organizační složka, Karlovo náměstí 293/13, 120 00 Praha 2

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz