Public Procurement Network

(PPN – Síť pro veřejné zakázky) Stěžujte si v pravý čas

Návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních trzích.

Doplněk soudů

Tato příručka shrnuje způsob, jak může Public Procurement Network (PPN – Síť pro veřejné zakázky) pomoci firmě, která má problémy při zadávacím řízením v zahraničí. Je zaměřena na firmy, jež jsou obeznámené se zahraničními zadávacími postupy i na ty firmy, které se chtějí zahraničního tendru zúčastnit poprvé.

Celková hodnota práce, služeb a dodávek, jež jsou předmětem veřejných zakázek v členských státech EU, v současné době přesahuje 1 500 miliard euro ročně. Zadávací řízení jsou otevřena pro všechny podnikatele v EU. Firmy však mohou při účasti ve výběrovém řízení v zahraničí narazit na překážky účasti ve výběrovém řízení v zahraničí. Mimo jiné to mohou být nezákonné požadavky v zadávací dokumentaci nebo může být zahraniční dodavatel jiným způsobem znevýhodňován oproti domácím dodavatelům, ať již záměrně či nikoli. Překážky mohou vzniknout i na základě prostého nedorozumění ve vztahu k zadávací dokumentaci, požadovaným formulářům nebo zvláštnostem v národní legislativě.

Dodavatelé, kteří se cítí být diskriminovaní, mohou podat stížnost formou žaloby u národního soudu nebo u jiného orgánu dohledu. Tento postup však může být velice zdlouhavý a nákladný. Navíc, i když se soud vysloví ve prospěch stěžovatele, je většinou již příliš pozdě na ovlivnění výsledku výběrového řízení, obzvláště když podnikatelé neradi vystupují proti jednání zadavatelů a zdráhají se požádat zodpovědné orgány o nařízení předběžného opatření.

Za účelem řešení těchto problémů byl vytvořen rychlý a neformální systém, který má vyjasnit nedorozumění a podezření z porušení pravidel zadávání veřejných zakázek už v počáteční fázi zadávacího řízení. Tvoří jej síť vládních úřadů pro veřejné zakázky ve 30 evropských zemích nazvaná Public Procurement Network. Její členové odsouhlasili společná pravidla pro neformální nápravu podezření a nedostatků ještě předtím, než jsou podepsány smlouvy, čímž se šetří správní poplatky.

Třífázový přístup:

1) Firmy by měly co nejdříve vstoupit do styku s národním kontaktním centrem PPN, pokud mají pocit, že byly poškozeny nebo mohou být poškozeny při účasti v zahraničním zadávacím řízení.

2) Kontaktní centrum PPN poté neformálně osloví svůj protějšek v síti PPN v příslušném cizím státě, a ten pak vstoupí do kontaktu se zadavatelem, aby došlo k vyjasnění situace. Tímto způsobem by mělo dojít k vyřešení problému velice rychle, v řádu dní.

3) Tento systém počítá s tím, že zájemce o zakázku kontaktuje svého národního zástupce PPN, (nebo národní kontaktní místo SOLVIT, jež věc rychle předá PPN), hned jakmile začne mít podezření z diskriminace.

Jak může PPN pomoci – příklady

Následující tři příklady, jež jsou založeny na skutečných případech, ukazují některé typické problémy, s nimiž se střetávají uchazeči účastnící se výběrových řízení v zahraničí.

Neodůvodněné požadavky na dokumentaci?

Dánský dodavatel odesílá nabídku na veřejnou zakázku na služby informačních technologií v jiné zemi a jako součást dokumentace pro hodnocení kvalifikace zasílá kompletní osvědčení o způsobilosti („serviceattest“ - formulář obsahující všechny informace a prohlášení požadovaná veřejnými institucemi při zadávacích řízeních) od Danish Commerce a Companies Agency. Osvědčení o způsobilosti je odesláno v angličtině a dosvědčuje, že dánská společnost zaplatila všechny daně a poplatky. Navzdory tomuto osvědčení však zahraniční zadavatel prohlásí, že dokumentace odvodu daní v Dánsku je nedostatečná. Tento doplňkový požadavek je nelegální a musí být zrušen.

Technické překážky v obchodu?

Společnost se chce zúčastnit výběrového řízení v jiné zemi, v zadávací dokumentaci však nalezne požadavek, že jisté součástky musejí být dodány konkrétním výrobcem. To je diskriminační a nezákonné jednání.

Povinnost oznámení zadávacího řízení?

Zadavatel chce vypsat výběrové řízení na údržbářské a opravářské služby. Hodnota těchto služeb je podle směrnice EU o službách nadlimitní. Podle této směrnice je nutné veřejně oznámit zadávací řízení. Zadavatel se však rozhodne vyzvat několik společností k jednání, aniž by zadávací řízení zveřejnil, což vylučuje zahraniční uchazeče  ze soutěže. Toto jednání je podle pravidel pro veřejné zakázky nelegální.

Zásah PPN může rychle zabezpečit, že poškozeným dodavatelům není znemožněna účast ve výběrovém řízení za rovnocenných podmínek. Tento neformální systém byl pro tři roky s úspěchem zkoušen a má plnou podporu ze strany Evropské komise. Členové PPN prošetřují stále narůstající počty případů (k 1. březnu 2005 přibližně 50). Aktivita narůstá s tím, jak je systém šířeji publikován a dostává se do povědomí veřejnosti.

Pokud dialog v rámci PPN nevyřeší problém, mohou se firmy uchýlit k formálnější proceduře přezkumu postupu zadavatele nebo se mohou rozhodnout využít systém SOLVIT. Mechanismus PPN má být využit před uzavřením smlouvy. PPN je doplněním systému SOLVIT a formálního podání stížnosti. Část „Jak si stěžovat“ na následující straně vysvětluje dostupné možnosti.

Pozn.: Podání stížnosti k zástupci PPN nemá žádný odkladný účinek na výběrové řízení nebo na lhůty pro podání návrhu na formální přezkoumání případu orgánem dohledu. Tuto skutečnost je důležité mít na mysli, především pro uchazeče, který může chtít usilovat o nařízení předběžného opatření u těchto orgánů s cílem napravit možné porušení zákona nebo zamezit dalšímu poškozování dotčených zájmů.

Pozn.: Podání stížnosti k zástupci PPN nemá žádný odkladný účinek na výběrové řízení nebo na lhůty pro podání návrhu na formální přezkoumání případu orgánem dohledu. Tuto skutečnost je důležité mít na mysli, především pro uchazeče, který může chtít usilovat o nařízení předběžného opatření u těchto orgánů s cílem napravit možné porušení zákona nebo zamezit dalšímu poškozování dotčených zájmů

Jak si stěžovat

Služba PPN je bezplatná. Zástupce PPN jedná jménem dodavatele a kontaktuje orgán zodpovědný za veřejné zakázky v domovské zemi zadavatele. Např. dánský dodavatel, který má podezření, že je diskriminován zadavatelem v cizím státě, by se měl obrátit na dánský soutěžní úřad, britské společnosti by se měly obrátit na odbor veřejných zakázek na OGC  (české firmy by se měly obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, který následně kontaktuje kompetentní orgán v domovské zemi zadavatele – pozn. ÚOHS).

Pro posouzení případu potřebuje zástupce PPN následující informace:

  1. Jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu stěžující si firmy a jméno kontaktní osoby.
  2. Informaci, zda si stěžovatel přeje zůstat v anonymitě před zadavatelem.
  3. Podrobné informace o možném porušení pravidel EU pro veřejné zakázky
  4. Pokud již bylo zahájeno zadávací řízení, pak:

datum zveřejnění výběrového řízení (pokud možno dodat kopii nebo  číslo oznámení  veřejné zakázky)

v jaké fázi se výběrové řízení nachází

jaká je lhůta pro odeslání nabídek?

zda byla již podepsána smlouva?

předpokládaná cena zakázky

Pokud nebylo zadávací řízení zahájeno, pak:

jakékoliv dostupné podrobnosti o smlouvě

její předpokládaná cena

  1. Jméno zadavatele
  2. Jména a adresy dalších zainteresovaných uchazečů a organizací.

Mnoho stěžovatelů chce zůstat v anonymitě kvůli obavám z poškození vztahů se zadavatelem. Přestože zástupci PPN zachovávají tuto anonymitu, pokud je požadována, je možné, že zadavatel přesto odhadne, kdo je původcem stížnosti. PPN používá neformální a přátelský přístup „žádné obvinění-žádná ostuda“. Zkoumání a dialog prostřednictvím PPN nevede k poškození vztahů. Jednání PPN je diskrétní, směřuje k vyjasnění nedorozumění a vyhýbá se tomu, aby se stěžovatel a zadavatel dostali do nepříjemných situací. PPN se především snaží vyjasnit postupy a jednání a, pokud je to vhodné, neformálně řešit porušení pravidel EU.

Historie PPN

PPN byla založena z iniciativy Dánského soutěžního úřadu v roce 2003 na základě kladných výsledků předcházejícího tříletého pilotního projektu. Program byl nyní přeměněn na trvalý. Odrazem dobrých výsledků byl nárůst počtu členů, jimiž je všech 25 členských států EU, všechny kandidátské země, stejně jako země EHP a Švýcarsko.

Síť má dvě primární funkce:

Poskytování praktické pomoci jednotlivým společnostem, kterým jsou kladeny překážky v účasti v zahraničních zadávacích řízeních.

Umožnit státům, aby si vyměňovaly zkušenosti a poznatky o osvědčených praktikách ve veřejných zakázkách.

Členové PPN se dohodli na jednoduchém souboru pravidel spolupráce. Prostředí je praktické a výkonné, levné, neformální a vyhýbá se byrokracii a mrhání časem. Síť funguje s nejmenší možnou úrovní byrokracie.

Zástupci PPN se setkávají jednou ročně na konferenci. Dialog probíhá také prostřednictvím internetu nebo v malých pracovních skupinách kvůli specifickým otázkám. Většina zástupců PPN spolu po mnoho let pracují a dobře se navzájem znají. Kontakty na zástupce PPN v jednotlivých zemích jsou uvedeny na následující stránce.

Další informace o PPN a podnětech na přezkoumání veřejných zakázek

Stránka Evropské komise o veřejných zakázkách: http://simap.europa.eu obsahuje všechny relevantní informace o veřejných zakázkách v EU včetně informací o PPN a SOLVIT. Stránku PPN i se seznamem zástupců PPN v jednotlivých zemích naleznete na adrese: http://www.publicprocurementnetwork.org

Jak PPN postupuje ve vyřizování stížností

Když dodavatel podá stížnost s požadovanými informacemi, zástupce PPN v domovské zemi provede co nejrychleji přezkoumání případu.

V některých případech může zástupce PPN dojít k závěru, že pravidla pro zadávání veřejných zakázek byla dodržena a může se nacházet v pozici aby vysvětlil, proč by nebylo vhodné ve vyřizování případu pokračovat. V opačném případě, když je důvodné podezření, že pravidla pro zadávání byla porušena, zástupce PPN kontaktuje svůj protějšek v příslušném cizím státě a zašle mu svůj posudek případu s požadavkem, aby byl prověřen. Pokud se ukáže, že stížnost je oprávněná, bude se tento zahraniční zástupce PPN snažit zajistit, aby bylo zadávací řízení opraveno a všem uchazečům bylo dovoleno soutěžit za rovnocenných podmínek.

Kontakt probíhá rychle a neformálně, obvykle přes telefon a e-mail. Problémy mohou být řešeny dialogem, v mnoha případech mnohem rychleji a pružněji než v tradičním řízení s rozsáhlou formální korespondencí. PPN již řešila množství případů a často byla schopna rychle opravit zadávací řízení k zajištění spravedlivého přístupu k zahraničním uchazečům o zakázky.

Tam, kde PPN nedospěje k uspokojivým výsledkům, si mohou dodavatelé vybrat mezi podáním žaloby k soudu v příslušné zemi nebo předat případ přímo Evropské komisi. Zástupci PPN poradí, jak v těchto případech postupovat, ale nezajišťují právní podporu. Společnosti si musejí zajistit vlastní právní poradenství.


Síť SOLVIT působí od července 2002 prostřednictvím center SOLVIT při veřejné správě členských států EU, Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Pokouší se nalézat rychlá a neformální řešení problémů v případech, kdy veřejná správa chybně aplikuje Pravidla vnitřního trhu včetně pravidel pro veřejné zakázky (viz. http//europa.eu.int/solvit/site/index.htm).

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz