Nové povinnosti pro poskytovatele i příjemce regionální podpory zavedené novelou obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

1. 9. 2017
Dne 10. 7. 2017 nabylo účinnosti Nařízení Komise č. 2017/1084 ze dne 14. 6. 2017, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č. 702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů (dále jen „novela GBER“), které novelizuje Nařízení Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“).

Pro kategorii regionální investiční podpory byla zavedena nová povinnost pro poskytovatele, a sice vyžadovat od příjemce potvrzení, že neprovedl a neprovede přemístění podporované činnosti (nový  odst. 16 obsažený v čl. 14 GBER). Zavedení této povinnosti do stávajících programů regionální podpory se považuje za substantivní změnu režimu vyžadující přeoznámení. V souvislosti s novým odstavcem 16, který obsahuje nově zavedenou povinnost, byl do  čl. 2 GBER doplněn odstavec 61a, který definuje pojem „přemístění“. Naopak odstraněno bylo ustanovení GBER, které vyjímalo z možnosti poskytnout regionální podporu příjemci, který v posledních dvou letech před podáním žádosti o investiční podporu ukončil stejnou nebo podobnou činnost v EHP nebo který má konkrétní plány na její ukončení, tj. ustanovení čl. 13 písm. d) GBER před novelou. Regionální investiční podpora podniku, který ukončil činnost v EHP, tak může být dle GBER nyní poskytnuta, a to za podmínky, že se nejedná o přemístění. 

V kontextu výše uvedeného upozorňujeme poskytovatele na nutnost provést relevantní úpravy stávajících programů regionální investiční podpory, tj. programů podpory oznámených Evropské komisi dle čl. 14 GBER, jejichž doba trvání přesahuje datum 10. 1. 2018, a poté tyto programy opětovně Evropské komisi oznámit na předepsaném formuláři.  Úpravy programů regionální podpory musí být provedeny do šesti měsíců (přechodné období) od účinnosti „novelizačního“ nařízení, tzn. do 10. 1. 2018. Od tohoto data musí být podpory v rámci stávajících programů poskytovány již dle nových/pozměněných pravidel. Pro úplnost uvádíme, že každý nový režim regionální investiční podpory nebo podpora ad hoc zavedené po vstupu novelizovaného nařízení GBER v platnost již  rovněž musí tato nová ustanovení zabraňující přemístění obsahovat. Oznamovací formuláře pro oznámení nových programů i přeoznámení stávajících jsou k dispozici zde:  https://www.uohs.cz/cs/legislativa/verejna-podpora.html         

Oznámení Evropské komisi, prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je nutno předložit do 20 pracovních dnů od vstupu pozměněného programu regionální podpory v účinnost (čl. 11 GBER).

 

Tiskové oddělení ÚOHS
17/047/VP012

7. května 2018 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

27. dubna 2018 / Veřejná diskuze o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzývá k účasti ve veřejné diskuzi o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž

24. dubna 2018 / Výroční zpráva 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává Výroční zprávu 2017, v níž shrnuje svou činnost v uplynulém roce v oblastech svých kompetencí, tedy hospodářské soutěže, významné...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz