Rozhodnutí: S0425/2017/VZ-35554/2017/521/JRo

Instance I.
Věc Rámcové dohody na zajištění ostrahy MENDELU
Účastníci
  1. Mendelova univerzita v Brně
  2. MONIT plus, s.r.o.
  3. OLMAN SERVICE s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 336 KB

Č. j.:ÚOHS-S0425/2017/VZ-35554/2017/521/JRo

 

Brno: 5. prosince 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 10. 2017 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno,
  • navrhovatel – MONIT plus, s.r.o., IČO 27687660, se sídlem náměstí Svobody 76/11, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 10. 2017 Mgr. Denisou Šmídovou, advokátkou, ev. č. ČAK 15236, se sídlem Kobližná 53/24, 602 00 Brno,
  • vybraný dodavatel – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání „Rámcové dohody na zajištění ostrahy MENDELU“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 6. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-017511, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 8. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 125-255133, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 147-304959,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – MONIT plus, s.r.o., IČO 27687660, se sídlem náměstí Svobody 76/11, 602 00 Brno – nedoručil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh ze dne 23. 10. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – učiněných při zadávání „Rámcové dohody na zajištění ostrahy MENDELU“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 6. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-017511, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 8. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 125-255133, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 147-304959, ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul, tj. do 20. 10. 2017, nýbrž až dne 23. 10. 2017.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 23. 10. 2017 návrh navrhovatele – MONIT plus, s.r.o., IČO 27687660, se sídlem náměstí Svobody 76/11, 602 00 Brno, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 10. 2017 Mgr. Denisou Šmídovou, advokátkou, ev. č. ČAK 15236, se sídlem Kobližná 53/24, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – při zadávání „Rámcové dohody na zajištění ostrahy MENDELU“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 6. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 7. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-017511, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 8. 2017, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 125-255133, ve znění opravy uveřejněné dne 3. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 147-304959.

2.             Dnem 23. 10. 2017, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             V podaném návrhu navrhovatel uvádí, že zadavatel při výběru dodavatele postupoval v rozporu se zákonem.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – OLMAN SERVICE s.r.o., IČO 26293102, se sídlem Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0425/2017/VZ-31167/2017/521/JRo ze dne 25. 10. 2017.

6.             Úřad dne 2. 11. 2017 obdržel od zadavatele prostřednictvím datové schránky vyjádření k návrhu, jehož přílohy tvořila část dokumentace o zadávacím řízení (absentovala např. doručenka rozhodnutí o námitkách navrhovatele), avšak ve formě prostých kopií (skenů). Téhož dne byly na podatelnu Úřadu doručeny i nabídky dodavatelů. Vzhledem k výše uvedenému Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0425/2017/VZ-33302/2017/521/JRo ze dne 14. 11. 2017 určil zadavateli podle § 263 odst. 4 zákona dodatečnou pětidenní lhůtu k doručení dokumentace o zadávacím řízení, kterou dne 16. 11. 2017 zadavatel doručil osobně na podatelnu Úřadu.

ZÁVĚRY ÚŘADU

7.             Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v ust. § 251 odst. 2 zákona, tj. svůj návrh nedoručil Úřadu včas, a proto Úřadu nezbylo, než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8.             Podle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

9.             Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

10.         Podle § 251 odst. 3 zákona pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona nerozhodl, musí být návrh podle § 250 odst. 1 zákona doručen Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

11.         Podle § 211 odst. 6 zákona při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky je dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

12.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

13.         Jak vyplývá z dokumentace o zadávacím řízení, navrhovatel podal dne 26. 9. 2017 zadavateli námitky směřující proti rozhodnutí o výběru dodavatele, které zadavatel odmítl nedatovaným rozhodnutím, jenž bylo navrhovateli doručeno dodáním do datové schránky dne 10. 10. 2017 v 19:43:47 (tuto skutečnost dokládá doručenka datové zprávy, která je součástí spisového materiálu).

14.         Podle § 251 odst. 2 zákona navrhovatel v případě, kdy se chce domoci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení před uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky ze strany Úřadu, musí návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl. Úřad pro úplnost doplňuje, že výjimkou z tohoto postupu je pouze situace, kdy zadavatel o námitkách nerozhodl ve lhůtě podle § 245 odst. 1 zákona, přičemž pak by pro podání návrhu platila lhůta podle ust. § 251 odst. 3 zákona. V šetřeném případě nicméně uvedená situace nenastala, když zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 26. 9. 2017 a odmítl je nedatovaným rozhodnutím, které bylo navrhovateli doručeno dne 10. 10. 2017 dodáním do jeho datové schránky (tj. zadavatel o námitkách zcela jistě rozhodl ve lhůtě podle ust. § 245 odst. 1 zákona). Posledním dnem hmotněprávní (arg.: návrh musí být … doručen…) lhůty pro podání návrhu proto byl pátek 20. 10. 2017, avšak Úřad obdržel návrh navrhovatele prostřednictvím datové schránky až dne 23. 10. 2017 v 16:01:07 hod., tedy o 3 dny později.

15.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoručil Úřadu návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tedy do 20. 10. 2017, nýbrž až dne 23. 10. 2017, a Úřad proto rozhodl o zastavení správního řízení dle § 257 písm. e) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

16.         Pouze pro úplnost a nad rámec výše uvedených skutečností Úřad uvádí, že zadavatel ve svém vyjádření ze dne 1. 11. 2017 Úřadu sdělil, že obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 23. 10. 2017. Vzhledem k tomu, že má Úřad najisto postaven okamžik, kdy byl návrh doručen jemu, a z tohoto důvodu zastavil správní řízení, nepřistoupil k ověřování skutečností souvisejících s povinností doručit stejnopis návrhu ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona též zadavateli. Úřad však doplňuje, že pokud by tato zákonná podmínka vážící se k úkonu podání návrhu navrhovatelem splněna nebyla, byla by též tato skutečnost samostatným důvodem pro zastavení správního řízení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek.  Rozklad  nemá  podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

Obdrží:

1.             Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

2.             Mgr. Denisa Šmídová, advokátka, ev. č. ČAK 15236, Kobližná 53/24, 602 00 Brno

3.             OLMAN SERVICE s.r.o., Jakuba Obrovského 1389/1b, 635 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz