Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci nového základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)

20. 1. 2016
V souvislosti s přijetím zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, byl zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, novelizován. Tato novelizace byla provedena zákonem č. 375/2015 Sb. s účinnosti od 1. ledna 2016.

Novelizací bylo dotčeno ustanovení § 53 ZVZ, které upravuje problematiku základní kvalifikace. Ke stávajícím základním kvalifikačním předpokladům (§ 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ, a případně i § 53 odst. 2 ZVZ) se přidává nový předpoklad vymezený v ustanovení § 53 odst. 1 písm. l) ZVZ. Podle tohoto ustanovení splňuje základní kvalifikační předpoklady dodavatel, vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Podle § 53 odst. 3 písm. d) ZVZ prokazuje dodavatel tuto skutečnost čestným prohlášením.

Zákon, kterým byla novelizace ZVZ provedena, neobsahuje přechodná ustanovení, podle kterých by se určilo, zda dodavatelé musí nový kvalifikační předpoklad prokázat i v zadávacích řízeních, která byla zahájena před účinností této novelizace.

V souladu se základními zásadami, kterými je vázán náš právní řád, se výše uvedené povinnosti vztahují pouze na zadávací řízení, která byla zahájena po nabytí účinnosti předmětné novely zákona. Zadavatelům a dodavatelům se neukládají nové povinnosti v těch zadávacích řízeních, která byla zahájena před účinností novely. To by porušovalo zejména principy právní jistoty a zákazu retroaktivity. Na probíhající zadávací řízení se až do jeho ukončení zásadně vztahuje právní předpis ve znění účinném k datu zahájení zadávacího řízení.

Platí totiž, že požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanoví zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, tedy v dokumentech, jejichž odesláním se zadávací řízení zahajuje. Zadavatel tímto způsobem vymezuje kvalifikační předpoklady pro účely konkrétního zadávacího řízení a může tak činit pouze v rozsahu, který mu právní předpisy umožňují. Dodavatelé ve svých nabídkách či žádostech o účast reagují na takto vymezené zadávací podmínky.

Dále platí, že zákon č. 375/2015 Sb. (předmětná novela ZVZ) přináší zcela nové instituty (dočasná správa, opatření k řešení krize), jež do 31. 12. 2015 nemohly být zavedeny. Proto prokazování splnění předmětného kvalifikačního předpokladu, který se navíc vztahuje toliko na omezený okruh subjektů působících na finančním trhu, v zadávacích řízeních zahájených před 31. 12. 2015 a k 1. 1. 2016 neukončených by bylo ryze formalistickým požadavkem.

Výklad, podle kterého se na dříve zahájená zadávací řízení novelizace základních kvalifikačních předpokladů nevztahuje, byl již v minulosti uplatňován. Například na začátku roku 2012 došlo k zavedení nových základních kvalifikačních předpokladů týkajících se problematiky trestní bezúhonnosti právnických osob a deliktů za umožnění nelegální práce. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tehdy tento výklad aprobovalo. Společné stanovisko je uveřejněno na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tento výklad lze tudíž považovat za ustálený a široce akceptovaný.

26. dubna 2018 / Úřad vylučuje jakoukoliv manipulaci ve věci mýtného Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje za nutné se striktně ohradit proti dnes zveřejněným informacím, že v průběhu správního řízení týkajícího se přezkumu postupu Ministerstva...

24. dubna 2018 / Výroční zpráva 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává Výroční zprávu 2017, v níž shrnuje svou činnost v uplynulém roce v oblastech svých kompetencí, tedy hospodářské soutěže, významné...

20. dubna 2018 / Město Čáslav postupovalo příliš formalisticky, referenci mělo přijmout Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj na počátku dubna svým pravomocným rozhodnutím zamítl rozklad města Čáslavi proti prvostupňovému rozhodnutí, jímž Úřad...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz