Rozhodnutí: S0251/2017/VZ-35570/2017/531/ESt

Instance I.
Věc Hemokultivační automatický přístroj
Účastníci
  1. Nemocnice České Budějovice, a.s.
  2. Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 252 KB

Č. j.:ÚOHS-S0251/2017/VZ-35570/2017/531/ESt

 

Brno: 6. prosince 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 6. 2017,na návrh ze dne 25. 6. 2017, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice,
  • navrhovatel – Becton Dickinson Czechia, s.r.o., IČO 25142135, se sídlem Křenova 438/1, 162 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 11. 5. 2017 JUDr. Pavlem Širokým, advokátem, ev. č. ČAK 12608, IČO 72014512, se sídlem U zájezdku 240/24, 104 00 Praha, partnerem CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 29416680, se sídlem Týn 639/1, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Hemokultivační automatický přístroj“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 10. 5. 2017 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 5. 2017 pod ev. č. Z2017-006012, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 5. 2017 pod ev. č. 2017/S 092-181475,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – Becton Dickinson Czechia, s.r.o., IČO 25142135, se sídlem Křenova 438/1, 162 00 Praha 6 – tj. návrh ze dne 25. 6. 2017, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 26. 6. 2017 návrh navrhovatele – Becton Dickinson Czechia, s.r.o., IČO 25142135, se sídlem Křenova 438/1, 162 00 Praha 6, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 11. 5. 2017 JUDr. Pavlem Širokým, advokátem, ev. č. ČAK 12608, IČO 72014512, se sídlem U zájezdku 240/24, 104 00 Praha, partnerem CHSH Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, IČO 29416680, se sídlem Týn 639/1, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 25. 6. 2017 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, se sídlem B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Hemokultivační automatický přístroj“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 10. 5. 2017 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 15. 5. 2017 pod ev. č. Z2017-006012, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 13. 5. 2017 pod ev. č. 2017/S 092-181475 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 26. 6. 2017, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0251/2017/VZ-19299/2017/531/ESt ze dne 28. 6. 2017.

5.             Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 26. 6. 2017 na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

6.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0251/2017/VZ-22737/2017/531/ESt ze dne 7. 8. 2017 Úřad nařídil zadavateli z moci úřední předběžné opatření spočívající v zákazu uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení, neboť po předběžném posouzení doposud shromážděných podkladů pro vydání rozhodnutí získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, a tudíž s ohledem na dosavadní průběh zadávacího řízení shledal nezbytným zatímně upravit poměry účastníků správního řízení.

7.             V průběhu předmětného správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele získal Úřad pochybnosti, zda zadavatel při zadávání předmětné veřejné zakázky stanovil zadávací podmínky v souladu s § 36 odst. 3 zákona, tedy tak, aby zadávací podmínky byly stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení v návaznosti na zásadu transparentnosti uvedenou v § 6 odst. 1 zákona, když nestanovil jednoznačně a určitě svůj požadavek na „automatickou kalibraci buněk“, jelikož tento požadavek dostatečně nespecifikoval a ze zadávací dokumentace tak nevyplývalo, že zadavateli ke splnění daného požadavku postačuje, aby poptávaný přístroj disponoval „automatickou kalibrací buněk“ v tom smyslu, že má automatizovanou kontrolu optického stavu buňky, avšak nemusí již zahrnovat samotnou automatickou kalibraci (tzn. je zde následně umožněn manuální zásah), a zda tedy tímto postupem nestanovil zadávací podmínky v rozporu se zákonem, a proto Úřad zahájil dne 2. 10. 2017 správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0391/2017/VZ.

8.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0251/2017/VZ-28045/2017/531/ESt ze dne 3. 10. 2017 Úřad předmětné správní řízení sp. zn. S0251/2017/VZ podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušil do doby pravomocného ukončení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0391/2017/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

9.             Dne 15. 11. 2017 vydal Úřad v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0391/2017/VZ rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0391/2017/VZ-33590/2017/531/ESt ve kterém konstatoval, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky postup stanovený v § 36 odst. 3 zákona v návaznosti na § 6 odst. 1 zákona, přičemž jako opatření k nápravě tohoto nezákonného postupu zadavatele Úřad podle § 263 odst. 3 zákona zrušil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 2. 12. 2017.

10.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

11.         Jelikož v průběhu předmětného správního řízení sp. zn. S0251/2017/VZ došlo k zahájení správního řízení z moci úřední sp. zn. S0391/2017/VZ, v rámci kterého bylo rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0391/2017/VZ-33590/2017/531/ESt ze dne 14. 11. 2017 zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku, stal se návrh navrhovatele, ve kterém se domáhal toho, aby Úřad předmětné zadávací řízení zrušil, zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k uložení navrhovatelem požadovaného nápravného opatření, tj. ke zrušení zadávacího řízení.

12.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 25. 6. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

2.             JUDr. Pavel Široký, advokát, U zájezdku 240/24, 104 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz