Prodloužení použitelnosti nařízení 360/2012 de minimis pro SOHZ a změna zmocňovacího nařízení 2015/1588

13. 12. 2018
V prosinci tohoto roku bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise 2018/1923, které prodlužuje účinnost nařízení 360/2012 (de minimis pro SOHZ) a nařízení Rady 2018/1911, které modifikuje nařízení 2015/1588 (zmocňovací nařízení).

Evropská komise prodloužila, s účinností k 31. 12. 2018, použitelnost nařízení Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu o dva roky. Nařízení 360/2012 bude tedy použitelné do 31. 12. 2020. Jiné změny nařízení 360/2012 nebyly provedeny.

Změna nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (zmocňovací nařízení), účinná ke dni 27. 12. 2018, má vést k lepší souhře horizontálních a odvětvových programů financovaní EU s pravidly veřejné podpory. Tato změna umožní Komisi provést cílené úpravy stávajících pravidel veřejné podpory, aby mohly být vnitrostátní prostředky – včetně prostředků z ESIF spravovaných na vnitrostátní úrovni – a prostředky EU spravované centrálně Komisí, co nejlépe kombinovány. Přijatá změna zmocňovacího nařízení znamená, že do nařízení byly přidány dvě nové kategorie: 1) Financování členskými státy poskytované nebo podporované z finančních nástrojů nebo rozpočtových záruk EU centrálně spravovaných Komisí, 2) Podpora Evropské územní spolupráce. Ty se vztahují především k následujícím oblastem: vnitrostátní financování kombinované s nástroji fondu InvestEU; výzkum, vývoj a inovace a evropská územní spolupráce. Tímto krokem Evropská komise otevřela možnost rozšiřování nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v okamžiku jeho budoucí revize.

 

Nařízení Komise (EU) 2018/1923 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 360/2012, pokud jde o období jeho použitelnosti

Nařízení Rady (EU) 2018/1911 ze dne 26. listopadu 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2015/1588 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/079VP021

11. ledna 2019 / Evropská komise přijala sdělení, které mění časový harmonogram u provozní podpory pro menší letiště Na jaře letošního roku mělo v souladu se sdělením „Pokyny ke státní podpoře letišť a leteckých společností“ (dále jen „Pokyny v letecké dopravě“) uplynout pětileté období...

9. ledna 2019 / Evropská komise prodlouží účinnost části předpisů v oblasti veřejné podpory a zahájí jejich hodnocení Evropská komise plánuje o dva roky prodloužit sedm předpisů upravujících poskytování veřejné podpory, které by jinak pozbyly účinnosti s koncem roku 2020. Zároveň zahájila proces hodnocení...

19. prosince 2018 / ÚOHS - efektivní dozor nad veřejným zadáváním a soutěžní regulací Letošní druhé číslo informačních listů je věnováno efektivitě Úřadu ve dvou nejrozsáhlejších oblastech jeho kompetencí: dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a ochraně hospodářské soutěže

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz