Rozhodnutí: S0461/2017/VZ-35746/2017/531/ESt

Instance I.
Věc Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice - ZPŘ
Účastníci
  1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky
  2. ČAK CZ, s.r.o.
  3. VÁHOSTAV - SK, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 28. 12. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 262 KB

Č. j.:ÚOHS-S0461/2017/VZ-35746/2017/531/ESt

 

Brno: 7. prosince 2017

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 11. 2017, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Vězeňská služba České republiky,  IČO 00212423, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4,
  • navrhovatel – společnost „Společnost ČAK – VÁHOSTAV“, jež tvoří subjekty  

o      ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, a

o      VÁHOSTAV - SK, a.s., IČO 31356648, se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava,

které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 7. 7. 2017 smlouvu o společnosti, ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 7. 7. 2017 společností ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice - ZPŘ“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 16. 6. 2017 uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 15. 6. 2017 na profilu zadavatele, vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatele – společnosti „Společnost ČAK – VÁHOSTAV“, jež tvoří subjekty ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, a VÁHOSTAV - SK, a.s., IČO 31356648, se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 7. 7. 2017 smlouvu o společnosti – ze dne 23. 11. 2017 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Vězeňská služba České republiky,  IČO 00212423, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice - ZPŘ“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 16. 6. 2017 uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 15. 6. 2017 na profilu zadavatele, zaslanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže před uzavřením smlouvy na citovanou veřejnou zakázku, nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 23. 11. 2017 návrh navrhovatele – společnosti „Společnost ČAK – VÁHOSTAV“, jež tvoří subjekty ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, a VÁHOSTAV - SK, a.s., IČO 31356648, se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 7. 7. 2017 smlouvu o společnosti, ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 7. 7. 2017 společností ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Česká republika – Vězeňská služba České republiky,  IČO 00212423, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – v souvislosti s veřejnou zakázkou „Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice - ZPŘ“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení zahájeném dne 16. 6. 2017 uveřejněním výzvy k podání nabídek ze dne 15. 6. 2017 na profilu zadavatele (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 23. 11. 2017, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0461/2017/VZ-34720/2017/531/ESt ze dne 27. 11. 2017.

5.             Navrhovatel v návrhu mimo jiné uvádí, že zadavatel postupoval při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku v rozporu se zákonem, když zrušení podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona, tedy z důvodu, že v zadávacím řízení zbyl jeho jediný účastník a dosud nebylo odesláno oznámení o výběru dodavatele, neuplatnil ihned, nýbrž před tím učinil konkrétní kroky směřující k výběru dodavatele, přičemž tvrzený důvod pro zrušení zadávacího řízení ani řádně neodůvodnil. Dále navrhovatel v návrhu namítá, že zadavatel nepostupoval při vyřízení jím uplatněných námitek v souladu s § 245 zákona, když rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 11. 2017 řádně nezdůvodnil. V závěru svého návrhu pak navrhovatel sděluje, že mu zadavatel rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 11. 2017 zaslal až po lhůtě stanovené v § 245 odst. 1 zákona, neboť předmětné rozhodnutí odeslal dne 13. 11. 2017, přičemž lhůta marně uplynula již dne 11. 11. 2017.

6.             Dne 4. 12. 2017 doručil zadavatel Úřadu své vyjádření k návrhu na zahájení správního řízení, a rovněž dokumentaci o zadávacím řízení.

K zastavení správního řízení

7.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo ke složení kauce ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8.             Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255.

9.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle odstavce 2, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

10.         Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

11.         Podle § 251 odst. 2 zákona návrh musí být, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

12.         Podle § 251 odst. 3 zákona pokud zadavatel o námitkách ve lhůtě podle § 245 odst. 1 nerozhodl, musí být návrh podle § 250 odst. 1 doručen Úřadu a zadavateli nejpozději do 25 dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.  

13.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 27. 10. 2017 podal navrhovatel námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 13. 10. 2017 o zrušení zadávacího řízení z téhož dne. O těchto námitkách zadavatel rozhodl dne 13. 11. 2017 s tím, že tímto rozhodnutím námitky odmítnul. Z dokumentace o zadávacím řízení pak Úřad dále zjistil, že předmětné rozhodnutí o námitkách bylo zadavatelem odesláno a navrhovateli doručeno téhož dne, a sice dne 13. 11. 2017.

14.         Ve vztahu k námitce navrhovatele, že zadavatel rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 11. 2017 odeslal navrhovateli až po lhůtě stanovené v § 245 zákona, když předmětné rozhodnutí odeslal dne 13. 11. 2017, avšak lhůta marně uplynula již dne 11. 11. 2017, sděluje Úřad následující.

15.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

16.         Podle § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

17.         Úřad uvádí, že předmětná lhůta 15 dnů pro odeslání rozhodnutí o námitkách podle § 245 odst. 1 zákona počala zadavateli běžet dne 28. 10. 2017, tedy den následující po dni, v němž zadavatel obdržel námitky navrhovatele. Jelikož konec oné patnáctidenní lhůty připadl na sobotu dne 11. 11. 2017, byl v souladu s ustanovením § 607 občanského zákoníku posledním dnem lhůty pro odeslání rozhodnutí o námitkách navrhovateli nejbližší příští pracovní den, tedy pondělí 13. 11. 2017. Jak bylo Úřadem popsáno již výše, rozhodnutí o námitkách ze dne 13. 11. 2017 bylo zadavatelem odesláno navrhovateli téhož dne. Z právě řečeného tudíž vyplývá, že zadavatel odeslal své rozhodnutí ze dne 13. 11. 2017 o námitkách navrhovatele ze dne 27. 10. 2017 v patnáctidenní lhůtě stanovené v § 245 odst. 1 zákona od jejich doručení zadavateli, a tudíž v souladu s citovaným ustanovením zákona. 

18.         Pro úplnost Úřad uvádí, že vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel o námitkách navrhovatele rozhodl v zákonné patnáctidenní lhůtě, neuplatní se v šetřeném případě lhůta stanovená v § 251 odst. 3 zákona, tj. lhůta pro doručení návrhu Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 25 dnů ode dne odeslání námitek navrhovatelem, nýbrž platí lhůta stanovená v § 251 odst. 2 zákona, čili lhůta do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, jímž zadavatel jeho námitky odmítnul.

19.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl tedy v posuzovaném případě posledním dnem lhůty podle § 251 odst. 2 zákona 23. 11. 2017. Tedy nejpozději dne 23. 11. 2017 mělo dojít v souladu s § 255 odst. 1 zákona i ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

20.         Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce podle § 251 odst. 1 zákona a z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že ke složení kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, tj. do 23. 11. 2017, nedošlo (ke složení kauce na účet Úřadu nedošlo ani do vydání tohoto usnesení).

21.         V této souvislosti Úřad pro úplnost uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedené v ustanovení § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo. Úřad taktéž dodává, že v šetřeném případě bylo již nadbytečné vyzývat navrhovatele k odstranění nedostatku návrhu spočívajícího v absenci dokladu o složení kauce ve výši dle § 255 odst. 1 zákona, neboť ani dodání dokladu o složení kauce po lhůtě pro podání návrhu by již nemohlo „napravit“ skutečnost, že kauce nebyla na účet Úřadu složena v souladu se zákonem.

22.         Úřad proto podle § 257 písm. c) zákona rozhodl o zastavení správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 23. 11. 2017 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika – Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4

2.             ČAK CZ, s.r.o., Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz